Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Asistenţa UE pentru Moldova
Asistenţa externă

Asistenţa oferită de către UE ţărilor din lumea a treia (de ex. State membre care nu fac parte din UE) este denumită asitenţă externă. Această asistenţă este asigurată prin aşa numitele instrumente de asistenţă externă. În prezent, asistenţa externă din partea UE, reprezintă 10% din Asistenţa Oficială de Dezvoltare (AOD).  Aceasta, împreună cu asistenţa oferită de către alte state, individual, reprezintă  55% din AOD. Asistenţa include cooperare tehnică, ajutor umanitar, împrumuturi şi rambursarea datoriei externe în condiţii preferenţiale pentru ţările în curs de dezvoltare sau a ţărilor cu economii de tranziţie prin ţări străine sau organizaţii internaţionale (donatori) pentru punerea în aplicare cu succes a schimbărilor socio-economice în aceste ţări.

UE este cel mai mare donator din lume. Mai mult de 160 de ţări, teritorii şi organizaţii regionale sunt parteneri UE. Mai mult de 2/3 din asistenţa externă UE este oferită gratis.

Tipul principal de asistenţă oferită Republicii Moldova este cea de Cooperare Tehnică,   aceasta constă în a sti cum să ofere consulanţă, cum să evalueze experţii, cum să ofere instruiri, planuri de afaceri şi investiţii .

1991-2006

UE este donatorul principal al Republicii Moldova şi din 1991 alocat  mai mult de 300 milioane € în calitate de asistenţă pentru Moldova

 Această asistenţă a fost oferită prin Programele de Asistenţă Tehnică pentru statele CSI (TACIS), incluzînd componentele naţionale, regionale şi cooperarea trans-frontalieră.


Sursa: MAEIE

Instrumentele Asistenţei Externe 2007-2013

Pentru perioada (  01 Ianuarie 2007- 31 Decembrie 2013 ) se operează cu următoarele nouă instrumente de asistenţă externă.

INSTRUMENTE GEOGRAFICE:

 1. Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) acoperă teritorii şi ţări care se află in vecinătate cu UE (Azerbaijan, Algeria, Armenia, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania,Leban, Libia, Maroco, Moldova, Palestina Autoritatea din Teritoriile de Vest şi Fâşia Gaza, Federaţia Rusă, Siria, Tunisia şi Ucraina).
 2. Instrumentul pentru Asistenţă de Preaderare  (IAP) acoperă ţările candidate şi ţările potenţial candidate pentru aderare la UE. (Ne accesibil pentru RM) Mai mult
 3. Fondul european de dezvoltare (FED) este principalul instrument al ajutorului comunitar destinat cooperării pentru dezvoltare, acordat ţărilor ACP şi ţărilor şi teritoriilor de peste mări (TTPM).(Ne accesibil pentru RM) Mai mult
 4. Instrumentul de Cooperare pentru Dezvoltare (ICD) (Ne accesibil pentru Moldova, cu exceptia urmatoarelor programe tematice )
  Programe tematice

INSTRUMENTE TEMATICE:
 1. Instrumentul European pentru Democraţie şi Drepturile Omului (IEDDO) oferă sprijin pentru promovarea democraţiei şi a drepturilor omului în ţările non-UE.
 2. Instrumentul de Cooperare pentru Securitatea Nucleară (ICSN)  oferă suport de securitate nucleară în ţările terţe ;
 3. Instrumentul de Stabilitate (IS) previne şi răspunde  la situaţiile de criză a ţărilor din lumea a treia; acest instrument oferă deasemenea finanţare pentru activităţi de cercetare civilă la Centrul de Tehnologie şi Ştiinţă Internaţională  (CTSI);
 4. Instrumentul pentru Asistenţă Micro-Financiară (IAMF) are ca scop stabilizarea situaţiei financiare şi de instituire a economiei de piaţă în ţările din lumea a treia;
 5. Instrumentul pentru Ajutor Umanitar (IAU) oferă ajutor umanitar persoanleor din ţările din lumea a treia care au devenit victime ale dezastrelor naturale şi a războaielor

OPORTUNITĂŢILE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
Toate instrumentele de asistenţă externă UE operează   privind normele comune, pe baza reglementărilorlor, indiferent de locul de aplicare a acestora şi se bazează pe strategii pe termen lung, programele multianuale orientative şi programele anuale de acţiune.  

Moldova poate participa la unul din instrumentele geografice (IEVP), la toate cele cinci instrumente orizontale (tematice) şi cinci programe tematice din cadrul ICD
 
Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP), Instrumentul de Cooperare pentru Dezvoltare (ICD) şi Instrumentul de Cooperare pentru Securitatea Nucleară  au înlocuit programul TACIS care a fost implemetat în perioada 1991-2006.

2011
Programul bilateral UE - Republica Moldova pentru anul 2011 a inclus un pachet de 78,6 milioane euro, conform Planului naţional de acţiuni pentru anul 2011. Bugetul a cuprins sectorul energetic, preponderent pentru implementarea surselor de energie regenerabilă şi pentru eficienţa energetică. Pentru acest sector a fost alocată suma de 42,6 milioane euro. Pachetul a inclus şi costuri pentru consolidarea cuprinzătoare a capacităţilor instituţionale - Programul CCI. Această categorie de suport a însumat 14 milioane euro.

O altă componentă a programului, în sumă de 12 milioane euro, este dedicată susţinerii măsurilor de consolidare a încrederii pentru soluţionarea conflictului transnistrean.

10 milioane euro au fost incluse în programul de asistenţă tehnică pentru a susţine reforma din sectorul justiţiei. Bugetul total de 78,6 milioane euro nu include tot suportul pe care Moldova l-a primit de la UE în anul de raportare. UE a mai oferit adiţional 1,24 miliarde euro pentru Parteneriatul de est, sumă planificată pentru anii 2011-2013.

Pe lângă acestea, ţara a beneficiat de asistenţă în cadrul programelor multinaţionale, programelor tematice, precum şi în cadrul Facilităţii de investiţii pentru vecinătate.

Asistenţa acordată Moldovei de către Comisia Europeană preponderent ia forma unor Programe anuale de acţiune în cadrul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP). Alte surse de finanţare sunt programele de asistenţă tematică, axate de exemplu pe drepturile omului sau societatea civilă.

Obiectivul principal al asistenţei acordate Moldovei de către UE este susţinerea dezvoltării unei relaţii tot mai apropiate dintre UE şi Moldova în contextul Politicii Europene de Vecinătate (PEV) şi în baza obiectivelor trasate în Acordul de parteneriat şi cooperare (PCA) şi în Planul de acţiuni RM-UE în cadrul PEV.

Asistenţa acordată de UE se concentrează în special pe dezvoltarea democratică şi buna guvernare, reforma regulatorie şi consolidarea capacităţilor administrative, reducerea sărăciei şi creşterea economică.

Noul Program Indicativ Naţional (PIN) al Republicii Moldova pentru anii 2011-2013 a fost adoptat în mai 2010 şi are un buget de 273,1 milioane euro. Programul este orientat spre susţinerea realizării principalelor obiective de politici, aşa cum este specificat în Planul de acţiuni RM-UE şi urmăreşte 3 priorităţi: (1) buna guvernare, supremaţia legii şi libertăţile fundamentale; (2) dezvoltarea socială şi umană; şi (3) comerţul şi dezvoltarea durabilă.
 

2012

Programul bilateral UE-Moldova prevede pentru 2012 suma de 94,2 milioane euro, suport adiţional fiind acordat în cadrul diverselor programe regionale, tematice care sunt aplicabile mai multor ţări CSI. Cea mai mare parte a acestei sume va fi alocată pentru reforma justiţiei. UE de asemenea va co-finanţa participarea Moldovei în şapte programe ale UE, precum va susţine şi implementarea Programului Complex de Consolidare Instituţională.

În anii următori, Moldova are şanse de a obţine mai mult suport din partea UE, dat fiind faptul că bugetul UE pentru politica europeană de vecinătate pentru anii 2015-2020 ar putea să fie mărit cu 40%. Acest buget se va concentra pe politici şi se va baza pe principiul "more for more" (mai mult sprijin pentru mai multe progrese). Obiectivul principal va fi promovarea reformelor politice, economice şi sociale în vecinătate şi susţinerea priorităţilor ce au fost convenite în planul de acţiuni pentru vecinătate, alinierea standardelor şi politicilor la cele ale UE şi asigurarea creşterii durabile şi mărirea contactelor de la persoană la persoană.

În 2012 BERD şi BEI vor continua să acorde finanţare sectoarelor private şi regionale, instituţiilor financiare şi proiectelor de infrastructură. Suma totală de finanţare din partea ambelor instituţii ar putea ajunge la 100 milioane euro. BERD va susţine şi ÎMM-urile locale prin intermediul echipei de finanţare a afacerilor mici, care va mai adăuga două iniţiative noi în anul 2012: Eficienţa energetică şi Femeile în afaceri, susţinute de UE şi Guvernul Suediei.
Sursa: "Raportul anual cu privire la asistenţa externă acordată Moldovei 2011"
 

2013
În cazul proiectelor aflate în derulare şi al celor demarate în 2013 sectoarelor Transport şi depozitare; Guvern şi Societatea civilă au cele mai mari volume de resurse externe implicate  pentru realizarea reformelor şi investiţiilor din sector, 300 mln. euro fiind contractate de la BERD şi BEI pentru reabilitarea drumurilor. În vederea edificării statului de drept, UE a demarat un program de suport bugetar de 60 mln. euro în domeniul reformei sectorului justiţiei. În afară de aceasta, pentru asigurarea respectării drepturilor omului a fost iniţiat proiectul de construcţie a unui nou penitenciar în valoare de circa 45 mln. euro. Consolidarea capacităţilor instituţionale este asigurată semnificativ de Uniunea Europeană prin oferirea a 30 mln. (euro?) pentru proiecte Twinning şi asistenţă tehnică.

Uniunea Europeană continuă să fie cel mai mare partener de dezvoltare al Republicii Moldova, finanţarea fiind acordată din cadrul Programului Naţional Indicativ 2011-2013 cu o anvelopă financiară anuală de circa 135 mln. euro (inclusiv sumele oferite din Programul parteneriatului Estic pentru integrare şi cooperare EaPIC).Finanțarea totală de EaPIC (2012-2013) se ridi că la 152 de milioane euro. În 2012, Republica Moldova a beneficiat de fonduri adiționale pentru reformele din sectorul justiției, accesul la serviciile de sănătate, precum și stimularea economică în zonele rurale (28 mln euro). Pentru a spori oportunitățile economice în zonele rurale, promovarea reformelor în sectorul energetic (inclusiv accesul la energia regenerabilă), și pentru a crește
cooperarea cu Consiliul Europei, în 2013 Republica Moldova a beneficiat de 35 mln euro.

Suportul bugetar din partea UE O pondere considerabilă în planurile anuale de acţiuni cu UE revine programelor de suport bugetar sectorial (mai mult de 50% din anvelopa anului 2013). Pe parcursul anului de raportare, 5 programe sectoriale s-au aflat în derulare.
 1. Programul Stimularea Economică a Zonelor Rurale (ESRA)
 2. Programul de suport bugetar în domeniul sănătăţii
 3. Programul de suport bugetar în domeniul apei şi canalizării,
 4. Programul de suportul bugetar în sectorul justiţiei
 5. Programul de suport bugetar în sectorul energetic
Totodată, din cadrul anvelopei financiare anuale 2013 au fost negociate şi agreate alte două programe de suport bugetar, cum ar fi cel din domeniul liberalizării regimului de vize (21 mln. euro) şi cel din domeniul învăţământului vocaţional (25 mln. euro).

Eforturile de realizare cu succes a angajamentelor de politici ale programelor de suport bugetar au fost generos apreciate şi, respectiv, alocate fonduri adiţionale din partea UE în mărime de 35 mln. euro (conform principiului ”more for more”). Programele ESRA (13 mln. euro), Energetic (10  mln. euro), Energie şi Biomasă (9,46 mln. euro ), Planul de Acţiuni Republica Moldova – Consiliul Europei (2,54 mln. euro) vor contribui în continuare la implementarea reformelor sectoriale.

Pe parcursul anului 2013 s-au aflat în proces de desfăşurate 6 proiecte Twinning5, unul dintre care a fost finalizat, iar altul a demarat în acest an. Printre cele mai semnificative rezultate ale acestor proiecte au fost: elaborarea unei baze de date pentru monitorizarea pesticidelor, consolidarea capacităţilor în domeniul managementului financiar, aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2013-2015, reorganizarea şi eficientizarea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor

În afară de programele menţionate anterior, din cadrul anvelopelor anuale, în anul 2013 s-a aflat în derulare proiectul Măsuri de Promovare a Încrederii (SMPÎ, partea I) Pe parcursul anului au fost negociate alte 28 mln. euro şi direcţionate pentru cel de-al doilea proiect de consolidare a încrederii. Şi Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia va beneficia de acest program (5 mln. euro).

Fondul de Investiţii în Vecinătate (FIV) al Uniunii Europene, a contribuit la: reabilitarea a 22 km de drum naţional pe tronsonul Bălţi–Sărăteni; achiziţionarea a 23 de troleibuze pentru mun. Bălţi. În afară de aceasta, au fost oferite 8 mln. euro pentru reabilitarea reţelelor de transport electric.

Spre deosebire de proiectele aflate în derulare, pentru care UE a oferit cel mai mare volum de asistenţă în 2013, băncile europene sunt cele care au demarat proiecte cu un buget mai mare decât resursele UE.

BERD şi BEI sunt cei mai mari parteneri care contribuie la îmbunătăţirea/reabilitarea infrastructurii drumurilor. Cu suportul acestor două bănci, în anul 2013 au fost reabilitaţi integral mai mult de 65 km de drum naţional pe tronsonul M2 Chişinău–Soroca şi circa 8 km de drum pe tronsonul R3 Chişinău–Hânceşti. Totodată, în 2013  au demarat toate procedurile tehnice pentru implementarea proiectului de reabilitare a şase străzi principale în mun. Chişinău, finanţat de BERD, BEI şi UE. Proiectul urmează să fie implementat în anii 2014-2015. De asemenea, pentru continuarea implementării Programului de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în mun. Chişinău, a fost semnat un nou acord între S.A. Apă-Canal Chişinău şi BERD, BEI şi UE în valoare de peste 60 mln. euro pentru reabilitarea a circa 190 km de apeduct.Un alt proiect comun al BERD, BEI şi UE a demarat în 2013 (acordurile financiare au fost semnate în 2012) vizează reabilitarea reţelelor Î.S. Moldelectrica. Prin realizarea proiectului vor fi consolidate interconexiunile regionale, astfel încât Republica Moldova să se integreze în Reţeaua Europeană a Operatorilor de Transport şi Sistem de Energie Electrică (ENTSO-E). În vederea modernizării transportului public în mun. Bălţi, în anul 2013 au fost parcurse toate procedurile tehnice pentru achiziţionarea a 23 de troleibuze noi din fondurile BERD şi UE, achiziţie ce a şi avut loc în 2014. Pentru dezvoltarea sectorului vitivinicol, BEI şi UE finanţează Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol, din care au fost finanţate 11 proiecte investiţionale cu un buget de peste 11 mln. euro.

 

Cadru unic de asistență  2014-2017
Noua finanțare a UE pentru Republica Moldova este destinată sprijinului modernizării instituțiilor publice cheie care pun în aplicare AA / ZLSAC, îmbunătățirii politicii finanțelor publice și de management, competitivității în afaceri și a celei comerciale din mediul rural oportunitățile comerțului cu UE și protecția minorităților și a grupurilor vulnerabile .

 Programul va contribui în continuare la asocierea politică și integrarea economică cu UE în cadrul inițiativei Parteneriatului estic. Este un prim pachet de asistență bilaterală acordată pentru Republica Moldova în conformitate cu Cadrul unic de asistență, care stabilește obiectivele și prioritățile strategice pentru viitoarea cooperare a UE-Republica Moldova în 2014-2017

 
Cadrul unic de asistență (CUA) în sprijinul UE pentru Republica Moldova, în 2014-2017 a fost adoptat la 11 iunie 2014. Acesta este un document de program care va consemna sprijinul UE pentru țară în următorii patru ani. CUA a fost consultat cu autoritățile naționale, societatea civilă, instituțiile UE și statele membre a UE.

2014

 Programul anual de acțiune 2014

Pachetul Uniunii Europene de sprijin anual (Programul anual de acțiune 2014) a oferit suma de 101 milioane € drept alocare bilaterală pentru Republica Moldova. Finanțarea a fost acordată prin intermediul Instrumentului european de vecinătate (IEV) pentru două acțiuni:

1.Sprijin pentru Reformele politice ale Finanțelor Publice din Republica Moldova (37 de milioane €): pentru a ajuta Ministerul Finanțelor, Parlamentul și Instituția Supremă de Audit a Republicii Moldova în procesul de consolidare a bunei guvernări, politica fiscală eficiență, politica transparentă și responsabilă a finanțelor publice și consolidarea sistemelor de management financiar public.

2.Programul european de vecinătate pentru agricultură și dezvoltare rurală (ENPARD) Republica Moldova - Sprijin pentru agricultură și dezvoltare rurală (64 milioane €): destinat pentru sporirea dezvoltării rurale prin ameliorarea dialogului politic, guvernării și a serviciilor de livrare a suportului înn conformitate cu necesitățile fermierilor privați în scopul creșterii competitivității în sectorul agricol. O parte din a doua acțiune va fi destinată intensificării în continuare a dialogului între autoritățile centrale și regionale (cum ar fi Găgăuzia).

Sprijin suplimentar în 2014

La 2 mai 2014, Comisia Europeană a aprobat un program de sprijin în favoarea Republicii Moldova (30 milioane €), care vizeaza competitivitatea business-ului mic, dezvoltarea legislației naționale în conformitate cu standardele de calitate ale UE și promovării exporturilor și oportunităților de investiții, comunicare și campanii de informare cu privire la acordul comercial ZLSAC cu UE.

Acest sprijin suplimentar a fost acordat prin noul meecanism al Instrumentului european de vecinătate - "mai mult pentru mai mult".Sursa  

Informaţii suplimentare

Programarea IEV (2014-2020)

Finantare: programe şi instrumente comunitare
Buletinul al Delegaţiei UE în RM


Arhiva
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 ©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida