Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consiliul Europei
Comitetul de Miniştri

 
Comitetul de Miniştri reprezintă instanţa de decizie a Consiliului Europei. El este alcătuit din miniştrii afacerilor externe din 47 de State membre sau din reprezentanţii permanenţi la Strasbourg. El este atât un organism guvernamental, în cadrul căruia abordările naţionale ale problemelor cu care se confruntă societatea europeană pot fi discutate pe picior de egalitate, cât şi un forum colectiv, care formulează unele soluţii la aceste provocări. În colaborare cu Adunarea Parlamentară, care este un gardian al valorilor fundamentale ale Consiliului Europei, el este investit şi cu misiunea de a monitoriza respectarea angajamentelor luate de Statele membre.decizii şi acţiuni
Comitetul de Miniştri decide activităţile Consiliului Europei. El studiază, de asemenea, cum trebuie de acţionat în sensul recomandărilor Adunării Parlamentare şi ale Congresului Puterilor Locale şi Regionale din Europa şi în sensul propunerilor diverselor comitete interguvernamentale şi ale conferinţelor miniştrilor specializaţi. El adoptă programul de activitate şi bugetul Consiliului Europei.

dialog
Discuţiile din cadrul Comitetului de Miniştri  se referă la toate subiectele politice de interes comun, cu excepţia problemelor privind apărarea: aspectele politice ale integrării europene, dezvoltarea cooperării, apărarea instituţiilor democratice şi protecţia drepturilor omului, altfel spus la toate problemele care necesită soluţii elaborate la nivel european.

un organism dinamic
Miniştrii afacerilor externe ai Statelor membre se reunesc o dată pe an pentru a trece în revistă problemele politice şi cooperarea europeană şi pentru a oferi impulsul politic necesar activităţilor Consiliului. Reprezentanţii permanenţi (ambasadorii) se reunesc o dată pe săptămână iar raportorul şi echipele se întrunesc pentru a studia în profunzime anumite probleme înainte de a se lua anumite decizii. 

Fiecare ministru prezidează Comitetul pentru o perioadă de şase luni. Schimbarea preşedintelui se produce, în mod tradiţional, în lunile mai şi noiembrie.

o structură flexibilă
Când proiectele nu sunt susţinute de toate statele membre, Comitetul Miniştrilor are posibilitatea de a lansa activităţile în cadrul acordurilor parţiale, permiţând anumitor state membre să întreprindă acţiuni comune în diverse domenii.
 
Pe de altă parte, acordurile lărgite permit statelor nemembre ale Consiliului Europei să se asocieze statelor membre (sau unei părţi a lor) beneficiind, astfel, de structurile permanente ale Organizaţiei.

instrumente de forţă
Deciziile Comitetului de Miniştri sunt transmise guvernelor sub formă de recomandări sau fac obiectul convenţiilor şi acordurilor europene obligatorii din punct de vedere juridic pentru statele care le-au ratificat. De asemenea, Comitetul de Miniştri adoptă declaraţiile şi rezoluţiile privind chestiunile politice de actualitate. 

Până în prezent au fost elaborate peste 200 de convenţii. Ele se referă la drepturile omului, dar şi la alte domenii de activitate ale Organizaţiei, afirmând şi consolidând coeziunea democratică, coeziunea socială şi coeziunea culturală a Europei.
 
Cele mai multe dintre deciziile Comitetului de Miniştri necesită o majoritate de două treimi din sufragiile exprimate. Majoritatea simplă este suficientă pentru chestiunile de procedură.

studierea problemelor de către experţi
Convenţiile şi recomandările sunt elaborate de comitetele de experţi guvernamentali, mandataţi de Comitetul de Miniştri, creându-se astfel un dialog între consideraţiile tehnice şi viziunea politică globală. Numeroase iniţiative politice sunt, de asemenea, examinate cu ocazia conferinţelor miniştrilor specializaţi, care au loc periodic

democraţie şi solidaritate
Consiliul Europei a elaborat programe de cooperare şi asistenţă în favoarea noilor ţări membre pentru ca acestea să beneficieze de experienţa lui. Programele au la bază rezultatele cooperării interguvernamentale ale Consiliului Europei: instrumente de referinţă, reţele de expertiză, cât şi structuri şi mecanisme de cooperare. Ele au ca obiectiv consolidarea, întărirea şi accelerarea reformelor democratice din ţările în cauză, astfel încât să se poată integra progresiv şi armonios în procesul şi în structurile cooperării europene şi, în primul rând, în Consiliul Europei. De altfel, programul privind măsurile de încredere a fost creat pentru a susţine iniţiativele societăţii civile, iniţiative care au ca obiectiv ameliorarea cunoştinţelor reciproce şi a cooperării între comunităţile majoritare şi minoritare.

apărarea statului
Statele europene care au aderat la statutul Consiliul Europei se angajează să recunoască principiul supremaţiei  dreptului şi al aceluia în virtutea căruia persoanele aflate sub jurisdicţia lor trebuie să se bucure de drepturile şi de libertăţile fundamentale ale omului. Ele se angajează, printre altele, să colaboreze în mod sincer şi activ la realizarea unei uniuni mai strânse între ele şi să favorizeze progresul lor economic şi social. Fiecare stat membru este responsabil să onoreze aceste angajamente iar Comitetul Miniştrilor asigură caracterul efectiv al acestora.
 
În caz de încălcare gravă a obligaţiilor statutare de un stat membru, Comitetul de Miniştri poate suspenda dreptul de reprezentare al acelui stat, îl poate  invita să se retragă sau poate chiar decide încetarea apartenenţei la Organizaţie.

aplicarea efectivă a convenţiilor
Comitetul de Miniştri veghează, de asemenea, asupra aplicării efective a convenţiilor şi a acordurilor încheiate între statele membre. Această responsabilitate este crucială pentru convenţiile referitoare la drepturile omului, dintre care cele mai importante (Convenţia europeană a drepturilor omului, Carta europeană revizuită, Convenţia europeană pentru prevenirea torturii, Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale) au prevăzut existenţa unor mecanisme de control.
 
Responsabilităţile Comitetului de Miniştri privind Convenţia europeană a drepturilor omului reflectă importanţa acestei Convenţii, care constituie piatra de temelie a sistemului de protecţie a drepturilor omului în Europa. Supraveghind buna executare a deciziilor Curţii europene a drepturilor omului de către statele membre, Comitetul de Miniştri joacă un rol esenţial pentru menţinerea credibilităţii acestui sistem fără precedent în restul lumii.

respectarea angajamentelor
În conformitate cu filozofia care a stat la baza extinderii Consiliului Europei după căderea zidului Berlinului, Comitetul Miniştrilor îşi exercită responsabilităţile în spirit imparţial şi constructiv, accentuând dialogul şi crearea progresivă a condiţiilor politice şi materiale susceptibile să favorizeze evoluţiile pozitive. În acest sens, Comitetul a introdus un sistem de  monitorizare care asigură controlul respectării angajamentelor luate de toate statele membre. El oferă tuturor membrilor condiţii şi mijloace necesare dezvoltării valorilor de bază ale Consiliului Europei. 
 
Extinderea Consiliului Europei a generat schimbări importante în Organizaţie, cât şi în rolul Comitetului de Miniştri care a cunoscut o considerabilă dezvoltare a dimensiunii politice a lucrărilor sale.


dialog şi complementaritate
Consiliul Europei a consolidat dialogul instituţional cu reprezentanţii aleşi de cetăţenii europeni la nivel naţional şi local şi a extins dialogul politic şi cu statele nemembre şi cu statele care beneficiază de statutul de observator (Statele Unite, Vaticanul, Canada, Japonia şi Mexic). El a intensificat cooperarea cu alte organizaţii europene, în particular cu Uniunea Europeană şi Organizaţia pentru Securitate şi cooperare în Europa (OSCE).

summit-urile şefilor de stat şi de guvern
Până în prezent Consiliul Europei a organizat trei Summit-uri ale şefilor de stat şi de guvern ai tuturor Statelor membre. Primul a avut loc la Viena în 1993, după căderea comunismului şi odată cu dezvoltarea noilor democraţii în Europa centrală şi de Est. El a confirmat politica deschisă şi expansivă a Consiliului şi a lansat de asemenea reforma Convenţiei Europene a Drepturilor Omului pentru a o face mai eficientă. Cel de-al doilea Summit s-a desfăşurat la Strasbourg în 1997 pentru a da un nou impuls politic protecţiei drepturilor omului; Summit-ul a decis să numească un Comisar al Consiliului Europei pentru drepturile omului.

Cel de-al treilea Summit al şefilor de stat şi de guvern s-a desfăşurat la Varşovia în mai 2005. Liderii a 47 de State membre au celebrat unitatea fără precedent a Europei şi au definit din nou priorităţile Organizaţiei adoptând o declaraţie şi un plan de acţiune.
 
Obiectivele cheie:
  • consolidarea misiunii fundamentale a Consiliului de garantare şi promovare a drepturilor omului, democraţiei şi principiului preeminenţei dreptului;
  • dezvoltarea dialogului politic pan-european la nivel interguvernamental, interparlamentar şi regional/local;
  • implementarea reformei Curţii europene a Drepturilor Omului pentru a accelera procesul de luare a deciziilor şi pentru a  garanta eficienţa lor de lungă durată;
  • stimularea acţiunii Consiliului Europei în vederea promovării coeziunii sociale, dialogului intercultural şi cetăţeniei democratice;
  • consolidarea cooperării cu Uniunea Europeană, cu Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi cu Naţiunile Unite.

campanii de talie europeană
Consiliul Europei a lansat mai multe campanii de talie europeană:
  • Copiii şi Violenţa: Construirea unei Europe pentru şi cu copiii;
  • Acţiunea pentru combaterea traficului de fiinţe umane;
  • „Toţi diferiţi - Toţi egali”,  Campanie Europeană a Tineretului pentru Diversitate, Drepturile Omului şi Participare;
  • Combaterea violenţei împotriva femeilor, inclusiv violenţa domestică.
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida