Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Protecţia drepturilor omului
Cum să depuneţi o plângere la CEDO

Veţi putea introduce o cerere în faţa Curţii, dacă consideraţi că aţi fost în mod personal şi direct victimă a unei încălcări a drepturilor şi garanţiilor prevăzute în Convenţie sau în protocoalele sale. Încălcarea trebuia să fi fost comisă de către unul dintre statele care au semnat şi ratificat Convenţia.
 

drepturile prevăzute de convenţie şi protocoalele sale
Printre altele, este vorba despre:
 
 • dreptul la viaţă;
 • dreptul la un proces echitabil în materie civilă şi penală;
 • dreptul la respectarea vieţii private şi de familie;
 • libertatea de exprimare;
 • libertatea de gândire, conştiinţă şi religie;
 • dreptul la un recurs efectiv;
 • dreptul la respectarea bunurilor proprii;
 • dreptul la vot şi dreptul de a se prezenta la alegeri.

 

interdicţiile prevăzute de convenţie şi protocoalele sale
Printre altele este vorba despre:
 • tortură şi pedepse sau tratamente inumane sau degradante;
 • detenţia arbitrară şi ilegală;
 • discriminarea în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de Convenţie;
 • expulzarea sau neprimirea de către un stat a propriilor cetăţeni;
 • pedeapsa cu moartea;
 • expulzarea colectivă a străinilor.
condiţii pentru introducerea cererii
Care sunt condiţiile care vă vizează?
 • nu sunteţi obligat să aveţi cetăţenia unuia dintre statele membre. Trebuie însă ca încălcarea drepturilor dumneavoastră să fi fost comisă de unul dintre aceste state, în jurisdicţia sa care, în general, corespunde teritoriului său;
 • puteţi fi o persoană fizică sau juridică (societate, asociaţie etc.);
 • trebuie să fiţi direct şi personal victima încălcării pe care o denunţaţi. Nu puteţi să vă plângeţi într-o manieră generală de o lege sau un act pentru că, de exemplu, acestea vi se par injuste;
 • nu puteţi, de asemenea, să vă plângeţi în numele altor persoane (cu excepţia cazului în care aceste persoane sunt clar identificate şi sunteţi reprezentantul lor oficial). 
condiţii ce trebuie îndeplinite la nivel naţional
Trebuie să fi epuizat în statul în cauză toate căile de recurs la care puteţi face apel pentru a remedia situaţia de care vă plângeţi (cel mai des este vorba de un proces la tribunalul competent, urmat, dacă e cazul, de un apel şi chiar de un recurs în faţa unei instanţe superioare, cum ar fi curtea supremă, în cazul în care aceasta există);
 
Simpla exercitare a căilor de atac prevăzute la nivel naţional nu este suficientă: trebuie, de asemenea, ca pe parcursul exercitării acestora să fi prezentat în fapt, în faţa instanţelor naţionale, încălcările drepturilor din Convenţie pe care consideraţi că le-aţi suferit;

De la data deciziei definitive în statul în cauză (în general judecata instanţei supreme) nu dispuneţi decât de 6 luni pentru ca plângerea dumneavoastră să poată fi introdusă la Curte. După expirarea acestui termen, Curtea nu vă mai poate accepta plângerea. 

împotriva cui poate fi introdusă cererea
Împotriva unuia sau a mai multor state părţi la Convenţie care, conform părerii dumneavoastră a / au încălcat Convenţia Europeană a Drepturilor Omului printr-una sau mai multe acţiuni sau omisiuni care v-au afectat direct;

Acţiunea sau acţiunile contestate trebuie să fie întreprinsă(e) de o autoritate publică a acelui/acelor stat(e) (tribunal, administraţie publică …);

Curtea nu se poate ocupa de plângerile împotriva particularilor sau a instituţiilor private, de exemplu societăţile comerciale.

la ce se poate referi plângerea
În mod obligatoriu plângerea dumneavoastră trebuie să se refere la drepturile enunţate în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Acestea se referă la o gamă largă de pretinse încălcări, cum ar fi: tortura şi relele tratamente asupra deţinuţilor, actul de detenţie, disfuncţiile în desfăşurarea necorespunzătoare a proceselor civile sau penale, discriminarea în exercitarea unui drept garantat de Convenţie, drepturile părinţilor respectarea vieţii private, a vieţii de familie, respectarea domiciliului şi a corespondenţei, restrângerea drepturilor de exprimare a opiniei, de comunicare sau primire a unei informaţii, libertatea de a se reuni şi de a demonstra, expulzările şi extrădările, confiscarea bunurilor şi exproprierile.

Nu vă puteţi plânge decât de încălcarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi nu de „Declaraţia universală a drepturilor omului” sau de „Carta drepturilor fundamentale” etc.

cum vă puteţi adresa curţii
Trimiţând o scrisoare Curţii în care veţi oferi detalii clare cu privire la plângerea dumneavoastră sau completând o cerere pe care o veţi trimite 
la următoarea adresă:

The Registrar
European Court of Human Rights 
Council of Europe 
F-67075 Strasbourg cedex

Vă puteţi adresa Curţii în scris în una din cele două limbi oficiale (engleză sau franceză) ori în limba oficială a unuia dintre statele care au ratificat Convenţia.

Dacă trimiteţi cererea dumneavoastră prin fax, trebuie să expediaţi originalul acesteia şi prin poştă.
 
Nu vă deplasaţi la Strasbourg pentru a vă prezenta cazul personal. Acesta nu va fi examinat mai rapid şi nici nu veţi primi consultanţă juridică.

Grefierul vă poate solicita documente şi informaţii suplimentare sau explicaţii legate de plângerea dumneavoastră.

De îndată ce obţineţi formularul cererii, îl veţi completa cu atenţie şi în mod lizibil, urmând a-l transmite Curţii, datat şi semnat, cât mai curând posibil. 

Cererea trebuie să conţină: 
o prezentare pe scurt a faptelor şi a plângerilor dvs.;
menţionarea dreptului sau a drepturilor prevăzute de Convenţie care estimaţi că v-au fost astfel violate;
recursurile pe care le-aţi întreprins deja pentru remedierea situaţiei;
copii ale deciziilor emise în cazul dumneavoastră de toate autorităţile publice interesate Aceste documente nu vă vor fi restituite, astfel încât 
trimiteţi numai copii (nu capsaţi, lipiţi sau legaţi în vreun fel copiile documentelor trimise);
formularul trebuie semnat de dumneavoastră în calitate de solicitant sau de reprezentantul dumneavoastră. 

Dacă nu doriţi să vă fie dezvăluită identitatea, informaţi de îndată Curtea, motivându-vă solicitarea. Preşedintele va hotărî dacă cererea dumneavoastră este justificată sau nu.

În această etapă a procedurii, nu sunteţi obligat să fiţi reprezentat de un avocat. Totuşi, dacă doriţi să vă adresaţi Curţii printr-un reprezen- 
tant, trebuie să anexaţi la plângere mandatul (procura) prin care îl împuterniciţi pe acesta să acţioneze în numele dumneavoastră.

principalele caracteristici ale procedurii
Procedura se derulează în scris. În consecinţă, nu au loc audienţe în mod normal şi veţi fi informat în scris asupra oricărei decizii luate de Curte.

Cererea /plângerea dumneavoastră va fi examinată gratuit.

Deşi nu trebuie să fiţi reprezentat de către un avocat la începutul procedurii, o asemenea reprezentare devine obligatorie după comunicarea cererii dumneavoastră Guvernului. Totuşi, în marea majoritate a cazurilor, cererile sunt declarate inadmisibile înainte de a fi comunicate Guvernului.

Veţi suporta numai propriile cheltuieli (onorariul avocatului, costurile legate de procurarea actelor necesare, corespondenţa...).

După ce aţi trimis cererea, puteţi solicita asistenţă judiciară. Aceasta nu este acordată automat, ci numai într-o etapă ulterioară a procedurii.

desfăşurarea procedurii
În primul rând, Curtea va analiza admisibilitatea cererii dumneavoastră, ceea ce înseamnă că plângerea dumneavoastră trebuie să satisfacă 
anumite condiţii prevăzute de Convenţie. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, cererea dumneavoastră va fi respinsă. Dacă aţi întocmit 
mai multe plângeri, Curtea poate declara una sau mai multe admisibile, respingându-le pe celelalte.
 
Dacă cererea dumneavoastră, în totalitate sau în parte, este declarată inadmisibilă, decizia este definitivă şi (nu mai poate fi atacată) irevocabilă.

Dacă cererea sau una din plângeri este declarată admisibilă, Curtea va încuraja părţile (dumneavoastră şi statul interesat) să ajungă la o înţelegere amiabilă. Ambelor părţi li se va recomanda să convină asupra unei soluţii. Dacă o astfel de înţelegere nu se poate încheia, Curtea va proceda la examinarea fondului cererii şi va judeca dacă a avut loc sau nu o încălcare a Convenţiei.

durata procedurilor
Ca urmare a numărului mare de cazuri, este posibil să aşteptaţi un an până când Curtea va proceda la examinarea iniţială a cererii dumneavoastră. Unele cereri pot fi analizate în regim de urgenţă, fiind tratate cu prioritate, în special în cazul în care un pericol iminent ameninţă integritatea fizică a reclamantului.

ce puteţi spera să obţineţi

În situaţia în care Curtea decide că aţi fost victima unei încălcări, vă poate acorda “o satisfacţie echitabilă”, care constă într-o sumă de bani drept compensaţie pentru anumite daune suferite. Curtea poate cere, de asemenea, ca statul în cauză să vă returneze cheltuielile de judecată avute pentru restabilirea drepturilor dumneavoastră. În cazul în care Curtea stabileşte că nu a avut loc nici o încălcare, nu veţi avea de plătit nici o cheltuială suplimentară (cum ar fi cheltuielile statului pârât).


important
Nu intră în competenţa Curţii anularea deciziilor instanţelor naţionale sau anularea legilor naţionale;.

Curtea nu este responsabilă de punerea în executare a hotărârilor sale. Atunci când a pronunţat o hotărâre, responsabilitatea în ce priveşte executarea acesteia revine Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, a cărui sarcină este aceea de a controla aplicarea hotărârii, precum şi de a veghea asupra plăţii eventualelor reparaţii financiare
 

ce nu poate face curtea pentru dumnEavoastră
Curtea nu acţionează ca instanţă de apel faţă de instanţele naţionale: ea nu rejudecă cauzele şi nu are competenţa de a anula, modifica sau 
revizui sentinţele acestora;

Curtea nu intervine în mod direct în favoarea dumneavoastră pe lângă autorităţile de care vă plângeţi;

Curtea nu vă va ajuta să vă găsiţi nici să plătiţi un avocat pentru a vă redacta cererea;

Curtea nu vă poate oferi nici o informaţie cu privire la prevederile legale în vigoare în statul împotriva căruia vă plângeţi.

CONDIŢII MAI STRICTE PENTRU SESIZAREA CURŢII DIN 1 IANUARIE 2014

Condiţii mai stricte pentru sesizarea Curţii Europene a Drepturilor Omului au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014, odată cu intrarea în vigoare a noului articol 47 din Regulamentul Curţii. Această modificare a Regulamentului are scopul de a spori eficienţa Curţii şi de a accelera examinarea cererile şi va introduce schimbări esenţiale în procesul de determinare dacă cererea urmează să fie repartizată unei formaţiuni judiciare sau să fie respinsă fără a fi examinată de către Curte.

Prima modificare ce trebuie respectată vizează informaţiile şi documentele care trebuie furnizate Curţii pentru ca aceasta să poată examina mai uşor cererile şi astfel să-şi îndeplinească misiunea într-o modalitate cât mai eficientă. Astfel, pe viitor, orice formular expediat la Curte va trebui completat în întregime şi însoţit de copiile documentele pertinente. Orice cerere incompletă va fi respinsă de către Curte.

Cea de-a doua modificare ce urmează a fi respectată vizează întreruperea termenului în care Curtea trebuie să fie sesizată, mai exact, în decursul a 6 luni ce urmează după decizia definitivă pronunţată de către cea mai înaltă jurisdicţie internă competentă; pentru ca acest termen să fie întrerupt ar trebui ca de acum înainte cererea să îndeplinească toate condiţiile menţionate în articolul 47 al Regulamentului. Formularul cererii trebuie să fie expediat la Curte fiind completat la modul cuvenit şi însoţit de documentele pertinente în termenul prevăzut de Convenţie. Prin urmare, dosarele incomplete nu vor mai fi luate în considerare la întreruperea termenului de 6 luni.


set de documente pentru persoanele care doresc să se adreseze curţii
Înainte de a vă decide să vă adresaţi Curţii Europene a Drepturilor Omului, citiţi cu atenţie Convenţia şi Nota în atenţia persoanelor ce doresc să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor Omului. Dacă dumneavoastră consideraţi că cererea îndeplineşte condiţiile menţionate în aceste texte, detaşaţi şi completaţi Formularul de cerere (paginile centrale), folosindu-vă de instrucţiunile descrise în Notă. Vă este atrasă atenţia asupra faptului că trebuie să trimiteţi Formularul de procură numai dacă sunteţi reprezentat în procedura în faţa Curţii.

Documentaţie în atenţia persoanelor ce doresc să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor Omului


Informaţii suplimentare

Curtea pe scurt: pliant (rom) (NOU)

Curtea Europeană a Drepturilor Omului: Întrebări şi răspunsuri (pentru reclamanţi) (NOU)

CEDO în 50 de întrebări (rom) (NOU)

Ghid practic cu privire la admisibilitate (2012) (nou)

Ghid Practic cu privire la Criterii de Admisibilitate (2010)

audiovizual

În scopul de a ajuta reclamanţii să respecte aceste noi reguli, Curtea a elaborat materiale informative, atât în formă scrisă, cât şi în format multimedia, nu doar în limbile oficiale ale Consiliului Europei (franceza şi engleza), dar şi în limbile oficiale ale Statelor părţi la Convenţie, inclusiv în limba română.Curtea europeană a Drepturilor Omului a realizat un film video cu privire la criteriile de admisibilitate. Varianta iniţială fiind în franceză şi engleză, acum acesta este disponibil în 12 versiuni lingvistice, inclusiv în limba română. Filmul video, care durează aproximativ 3 minute, se adresează publicului larg  şi prezintă principalele condiţii necesare pentru a putea aplica la Curte. Nerespectarea acestora este motivul pentru care marea majoritate a plângerilor sunt respinse.
 

admisibilitatea cererilor la CEDO
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida