Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Acordul de Asociere UE-RM
 Începând cu 12 ianuarie 2010 până pe 15 martie 2013  au avut loc 15 runde de negocieri.

Principalul punct de divergență l-a constituit textul Preambulului Acordului de Asociere, ce reprezintă o declaraţie introductivă a acordului care stabilește scopul Acordului de Asociere și filosofia acestuia. Republica Moldova dorea ca în preambul să fie stipulat că finalitatea procesului de apropiere a ei de Uniunea Europeană să fie integrarea europeană, însă UE a respins o asemenea mențiune. La 28 noiembrie 2013, la summit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius, Republica Moldova a parafat textului Acordului de Asociere, care cuprinde și o parte privind crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, urmând ca în anul 2014 să se producă și semnarea lui.
 
Pe document şi-au pus semnătura prim-ministrul Iurie Leancă, Înaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe, Catherine Ashton.şi comisarul european al Comerţului, Karel De Gucht.

Prin  Acordul de Asociere, R. M
oldova
și-a asumat un număr mare de angajamente. Acest document conține 395 de directive și regulamente, care, odată puse în aplicare în legislația națională, va face Moldova o țară cu un Acquis comunitar integrat UE. Totusi, acordurile negociate cu țările Parteneriatului estic nu ofera  perspectiva de aderare. În timp ce documentele de asociere devin mai cuprinzătoare și mai mari, perspectiva europeană pentru membrii de est se bazează numai pe articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care se referă la aderare.

Acordul de Asociere urmareste să contribuie la dezvoltarea politică și social-economică a Republicii Moldova, prin cooperarea cât mai amplă într-un șir vast de domenii de interes comun, inclusiv în domeniile de bună guvernare, justiție, libertate și securitate, integrare comercială și cooperare economică sporită, politică de încadrare în câmpul muncii și socială, management financiar, administrare publică și reforma serviciului public, participarea societății civile, dezvoltarea instituțională, reducerea sărăciei și dezvoltarea durabilă.

Acordul are scopul de a accelera aprofundarea relaţiilor politice şi economice, precum şi integrarea graduală a Moldovei pe piaţa comunitară.
 
Prin urmare, atat UE, cat si R.Moldova si-au asumat o serie de angajamente. Astfel, Acordul va crea un nou climat pentru relațiile economice dintre Părți, și în special pentru dezvoltarea comerțului și investițiilor, precum și va stimula concurența, care constituie factori hotărâtori pentru restructurarea și modernizarea economiei. Partile s-au declarat „DORITOARE să realizeze integrarea economică treptată în piața internă a UE precum este prevăzut în prezentul Acord, inter alia, prin Zona de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare (DCFTA), ca parte integrală a prezentului Acord”

Documentul conține șapte capitole, câteva anexe, dar și protocoale. În Preambul se reprezintă o declaraţie introductivă a Acordului, ce stabileşte scopul și filosofia acestuia.

Cel mai amplu compartiment al Acordului de asociere il constituie Capitolul V, care se refera la Comert si alte aspecte legate de comert. Acest compartiment necesita o examinare mai ampla, separata, deoarece anume acest compartiment al AA este componenta esențială a Acordul de Asociere este Zona de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător. Acordul are scopul de a accelera aprofundarea relaţiilor politice şi economice, precum şi integrarea graduală a Moldovei pe piaţa comunitară. Acordul privind crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător presupune liberalizarea graduală a comerţului cu bunuri şi servicii, reducerea taxelor vamale, barierelor tehnice şi netarifare, abolirea restricţiilor cantitative şi armonizarea legislaţiei Republicii Moldova la cea a UE.
 
In acelasi timp, UE tinde  să aprofundeze dialogul cu R.Moldova și cooperarea în domeniile ce vizează mobilitatea, migrația, azilul și gestionarea frontierelor

în spiritul cadrului de politică externă a UE privind migrația în scopul cooperării în domeniul migrației legale, inclusiv a migrației circulare și combaterii migrației ilegale, precum și asigurării implementării eficiente a acordului de readmisie, dar si acordarea regimului fără vize pentru cetățenii RepubliciiMoldova, Libera circulație în Schengen devenind de asemenea o prioritate pentru politica internă și externă a statului.
 
Schimbări considerabile au fost făcute la capitolul privind  migrația ilegală, inclusiv readmisia. În scopul de a stabili un control asupra fluxurilor migratorii care patrund prin segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, necontrolate de către autoritățile de la Chișinău, au fost instituite șase birouri regionale ale Biroului de Migrație și Azil.
 
Unul din obiectivele de baza ale AA il constituie susținerea și sporirea cooperarii în domeniul justiției, libertății și securității cu scopul de a consolida statul de drept și respectarea drepturilor omului și ale libertăților Fundamentale.

Articolul 4 (Cap.II), privind Reforma interna , prevede ca Părțile vor coopera la dezvoltarea, consolidarea și sporirea stabilității și eficacității instituțiilor democratice și statului de drept; în asigurarea respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale; realizarea în continuare a progresului în reformarea sistemului judiciar și a cadrului legal, astfel încât să asigure independența sistemului judiciar, să consolideze capacitatea administrativă a acestuia și să garanteze imparțialitateași eficacitatea organelor de drept; în continuarea reformei administrației publice și în dezvoltarea unui serviciu public responsabil, eficient, transparent și profesionist; și în asigurarea eficacității în lupta împotriva corupției, în particular în vederea sporirii cooperării internaționale în combaterea corupției și asigurarea implementării efective a instrumentelor legale internaționale relevante, precum este Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției din 2003.
 
Aceste reforme în domenii cheie, cum ar fi reforma  Ministerului Afacerilor Interne, reforma justiției (inclusiv urmărirea penală), prevenirea și combaterea corupției, constituie un bloc aparte in AA.
 
Cat priveste  reforma  sectorului justiţiei și a sistemului de aplicare a legislației, demnitarii europeni  declară tranşant: dacă vrem să beneficiem de ajutor, trebuie să implementăm reformele, justiţia trebuie să devină imparţială şi mai este de lucrat la reforma privind combaterea corupţiei.

Redresarea situaţiei în domeniile drepturilor omului considerate problematice pentru Republica Moldova , precum ar fi: eradicarea torturii şi a altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante; libertatea individuală şi securitatea persoanei; eliminarea traficului de fiinţe umane şi a violenţei în familie; accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil; dreptul la libera exprimare şi accesul la informaţie; asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi etc., a fost parte a negocierilor, iar in prezent – al consultarilor privind Agenda de Asociere RM-UE.

Acordul stipuleaza clar, ca dialogul politic între Părți în toate domeniile de interes reciproc, inclusiv în chestiunile externe și de securitate, precum și cele legate de reforma internă va fi în continuare dezvoltat și consolidat. Aceasta va spori eficacitatea cooperării politice și va promova convergența pe probleme externe și de securitate.

În  cooperarea lor în domeniul libertății, securității și justiției, in conformitate cu  Cap.III al AA, UE si R.Moldova vor acorda o importanță deosebită promovării supremației legii, inclusiv independenței sistemului judiciar, accesului la justiție și dreptului la un proces echitabil. Acelasi capitol se refera si la protectia datelor cu caracter personal, cooperarea cu privire la migrație,azil si gestionarea frontierelor, circulatia persoanelor, prevenirea crimei organizate si combaterea drogurilor, spalarea banilor, etc.

Cooperarea în sectorul economic si alte sectoare (Cap. IV) al AA, pe langa reforma administratiei publice,  vizeaza o serie de subiecte cum ar fi: dialogul in domeniul economic, dreptul societatilor comerciale, contabilitate si audit, forta de munca si politica sociala, protectia consumatorilor, statistica, finantele publice,impozitarea, politica cu privire la industrie si intreprinderi, agricultura si dezvoltare rurala, cooperarea in domeniul energetic, transportul, mediu, societatea informationala, turism, cultura, educatie sanatate publica ,etc.
Un rol aparte ii este atribuit Societatii Civile si mass-media.

Implicarea societatii civile în relațiile UE –Republica Moldova, în particular, a fost extrem de importanta pe parcursul intregii perioade de negocieri, iar AA prevede explicit necesitatea de a spori participarea societății civile în procesul decizional public, prin stabilirea unui dialog deschis, transparent și permanent între instituțiile publice și asociațiile reprezentative și societatea civilă.
 
Cooperarea in domeniul mass media si audiovizualului, conform AA, ar putea include, printre altele, instruirea jurnaliștilor și altor profesioniști din domeniul mass media, precum și susținerea agențiilor mass media pentru a consolida independența, profesionalismul și legăturile acestora cu mass media din UE în conformitate cu standardele europene, inclusiv cu standardele Consiliului Europei (CoE) și cu Convenția UNESCO privind protecția și promovarea diversității formelor de expresie culturală din 2005.

Si, in sfarsit, participarea activă la Programele şi Agenţiile UE a R.Moldova, faciliteaza  implementarea Acordului de Asociere, preluarea bunelor practici din UE şi stabilirea unor contacte de lucru între experţii din RM şi cei din UE şi alte state participante. Acordul de asociere contine un capitol aparte dedicat Programelor şi Agenţiilor UE.

Cat priveste Anexele la AA , ele vin sa completeze prevederile AA , facand referinta la cadrul juridic al UE, in special la Directivele Consiliului UE si a Parlamentului European si la calendarul de implementare de catre R.Moldova a prevederilor directivelor respective fie de la intrarea in vigoare a AA,  fie din momentul parafarii lui.

Ceea ce urmeaza  insa dupa procedura de parafare este extrem de important! Este necesara pregătirea implementarii Acordului de Asociere, inclusiv a Zonei de Comerţ Liber, Aprofundat şi Cuprinzător, iar pentru aceasta este necesara o  Agenda de Asociere RM-UE.

Aici incep consultari/discuţii dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova pe marginea Agendei de Asociere,care au fost iniţiate la data de 19 decembrie 2013, în cadrul unei videoconferinţe, iar  

Prima rundă de consultări asupra Agendei de Asociere RM-UE
a avut loc in ianuarie 2014. Consultările au vizat identificarea acţiunilor prioritare care vor fi implementate în următorii 3 ani în baza prevederilor Acordului de Asociere RM-UE și urmeaza sa  asigure punerea în aplicare a Acordului de asociere și ZLSAC, un proces care ar trebui să fie profund examinat deoarece anume de el  va depinde realizarea asocierii politice și integrarii economice.In nota informativă, care insoteste textul, se precizează că aceasta nu este versiunea finală a Acordului și că textele parafate vor fi supuse unor schimbări juridice și lingvistice.

Exista si o serie  de proceduri de ordin tehnic. După parafarea la Vilnius, avocați, traducători și experți vor revedea textele convenite ale Acordului pentru a se asigura că nu există motive de incertitudine. Textul este apoi tradus în limbile oficiale ale tuturor statelor membre UE. Acest proces durează aproximativ 6 luni. Odată ce acest lucru este completat este necesară o nouă decizie a Consiliului European, care reprezintă statele membre ale UE. 

Odată aprobat, acest Acord va fi semnat oficial de Republica Moldova și UE. Etapa finală a procesului este cunoscut sub numele de ratificare: după semnare Acordul de Asociere trebuie ratificat de Parlamentul Republicii Moldova, parlamentele celor 28 de state membre, şi de Parlamentul European înainte de a intra în vigoare.

12.05.2014 - Preşedintele Consiliului European Herman Van Rompuy i-a adresat premierului Iurie Leancă invitaţia de a semna Acordul de Asociere.
Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană urmează să fie semnat pe 27 iunie 2014, la Bruxelles.

26 iunie 2014 - Consiliul UE a aprobat Agenda de asociere UE-Republica Moldova - un document de bază care indică prioritățile cooperării între cele două părți, în următorii trei ani, înlocuind astfel Planul de Acțiuni Republica Moldova privind Politica europeana de vecinătate din 22 februarie 2005. . Documentul a fost aprobat in cadrul celei de-a XVI-ea Reuniune a Consiliului de Cooperare UE - Republica Moldova. În baza structurii Acordului de Asociere, Agenda de Asociere prevede o listă de priorităţi pentru lucrul comun care urmează să fie efectuat în perioada 2014-2016.

La 27 iunie 2014, la Bruxelles, iderii Uniunii Europene, si Prim-ministrul Republicii Moldova,  Iurie Leancă, Republicii Moldova, au semnat la Bruxelles Acordul de Asociere la Uniunea Europeană. La eveniment au fost prezenţi şefi de state şi de guverne din cele 28 de ţări membre ale UE, care la fel şi-au pus semnătura pe document. Alături de Moldova, un document similar a fost semnat de către Georgia, iar Ucraina a semnat partea economică a Acordului de Asociere..Semnarea Acordului de Asociere este calificată drept o zi istorică nu doar pentru  Republica Moldova, dar şi pentru întreaga Europă.  Astfel, Republica Moldova s-a angajat  ferm pe calea reformelor democratice şi a cooperării europene, iar europenii şi-au manifestat încrederea că dorinţa noastră pentru a respecta aceste angajamente este una ireversibilă.

 
La  28 iunie Cabinetul de miniştri a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat pe 27 iunie 2014 la Bruxelles.
 
La 2 iulie 2014 a avut loc ratificarea Acordului de Asociere de către Parlamentul Republicii Moldova. Conform procedurilor legale, acesta urmează să fie ratificat şi de către legislativele tuturor statelor membre ale UE.

Incepand cu 1 septembrie 2014 intra in vigoare Prevederile Acordului de Asociere UE-R.Moldova. Aplicarea provizorie survine până la ratificarea de către statele membre ale UE a Acordului de Asociere

Până acum, acordul a mai fost ratificat de România, Letonia, Estonia, Malta, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Ungaria, Suedia, Polonia, Croaţia, Danemarca, Irlanda, Germania, Olanda, Cehia, Marea Britanie, Franţa şi Portugalia, Luxemburg, Slovenia, Finlanda şi Belgia

Informaţii suplimentare

 
Căutare
Repere cronologice
Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida