Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Uniunea Europeană
Vă aflaţi aici: // Home / Uniunea Europeană / UE / Focus / Social / Egalitatea de gen
Social
Egalitatea de gen

Egalitatea dintre femei şi bărbaţi este una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Istoria acesteia începe încă din 1957, când principiul plăţii egale a fost încorporat în Tratatul de la Roma.

Realizările înregistrate de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte susţinerea egalităţii dintre femei şi bărbaţi au contribuit la schimbarea în bine a vieţilor multor cetăţeni ai UE.

Deşi există în continuare inegalităţi, UE a făcut progrese semnificative în ultimele decenii. Principalii factori care au contribuit la aceste progrese sunt:

  • legislaţia privind tratamentul egal;
  • abordarea integratoare a egalităţii de gen (integrarea perspectivei de gen în toate celelalte politici);
  • măsuri specifice pentru promovarea femeilor.
Strategia pentru egalitatea între femei şi bărbaţi reprezintă programul de lucru al Comisiei Europene cu privire la egalitatea de gen pentru perioada 2010-2015. Strategia constituie un cadru cuprinzător prin care Comisia se angajează să promoveze egalitatea de gen în cadrul tuturor politicilor sale, pentru următoarele priorităţi tematice:. La baza strategiei se află priorităţile din Carta femeilor şi pe experienţa Traseului pentru egalitatea între femei şi bărbaţi .

Mai mult


03.12.2015

Angajamentul strategic pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 2016-2019


Prezentul Angajament strategic pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați 2016-2019 marchează o nouă etapă în eforturile noastre de a promova egalitatea între femei și bărbați, continuând, în același timp, să se concentreze asupra unor domenii prioritare de acțiune de o importanță deosebită. Acesta identifică mai mult de treizeci de acțiuni-cheie care urmează să fie puse în aplicare în cinci domenii prioritare, însoțite de calendare și indicatori de monitorizare. În plus, acesta subliniază necesitatea de a integra o perspectivă a egalității de gen în toate politicile UE, precum și în programele de finanțare ale UE. Aceasta este strategia mea pentru a asigura că egalitatea de șanse între bărbați și femei este promovată în întreaga UE prin acțiuni concrete și măsuri eficiente.

Vĕra Jourová Comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen


26.10.2015


Concluziile Consiliului European privind planul de acţiuni gender 2016-2020

Consiliul European a adoptat pe 26 octombrie 2015 concluziile sale privind planul de acțiuni gender 2016-2020, în care menționează că egalitatea de gen se află în centrul valorilor europene, consfințite în cadrul juridic și politic al Uniunii Europene. UE și statele membre sunt primele care trebuie să protejeze realizarea și exercitarea drepturilor femeilor și fetelor și să le promoveze cu fermitate în toate relațiile externe.

Detalii22.09.2015

Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă au adoptat un nou cadru pentru activitățile UE privind egalitatea de gen.

Scopul noului cadru ”Egalitatea de gen şi emanciparea femeilor. Transformarea vieţii fetelor şi femeilor prin relaţiile externe ale UE 2016-2020. este de a susține țările partenere, în special pe cele în curs de dezvoltare și țările vecine, pentru a obține rezultate tangibile la capitolul egalitatea de gen, care stă la baza valorilor europene, precum și la baza noilor Obiective de Dezvoltare Durabilă.

Noul cadru este împărțit în patru piloni, pentru care există indicatori concreți și obiective stabilite.
 
Acești piloni sunt următorii:

* Combaterea violenței de orice fel împotriva femeilor și fetelor – ceea ce include protecția femeilor împotriva violenței în situații de conflict și prevenirea traficului de fete și femei, dar și combaterea practicilor dăunătoare, cum ar fi mutilarea genitală a femeilor.

* Emanciparea economică și socială – prin creșterea accesului femeilor și fetelor la educație și formare de calitate, inclusiv cu privire la antreprenoriat, facilitarea accesului acestora la servicii financiare, locuri de muncă decente și la serviciile de bază, cum ar fi energie sau apă curată.

* Consolidarea vocii și a participării - prin creșterea participării femeilor în politica și în procesul de luare a deciziilor la toate nivelurile, sporind rolul lor în menținerea păcii.

Schimbarea culturii instituționale - toți actorii din UE trebuie să analizeze prioritățile de dezvoltare în țările terțe în care își desfășoară activitatea, precum și contextul local pentru femei și fete, și să pună în aplicare aceste priorități care sunt cele relevante pentru ele; aceștia trebuie, de asemenea, să consolideze în continuare capacitățile de lideri ale fetelor și femeilor.

Detalii


07.03.2015
 

În preajma Zilei Internaționale a Femeii, Comisia Europeană își reafirmă angajamentul de a combate inegalitățile de gen pe teritoriul UE. Conform noilor date statistice Eurobarometru, majoritatea cetățenilor (76%) consideră că abordarea inegalității între femei și bărbați ar trebui să constituie o prioritate pentru UE.

Raportul anual al Comisiei privind egalitatea între femei și bărbați, arată că, în pofida înregistrării unor progrese egalitatea de gen rămâne încă o problemă nerezolvată.
 
Datele Eurobarometru mai arată că nouă din zece europeni (91%) sunt de acord că abordarea subiectului inegalității între bărbați și femei va ajuta la stabilirea unei societăți mai echitabile. O proporție similară (89%) sunt de acord că egalitatea între bărbați și femei va ajuta femeile să devină mai independente din punct de vedere economic.
 
Violența împotriva femeilor (în special cea sexuală), precum și diferența de remunerare între femei și bărbați sunt cele două domenii pe care UE ar trebui să le abordeze de urgență, în opinia a 59% și, respectiv, 53% dintre respondenții europeni.
 
Datele Comisiei Europene arată că ponderea femeilor angajate în câmpul muncii a crescut de la 55% în 1997 la 63% în prezent. Deși a fost înregistrat un progres bun, totuși participarea pe piața muncii a femeilor în UE continuă să fie semnificativ mai mică decât cea a bărbaților, care se ridică în prezent la 75%.
 
Comisia Europeană va continua eforturile pentru a impulsiona egalitatea de gen la toate nivelurile, să rezolve problemele privind salarizarea, ocuparea forței de muncă, pensii și luarea deciziilor, precum și eradicarea violenței bazate pe gen.

Detalii

27.01.2015
 
Raportul de punere în aplicare a Planului de acțiuni pe subiecte de gen al UE pentru 2014 - UE să continue concentrarea la nivel mondial asupra emanciparii femeilor în cadrul cooperării internaționale și dezvoltării

Angajamentul UE și al membrilor săi pentru îmbunătățirea egalitatii de gen și abilitarea femeilor devine vizibil în Raportul privind  punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE privind egalitatea de gen și emanciparea femeilor în dezvoltare. = 2014 Report on the Implementation of the EU Plan of Action on Gender Equality and Women's Empowerment in Developement (2010 - 2015)) UE investește resurse prețioase în îmbunătățirea rolului femeilor și fetelor in calitate de actori ai schimbării. Raportul arată că s-au realizat progrese clare în domenii cum ar fi dialogul politic, coordonare, parteneriate și in agenda post-2015. Acesta acoperă perioada 2013-2014 și subliniază cât de important este să rămână concentrat pe egalitatea de gen pentru schimbare pe termen lung, și să caute continuu să îmbunătățească modul în care UE promovează  activitatea sa de cooperare internațională. Recunoscând toate acestea, și bazându-se pe experiența dobândită în ultimii câțiva ani, Comisia va pregăti cu părțile interesate un nou plan de acțiune pentru 2016 - 2020

Detalii


3.09.2014

La Bruxelles  a avut loc un atelier organizat de comisia pentru drepturile femeii despre noua strategie pentru egalitatea de gen. Experți în domeniu din mai multe țări europene  au facut recomandări pentru ameliorarea situației femeilor.

Egalitatea dintre femei și bărbați reprezintă una din valorile principale ale Uniunii Europene, fiind un punct important de acțiune pentru Parlamentul European. Acesta a adoptat numeroase rapoarte de susținere a femeilor, pentru consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi, pentru combaterea violenței împotriva femeilor și pentru încurajarea statelor membre și a partidelor politice în susținerea candidatelor la alegerile europene.
 
În reuniunea Consiliului European din 30 august, 2014 președintele Parlamentului European, Martin Schulz, a cerut un echilibru de gen în noua Comisie, spunând că „o Comisie care nu are echilibru în materie de gen – cum pare să fie cazul în acest moment – riscă să nu fie aprobată de Parlamentul European”

Detalii
Drepturile femeii și egalitatea de gen Proiecte de  RAPORT referitor la egalitatea de gen în Uniunea Europeană – 2013

19.06.2014

Consiliul Uniunii Europene adoptă concluzii privind femeile și economia

La 19 iunie 2014, Consiliul Uniunii Europene a adoptat concluzii privind "Femeile și economia: independență economică din punctul de vedere al muncii part-time și de auto-angajare". Concluziile conturează un nou set de indicatori pentru a măsura progresele înregistrate în vederea participării economice egale, inclusiv indicatori de part-time și de auto-angajare.


Detalii


14.04.2014

Raportul privind progresele înregistrate în materie de egalitate de gen în 2013

În 2013, Comisia Europeană a continuat să ia măsuri pentru a îmbunătăți egalitatea între femei și bărbați, inclusiv pentru a elimina diferențele între bărbați și femei în domeniul ocupării forței de muncă, diferențele în ceea ce privește remunerațiile și pensiile, pentru a combate violența și pentru a promova egalitatea în procesul de luare a deciziilor. Aceste eforturi dau rezultate: s-au realizat progrese concrete în domeniul abordării diferențelor de remunerare între femei și bărbați, – în special printr-o inițiativă a Comisiei de a îmbunătăți transparența în materie de remunerare (IP/14/222) – sau prin creșterea numărului de femei în consiliile de administrație ale întreprinderilor (a se vedea anexa). Acestea sunt principalele concluzii ale raportului anual al Comisiei privind egalitatea între femei și bărbați publicat astăzi împreună cu raportul anual privind drepturile fundamentale. Totuși, rămân încă probleme: în ritmul actual al progreselor, va fi nevoie de aproximativ 30 ani pentru a atinge obiectivul UE de încadrare în muncă a femeilor în proporție de 75 %, de 70 ani pentru ca egalitatea de remunerare să devină realitate și de 20 ani pentru realizarea parității în parlamentele naționale (cel puțin 40 % din fiecare sex).

Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor evoluții de politică și juridice ale UE în domeniul egalității între femei și bărbați pe parcursul ultimului an, precum și exemple de politici și acțiuni în statele membre. De asemenea, el analizează tendințele recente, pe baza unor dovezi științifice și a unor indicatori-cheie care stau la baza dezbaterii privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, și include o anexă statistică cu mai multe detalii privind performanțele naționale.

Raportul este structurat pe baza a cinci priorități ale Strategiei Comisiei Europene pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015: independența economică egală; egalitatea de remunerare pentru aceeași muncă și pentru o muncă de valoare egală; egalitatea în procesul de luare a deciziilor; demnitate, integritate și încetarea violenței bazate pe gen, egalitatea între bărbați și femei în cadrul politicii de acțiune externă și aspecte orizontale.

Acțiunea UE accelerează progresele către egalitatea între femei și bărbați

  • Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor:
  • Reducerea decalajului în materie de remunerare,
  • Creșterea numărului de femei prezente în consiliile de administrație ale întreprinderilor:
  • În 2013, UE a întreprins acțiuni de protejare a femeilor și a fetelor împotriva violenței pe criterii de sex, prin legislație, măsuri practice privind drepturile victimelor și un pachet cuprinzător de politici împotriva mutilării genitale a femeilor (IP/13/1153)
  • Infrastructuri pentru îngrijirea copiilor

Mai mult


08.05.2013

Raportul privind progresele înregistrate în materie de egalitate de gen în 2012

A fost publicat un raport  privind progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a strategiei europene în domeniul egalității de gen, menit să evalueze progresele înregistrate în legătură cu dreptul fundamental la egalitate. Din acest raport reiese că femeile reprezintă o cotă tot mai mare din forța de muncă din UE și devin, într-o proporție tot mai mare, persoanele care asigură în principal venitul familiilor lor. Ponderea femeilor care lucrează a crescut de la 55 % în 1997 la 62,4 % în prezent. Cu toate acestea, este în continuare mult mai scăzută decât ponderea bărbaților care lucrează (74,6 %). Înainte de criză, femeile se apropiau încet de valorile înregistrate în cazul bărbaților pe piețele forței de muncă din toate țările europene. Totuși, criza a întrerupt aceste tendințe pozitive. Ocuparea forței de muncă masculine a scăzut mai rapid și mai semnificativ decât ocuparea forței de muncă feminine, acesta fiind adevăratul motiv al reducerii disparității de gen în ocuparea forței de muncă.


Detalii

 

05.04.2013

Femeile continuă să fie subreprezentate în domeniul cercetării din UE

În Europa, proporția cercetătorilor de sex feminin este în creștere, însă femeile continuă să fie subreprezentate în disciplinele și carierele științifice. Acesta este mesajul ultimei ediții a raportului „She Figures”, publicat astăzi de Comisia Europeană. Femeile reprezintă numai 33% din totalul cercetătorilor europeni, 20% din numărul profesorilor universitari titulari și 15,5% din numărul șefilor de instituții de învățământ superior.

Comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „În pofida câtorva progrese înregistrate în ultimii ani, femeile rămân o minoritate în rândul cercetătorilor și există o barieră invizibilă, dar reală, care le blochează accesul la pozițiile de vârf. Acest lucru constituie o gravă nedreptate și o scandaloasă irosire de talente. Obiectivul Comisiei este de a promova egalitatea dintre sexe în cadrul programelor noastre și de a face tot posibilul pentru a schimba o cultură instituțională adânc înrădăcinată.”

Potrivit raportului prezentat astăzi, femeile reprezintă aproximativ 40% din totalul cercetătorilor în sectorul învățământului superior, 40% în sectorul public și 19% în sectorul întreprinderilor. Deși în toate sectoarele numărul lor crește mai rapid decât cel al bărbaților (+ 5,1% în cazul femeilor, față de +3,3% în cazul bărbaților în perioada 2002-2009), femeile cercetători continuă să întâmpine mari dificultăți pentru ocuparea funcțiilor de decizie, ponderea lor în consiliile științifice și de administrație din întreaga UE fiind, în medie, de numai o femeie la doi bărbați.  Detalii


07.03.2013

Cetăţenii UE consideră că o creştere a numărului de femei care ocupă funcţii politice de conducere în ţările în curs de dezvoltare ar putea genera schimbări pozitive

În ajunul Zilei Internaționale a Femeii 2013, un nou sondaj Eurobarometru arată că 78 % dintre europeni consideră că o creștere a numărului de femei care ocupă funcții politice de conducere în țările în curs de dezvoltare ar „genera o îmbunătățire a situației”.

În fapt, peste trei sferturi dintre persoanele chestionate au declarat că, în condițiile creșterii numărului de femei care ocupă posturi de conducere în țările în curs de dezvoltare, s-ar îmbunătăți și situația respectării drepturilor omului, 72 % afirmând că astfel s-ar ameliora și condițiile de trai, iar 65 % considerând că s-ar preveni apariția unor conflicte și izbucnirea unor războaie. Detalii
 
07.03.2013

Ziua internațională a femeii: toleranță zero în ceea ce privește mutilarea genitală feminină

Anticipând ziua de 8 martie, Ziua internațională a femeii, vicepreședintele Comisiei Europene, doamna Viviane Reding, și comisarul Cecilia Malmström s-au alăturat astăzi militanților pentru drepturile omului în apelul lor la toleranță zero în ceea ce privește mutilarea genitală feminină. Comisia a organizat o masă rotundă la nivel înalt pentru a discuta despre modul în care UE poate sprijini statele membre în eforturile de eliminare a acestei practici, despre care se crede că a afectat mai multe sute de mii de femei în UE. Comisarilor li s-au alăturat deputații Parlamentului European și principalii militanții la nivel mondial care combat practicile de mutilare genitală feminină, inclusiv Waris Dirie, autoarea romanului „Floarea deșertului”, Khady Koita și Chantal Compaoré, prima doamnă a Burkina Faso.

În paralel, astăzi, Comisia a lansat o consultare publică, solicitând puncte de vedere cu privire la modalitatea cea mai potrivită pentru elaborarea de măsuri la nivelul UE în vederea combaterii mutilării genitale feminine. Consultarea se va desfășura până la data de 30 mai 2013. Comisia a anunțat, de asemenea, că va pune la dispoziție fonduri în valoare de 3,7 milioane EUR pentru sprijinirea activităților statelor membre de sensibilizare cu privire la violența împotriva femeilor, precum și fonduri adiționale în valoare de 11,4 milioane EUR pentru ONG-uri și alte entități care lucrează cu victimele.

Mai mult

12.12.2012


Lansarea bazei de date „Global Board Ready Women”

Astăzi, inițiativa „Women on Boards” a școlilor de afaceri europene exportă lista de 8 000 de femei „Global Board Ready Women” într-o bază de date online. Toate femeile înscrise pe această listă îndeplinesc criterii stricte în materie de guvernanță corporativă, astfel cum sunt definite de către societățile cotate la bursă, femei foarte calificate și pregătite să facă parte de îndată din consiliile de conducere. Numărul tot mai mare de femei înscrise în baza de date „Board Ready Women” – pe care corporațiile și companiile de recrutare a cadrelor de conducere le pot consulta acum online - arată în mod clar că există destule femei cu calificări înalte care pot ajuta întreprinderile din Europa și din întreaga lume să intre în secolul XXI și că acum este momentul să spargem „plafonul de sticlă” care împiedică accesul acestor femei la posturi în consiliile de administrație.
 
Baza de date cu funcție de căutare „Global Board Ready Women” și forumul aferent vor fi gestionate de Financial Times Non-Executive Directors’ Club pe platforma profesională mondială LinkedIn. Toate femeile înscrise în baza de date cu funcție de căutare „Global Board Ready Women” (GBRW) au un nivel corespunzător pentru a fi luate în considerare în vederea ocupării unor funcții de conducere în cadrul unor societăți cotate la bursă și îndeplinesc un set clar de criterii elaborate și definite în ultimul an și jumătate de către participanții la inițiativa European Business Schools/Women on Board

Detalii

14.11.2012


Prezența femeilor în consiliile de administrație: Comisia propune obiectivul de 40 %

Comisia Europeană a adoptat măsuri pentru a sparge plafonul de sticlă care continuă să împiedice femeile talentate să ocupe funcții de conducere în cele mai mari întreprinderi din Europa. Comisia a propus acte legislative vizând atingerea obiectivului ca 40 % dintre membrii sexului subreprezentat să ocupe funcții neexecutive în consiliile de administrație în cadrul societăților comerciale cotate la bursă, cu excepția întreprinderilor mici și mijlocii. În prezent, consiliile de administrație sunt dominate de un singur sex: 85 % dintre membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație și 91,1 % dintre membrii executivi ai acestora sunt bărbați, în timp ce femeile reprezintă 15 % și, respectiv, 8,9 %. În ciuda unei dezbateri publice intense și a unor inițiative voluntare la nivel național și european, situația nu s-a schimbat în mod semnificativ în ultimii ani: din 2003, s-a înregistrat o creștere incrementală medie a numărului femeilor în consiliile de administrație de numai 0,6 puncte procentuale pe an.

Principalele elemente ale propunerii

Directiva stabilește un obiectiv minim care trebuie atins până în 2020 sau până în 2018, în cazul întreprinderilor publice cotate la bursă, și anume ca, dintre membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație ale societăților cotate la bursă din Europa, 40 % să fie membri ai sexului subreprezentat.

De asemenea, propunerea cuprinde, ca măsură complementară, o „cotă flexibilă”: o obligație ca societățile cotate la bursă să își fixeze ținte individuale de autoreglementare în ceea ce privește reprezentarea ambelor sexe în rândul directorilor executivi, care să fie atinse până în 2020 (sau 2018, în cazul întreprinderilor publice). Societățile vor trebui să raporteze anual cu privire la progresele înregistrate.

Calificările și meritul rămân principalele criterii pentru obținerea unei funcții în cadrul consiliilor de administrație. Directiva impune o armonizare minimă a cerințelor în materie de guvernanță corporativă, întrucât deciziile de numire vor trebui să se bazeze pe criterii obiective în privința calificărilor. Prin garanții intrinseci se va asigura faptul că sexul subreprezentat nu va fi promovat în mod necondiționat și automat.

Detalii (rom)
Mai mult (eng)

 
05.03.2012

Comisia Europeană analizează modalitățile în care se pot depăși obstacolele culturale existente în calea promovării femeilor în structurile de conducere ale întreprinderilor

Un raport al Comisiei Europene arată că, la un an de când comisarul UE pentru justiție, Viviane Reding, a solicitat adoptarea unor măsuri credibile de autoreglementare ale întreprinderilor, s-au înregistrat progrese limitate în ceea ce privește creșterea numărului femeilor din structurile de conducere  În consiliile de administrație ale celor mai mari firme europene, doar unul din șapte membri este femeie (13,7 %). Se constată o ușoară îmbunătățire față de 2010, când ponderea femeilor era de 11,8 %. În aceste condiții, abia în 40 de ani s-ar putea ajunge la un echilibru semnificativ între femei și bărbați (cel puțin 40 % pentru ambele sexe).

Detalii


02.03.2012

Ziua Europeană a Egalității Salariale: În Uniunea Europeană, femeile câștigă în continuare, în medie, cu 16,4% mai puțin decât bărbații

Aceasta este cea de a doua aniversare a Zilei Egalității Salariale la nivel european, de la lansarea acesteia de către Comisia Europeană, la 5 martie 2011. Evenimentul, care se sărbătorește în întreaga UE, marchează numărul de zile suplimentare pe care femeile trebuie să le muncească pentru ca remunerația câștigată să fie echivalentă cu cea obținută de bărbați. Comisia Europeană dorește să sensibilizeze cu privire la aceste diferențe de salarizare existente în UE. În acest an, Ziua Egalității Salariale îi vizează, în special, pe angajatori, și prefațează Ziua Internațională a Femeii, sărbătorită la 8 martie.

Detalii


Informaţii suplimentare

Fișe informative privind egalitatea de gen:

Comisia Europeană – diferențele salariale între femei și bărbați:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_ro.htm


Dosar de presă - Femeile în posturi de conducere:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/120305_en.htm

Consultare publică - Reprezentarea inegală a bărbaților și a femeilor în structurile de conducere ale întreprinderilor din UE:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm

Pagina principală a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție:
http://ec.europa.eu/reding

Baza de date a Comisiei Europene cu privire la numărul de femei și bărbați cu funcții de decizie:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm
RSS
Audiovizual
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida