Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Cadru instituţional al RM

Preşedinția Republicii Moldova  
Pagina oficială - http://www.presedinte.md

„Integrarea europeană trebuie să devină ideea care să consolideze societatea moldovenească..."

„În calitatea mea de Președinte, voi conlucra activ cu Guvernul, Parlamentul, alte instituții ale statului pentru a promova reformele care vor aduce Republica Moldova mai aproape de Europa și care, în final, vor asigura un nivel de viață european cetățenilor țării noastre. Oamenii trebuie să înțeleagă că Uniunea Europeană este un spațiu de valori și bunăstare și că ei merită să facă parte din acest spațiu, dar pentru aceasta trebuie să depună și anumite eforturi”,  (16.03.2012)

Nicolae TIMOFTI, Preşedintele Republicii Moldova,

Nicolae Timofti a fost ales în funcţia de şef al statului pe 16 martie 2012 și este  cel de-al patrulea preşedinte al ţării.


Parlamentul Republicii Moldova
Pagina oficială -     http://parlament.md
Conducerea Parlamentului
Preşedintele Parlamentului - Candu Andrian


Comisia politică externă şi integrare europeană

Obiectul de activitate- controlul parlamentar asupra politicii externe şi de integrare europeană a Guvernului; coordonarea procesului de racordare a legislaţiei la standardele europene; avizarea tratatelor şi altor acte internaţionale; cooperarea cu parlamentele altor state şi cu organismele interparlamentare; audierea candidaţilor pentru funcţia de ambasador în străinătate. Activitate parlamentară

Proiecte de iniţiative legislative
Şedinţele comisiei


Contacte .: tel 373(22) 23-76-08 , e-mail: cpeie@parlament.md

Componenţa comisiei

Guţu Ana                          Preşedinte
Stati Sergiu                      Vicepreşedinte
Ghileţchi Valeriu              Secretar
Marian Lupu                    Membru
Chiorescu Iurie               Membru
Diacov Dumitru               Membru
Mîndru Victor                    Membru
Petrenco Grigore            Membru
Streleţ Valeriu                  Membru
Tkaciuk Marc                   Membru
 
Adunarea Parlamentară EURONEST Comitetul parlamentar de cooperare UE-Moldova


Diplomaţie parlamentară Cadrul legal    •Acorduri de cooperare    •Instituţii de cooperare   •Delegaţii parlamentare  Grupuri de prietenie      •Vizite oficiale


Guvernul republicii moldova
 Prezentul Program, care stă la temelia activităţii Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2015-2018, îşi propune ca obiectiv principal creşterea bunăstării, siguranţei şi calităţii vieţii cetăţenilor, în special prin: dezvoltarea economiei şi facilitarea creării locurilor de muncă bine plătite, eradicarea corupţiei şi garantarea supremaţiei legii, asigurarea securităţii personale, fortificarea capacităţii de apărare a ţării, prestarea serviciilor publice accesibile şi cost-eficiente, asigurarea protecţiei sociale pentru grupurile vulnerabile ale populaţiei.

Cea mai sigură cale pentru atingerea acestor obiective este integrarea europeană. În acest scop, Guvernul îşi propune să creeze toate premisele necesare care, odată valorificate, vor asigura eligibilitatea Republicii Moldova privind obţinerea statutului de ţară-candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pentru îndeplinirea dezideratului în cauză, la baza Programului de activitate al Guvernului a fost pusă implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, în special prin realizarea Planului naţional de acţiuni, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014.

 


Integrarea europeană este un deziderat fundamental al politicii interne şi externe a Republicii Moldova. Realizarea plenară a acestui obiectiv va permite ancorarea ţării într-un sistem de securitate, stabilitate şi prosperitate, guvernat de valorile democratice şi respectul faţă de libertăţile fundamentale ale omului. Totodată, asumarea şi implementarea cu responsabilitate a angajamentelor ce rezultă din parcursul european reprezintă cea mai eficientă modalitate de a realiza modernizarea ţării sub aspect politic, economic, social. Integrarea europeană înseamnă, în primul rînd, transformări interne pozitive ale ţării. Guvernul îşi propune să depună eforturi susţinute pentru promovarea reformelor solicitate atît de societate, cît şi de comunitatea internaţională în domeniul asigurării libertăţii mass-media, independenţei sistemului judiciar, liberalizării economiei – domenii vitale pentru integrarea europeană a ţării. Prin promovarea coerentă a unor politici de europenizare a tuturor aspectelor vieţii social-politice şi economice a ţării şi semnarea acordului de asociere la UE, vom reuşi într-o perioadă previzibilă să transformăm Republica Moldova într-o ţară eligibilă pentru aderarea la UE. Ca urmare a implementării Programului de activitate al Guvernului, Republica Moldova va deveni un partener de încredere şi o ţară binevenită în comunitatea internaţională, care va realiza cu succes negocierile pe marginea Acordului de Asociere, inclusiv a Acordului de Comerţ Liber, Cuprinzător şi Aprofundat cu UE, şi va lansa procesul de negociere a statutului de membru al UE.

Cancelaria de stat
Autoritatea naţională de coordonare a asistenţei externe este Cancelaria de Stat. Autoritatea naţională de coordonare este responsabilă de programarea, monitorizarea şi evaluarea operaţională şi metodologică, precum şi de înregistrarea şi asigurarea transparenţei asistenţei externe acordate Republicii Moldova de comunitatea donatorilor.
 
Direcția  generală coordonarea politicilor, a asistenței externe și reforma administrației publice centrale - Unitatea naţională de coordonare

 • Stabilirea cadrului general pentru definirea priorităţilor Guvernului, inclusiv în domeniul asistenţei externe;
 • Administrarea întregului ciclu de programare a asistenţei externe şi armonizarea  acestuia cu ciclul bugetar şi de planificare a politicilor;
 • Atragerea şi promovarea asistenţei externe în conformitate cu priorităţile naţionale de dezvoltare
 • Dezvoltarea, acordarea asistenţei metodologice şi asigurarea bunei funcţionări a sistemului naţional de monitorizare şi evaluare a politicilor publice şi asistenţei externe;
 • Monitorizarea şi evaluarea, folosind indicatori de performanţă şi alte tehnici, stadiul implementării priorităţilor de politici naţionale şi sectoriale, precum şi eficienţa, eficacitatea şi impactul asistenţei externe întru susţinerea acestora;
 • Dezvoltarea şi menţinerea sistemului informaţional de colectare şi prelucrare a  informaţiilor prin înregistrarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă;
 • Asigurarea transparenţei şi îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea şi publicitatea asistenţei externe acordate Republicii Moldova.

  Date pivind asistenta externa
  Contacte
   

Ministerele RMMinisterul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM

Pagina web http://www.mfa.gov.md Chişinău Str. 31 August 1989 nr. 80, MD-2012 Chişinău Fax: (373 22) 578 273


Ministerul Economiei
Pagina web -  http://www.mec.gov.md   Contacte str. Piaţa Marii Adunări Naţionale 1MD-2033,mun. Chişinău, mineconcom@mec.gov.md


Caracterul transversal al politicilor gestionate de Minister a fost asociat cu rolul de instituţie coordonatoare, atît în elaborarea şi implementarea cadrului strategic de politici publice interne, cît şi în procesul de integrare europeană şi cooperare internaţională.

Reieşind din cursul RM spre integrare în UE, îşi orientează politicile sale tot mai mult spre măsuri menite să faciliteze încadrarea economiei ţării în piaţa europeană, măsuri concrete în vederea creării condiţiilor favorabile pentru extinderea relaţiilor cu Uniunea Europeană şi dezvoltarea unei economii competitive. Întreg setul de politici promovate de Minister se materializează în armonizarea cadrului legislativ şi de reglementare la acquis-ul comunitar, crearea unor instituţii publice moderne, dar şi prin desfăşurarea negocierilor în procesul de aderare la structurile europene.Succese remarcabile au fost obţinute în coordonarea activităţilor privind negocierile pe marginea Acordului de Comerţ Liber Comprehensiv şi Aprofundat dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană


Ministerul Justitiei  
Pagina web -  http://www.justice.gov.md  str. 31 August 1989,  82, or.Chişinău MD 2012,Republica Moldova

Direcția Relații Internaționale și Integrare Europeană

Centrul de Armonizare a Legislaţiei  - este o autoritate administrativă, cu statut de persoană juridică,subordonată Ministerului Justiţiei, creată în scopul facilitării procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene. Centrul de Armonizare a Legislaţiei are un efectiv limită de 15 persoane şi a fost creat în baza Hotărîrii Guvernului nr. 190 din 21 februarie 2007, prin care a fost aprobat  şi Regulamentul său de activitate.
 
Centrul de Armonizare a Legislaţiei

 • Monitorizează procesul de armonizare a legislaţiei pe plan naţional;
 • Elaborează proiectele de Planuri Naţionale Anuale de Armonizare a Legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia Uniunii Europene (PNAL);
 • Coordonează procesul de implementare a Planurilor Naţionale de Armonizare a Legislaţiei (PNAL);
 • Verifică compatibilitatea proiectelor de acte legislative şi normative cu legislaţia UE şI emiterea declaraţiilor de compatibilitate;
 • Creează şi gestionează baza de date a legislaţiei naţionale armonizate cu legislaţia UE;
 • Acordă asistenţa metodologică autorităţilor administraţiei publice centrale în domeniul armonizării legislaţiei.

 dialogul instituţionalizat între RM şi UE
În conformitate cu prevederile Acordului de Cooperare şi Parteneriat (APC) se realiza inițial prin intermediul următoarelor structuri de cooperare:

Nivelul politic:
 • Consiliul de Cooperare RM – UE, organizat anual la nivelul înalţilor oficiali (Prim-ministru/Comisarul pentru Afaceri Externe şi PEV, Înaltul Reprezentant al Consiliului UE/Preşedinţia UE) şi avea drept scopu trasarea direcţiilor strategice a dezvoltării relaţiilor RM-UE;
 • Comitetul de Cooperare RM-UE reunit anual la nivelul funcţionarilor publici de nivel înalt în vederea examinării tendinţelor directorii ale cooperării sectoriale RM-UE;
 • Comitetul de Cooperare Parlamentară RM-UE, reunit anual la nivelul Şefilor delegaţiilor Parlamentului Republicii Moldova şi Parlamentului European.

Nivelul de lucru: Subcomitetele RM-UE - reuniuni sectoriale la nivel de experţi ce se organizează o dată pe an:

 • Subcomitetul în domeniul Comerţului şi Investiţii;
 • Subcomitetul în domeniul Finanţelor, Economiei şi Statisticii
 • Subcomitetul în domeniul Vămii, Cooperării Transfrontaliere, Justiţiei şi Afacerilor Interne
 • Subcomitetul în domeniul Energiei, Mediului, Transport,Telecomunicaţii, Ştiinţei, Tehnologiilor, instruirii şi educaţiei

Totodată, dialogul politic între RM şi UE este asigurat prin intermediul reuniunilor în formatul Dialogului Politic UE-Moldova (COEST, COPS, Directori Politici) în cadrul cărora se discută parcursul reformelor în RM, relaţiile RM-UE şi subiecte de interes comun în domeniul politicii externe şi de securitate. Pe parcursul anului se organizau vizite reciproce, întîlniri şi consultări la toate nivelele.

Comitetul pentru Europa de Est și Asia Centrală al Consiliului UE (COEST  este constituit din reprezentanții Guvernelor statelor-membre ale UE și este responsabil de relațiile Uniunii Europene cu țările din Europa de Est (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Moldova, Georgia, Rusia și Ucraina) și Asia Centrală (Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan). Grupul este implicat în toate aspectele legate de cooperarea UE cu aceste țări, inclusiv noile formate de cooperare multilaterală, cum ar fi Parteneriatul Estic și Politica Europeană de Vecinătate (PEV).
Comitetul politic şi de securitate (COPS) contribuie la definirea politicilor, elaborând opinii adresate Consiliulu UEi, . De asemenea, COPS asigură, sub autoritatea Consiliului UE, controlul politic şi conducerea strategică a operaţiilor de gestionare a crizelor.

 

Odată cu semnarea Acordului de Asociere și ratificarea lui de către Parlamentul Republicii Moldova și de către Paramentul European, dialogul politic capată valențe profunde.

Acordul de Asociere prevede menţinerea unui dialog politic permanent, care va avea loc într-un cadru instituţional, la orice nivel, și va fi dezvoltat în privinţa chestiunilor bilaterale și internaţionale de interes mutual.

Acest dialog politic va fi instituţionalizat și se va desfășura în cadrul Consiliului de Asociere, creat în temeiul articolului 434 al acordului și de comun acord în cadrul reuniunilor regulate dintre reprezentanţii UE și ai Republicii Moldova la nivel ministerial. Așadar, Acordul de Asociere prevede înfiinţarea unui Consiliu de Asociere, care vine să înlocuiască Consiliul de Cooperare, creat în cadrul Acordului de Parteneriat și Cooperare, fiind de fapt echivalentul acestuia în noul cadru al relaţiilor bilaterale dintre UE și Republica Moldova. Consiliul de Asociere va avea sracina să supravegheze și să monitorizeze aplicarea AA, examinînd orice probleme majore apărute în cadrul implementării acordului, precum și orice alte aspecte bilaterale sau internaţionale de interes comun. În acest scop, Consiliul de Asociere se va reuni la nivel ministerial, la intervale regulate, cel puţin o dată pe an, precum și atunci cînd împrejurările vor sugera necesitatea întrunirilor suplimentare. Configuraţia și participarea la întrunirile Consiliului de Asociere va putea fi stabilită pornind de la tematica discutată.

Consiliul de Asociere va fi format din membri ai Consiliului Uniunii Europene și membri ai Comisiei Europene, pe de o parte, și membri ai Guvernului Republicii Moldova, pe de altă parte, și va funcţiona în baza unui regulament și a procedurilor pe care le va elabora și aproba. Prezidarea lucrărilor Consiliului de Asociere va fi succesivă – de un reprezentat al UE și, respectiv, al Republicii Moldova.

Consiliul de Asociere va avea competenţa de a adopta unele decizii obligatorii pentru părţile contractante în domeniile prevăzute de Acordul de Asociere. De asemenea, Consiliul de Asociere va emite recomandări părţilor. Este de remarcat că deciziile și recomandările Consiliului de Asociere vor fi adoptate de comun acord, adică prin consens, după urmarea unor proceduri prescrise.

totodata este necesar sa mentionam si despre faptul, ca in conformitate cu art. 437 din Acordul de Asociere se instituie Comitetul de asociere, care va asista Consiliul de asociere în îndeplinirea sarcinilor sale.

Acelasi atricol al Acordului de Asociere contine prevederi si referitor la componenta Comitetului de asociere, si anume faptul ca va fi compus la nivel de înalți funcționari, reprezentanti ai partilor, care vor prezida alternativ Comitetul.

Totusi, sarcinile și modul de funcționare ale Comitetului de asociere, ale cărui responsabilități includ pregătirea reuniunilor Consiliului de asociere, este stabilit in regulamentul Consiliului de asociere, care poate delega  Comitetului de asociere oricare dintre competențele sale, inclusiv competența de a lua decizii obligatorii.

Comitetul de asociere se reunește într-o configurație specifică pentru a soluționa toate chestiunile legate de Comerț și aspecte legate de comerț prevazute in acord, reunindu-se în configurația respectivă cel puțin o dată pe an si  înființand, de asemenea, subcomitete, inclusiv pentru a evalua progresele realizate în cadrul dialogurilor periodice menționate în prezentul acord.

La 16 decembrie 2014  CONSILIUL DE ASOCIERE UE-REPUBLICA MOLDOVA prin Decizia Nr.1/2014 isi adopta propriul regulament de procedură dar și cel al Comitetului de asociere   și subcomitetelor [2015/671].

Conform articolului 435 alineatul (2) din AA, Consiliul de asociere urma să își stabilească propriul regulament de procedură iar conform articolului 437 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere urmează să fie asistat în îndeplinirea sarcinilor sale de un comitet de asociere.

Regulamentul de procedura stabileste sarcinile și modul de funcționare ale Comitetului de asociere.

In afara prevederilor stipulate la modul general in Acordul de Asociere, Regulamentul Consiliului de asociere prevede ca Părțile dețin președinția Consiliului de asociere, alternativ, pentru o perioadă de 12 luni. Prima perioadă începe la data primei reuniuni a Consiliului de asociere și se încheie la 31 decembrie în același an.

Lucrarile  de secretariat vor fi asiguratea de catre un funcționar al Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene și un funcționar al Republicii Moldova, care vor exercita, în comun, funcția de secretari ai Consiliului de asociere.

Cat priveste cheltuielile,  Regulamentul prevede, ca  fiecare parte își asumă orice cheltuieli rezultate în urma

participării la reuniunile Consiliului de asociere, atât în ceea ce privește cheltuielile cu personalul, cheltuielile de deplasare și diurnele, cât și cheltuielile poștale și de telecomunicații.

Prevederi similare se contin si in REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL COMITETULUI DE ASOCIERE ȘI AL SUBCOMITETELOR. Totusi, este necesar a fi mentionat , ca Comitetul de asociere raportează Consiliului de asociere cu privire la activitățile sale și ale subcomitetelor, grupurilor de lucru și ale altor organisme din cadrul său, cu ocazia fiecărei reuniuni ordinare a Consiliului de asociere.

Totodata la capitolul decizii si recomandari regulamentuln prevede ca in cazurile specifice în care acordul conferă competența de a lua decizii sau în cazul în care această competență i-a fost delegată de către Consiliul de asociere, Comitetul de asociere ia decizii. De asemenea, Comitetul de asociere formulează recomandări. Deciziile și recomandările se adoptă de comun acord între părți și după finalizarea procedurilor lor interne respective. Fiecare decizie sau recomandare se semnează de către președintele Comitetului de asociere și se autentifică de către cei doi secretari ai Comitetului de asociere.

La baza deciziilor și recomandărilor vor sta angajamentele ce rezultă din AA, gradul de evoluţie a aproximării legislaţiei Republicii Moldova cu cea a UE (acquis-ul communitar) și gradul de implementare a măsurilor prevăzute. Toate aceste cerinţe vor fi respectate pentru a oferi Consiliului de Asociere posibilitatea de a recurge, inclusiv, la competenţa sa de a modifica anexele Acordului în partea referitoare la Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, prevăzută în Titlul V (Comerţul și aspectele legate de comerţ) al AA. Conţinutul Titlului II al Acordului de Asociere relevă că dialogul politic va fi concentrat pe eficienţa reformei interne și a cooperării în domniul politicii externe și de securitate. Reforma internă ţintește spre asigurarea unei bune guvernări prin:

 •  sporirea eficacităţii instituţiilor democratice și a statului de drept;
 •  asigurărea respectării drepturilor omului și libertăţilor fundamentale;
 •  continuarea reformării sistemului judiciar, asigurării independenţei sistemului judiciar, imparţialităţii și eficacităţii organelor de drept;
 •  continuarea reformei administraţiei publice și dezvoltării unui serviciu public responsabil, eficient, transparent și profesionist;
 • combaterea eficientă a corupţiei, inclusiv prin sporirea cooperării internaţionale.

În procesul de apropiere graduală a Republicii Moldova de UE, de realizare a libertăţilor circulaţiei, se va acorda atenţie gestionării comune a fluxurilor de migraţie între teritoriile părţilor. În acest sens, se vor depune eforturi pentru a spori mobilitatea cetăţenilor în baza regimului fără vize.

Partea politică a Acordului de Asociere prevede cooperarea juridică dintre UE și Republica Moldova în materie civilă, penală și comercială.

Politica externă și de securitate prevede cooperarea dintre UE și Republica Moldova în baza valorilor comune și a intereselor mutuale. Scopul acestei cooperări este sporirea treptată a convergenţei și eficacităţii în prevenirea conflictelor, combaterea terorismului, gestionarea situaţiilor de criză, asigurarea stabilităţii regionale, dezarmarea, nonproliferarea și controlul armamentelor, controlul exporturilor acestora.

În baza articolului 440 al AA este instituit Comitetul de asociere parlamentar. Acesta este compus din membri ai Parlamentului European, pe de o parte, și membri ai Parlamentului Republicii Moldova, pe de altă parte, și reprezintă un forum pentru întâlnire și schimb de opinii. Comitetul de asociere parlamentar stabilește intervalele la care se reunește și va fi prezidat, alternativ, de un reprezentant al Parlamentului European și, respectiv, de un reprezentant al Parlamentului Republicii Moldova, în conformitate cu dispozițiile din regulamentul său de procedură.

Totodata, în conformitate cu articolul 442 se instituie Platforma societății civile. Aceasta este compusă din reprezentanți ai societății civile din UE, inclusiv membri ai Comitetului Economic și Social European, și din reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova și constituie un forum pentru întâlnire și schimb de opinii. Platforma societății civile stabilește intervalele la care se reunește. Aceasta prevede menținerea dialogului și a contactelor periodice cu societatea civilă cu scopul de a culege opiniile lor cu privire la îndeplinirea obiectivelor AA.

Actualizat 29.04.2015

 

 
Informaţii suplimentare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida