Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
EUROPA pentru CETĂŢENI
Guvernanța europeană

Din 2001, de la cartea albă publicată de Comisia Europeană pe acest subiect, problema guvernanței a devenit una imperioasă în UE. Expresia „guvernanță europeană” desemnează ansamblul de norme, proceduri și practici care au legătură cu modul de exercitare a competențelor în UE. Obiectivul este de a consolida democrația la nivel european și de a apropia cetățenii de instituțiile europene.

Guvernanța europeană are la bază următoarele principii:

  • deschiderea și asigurarea transparenței instituțiilor UE;
  • implicarea societății civile în luarea deciziilor;
  • formularea și punerea în aplicare a unor politici consecvente și bine gestionate;
  • asigurarea unui cadru de reglementare clar, stabil și previzibil, care să susțină creșterea economică și crearea de locuri de muncă;
  • respectarea principiului proporționalității și a principiului subsidiarității;
  • garantarea faptului că fiecare instituție și țară a UE explică și își asumă răspunderea pentru acțiunile sale în Europa;
  • contribuția la dezbaterea privind guvernanța globală cu scopul de a îmbunătăți funcționarea instituțiilor internaționale.
Communication from the Commission of 25 July 2001 "European governance - A white paper" [COM(2001) 428 final - Official Journal C 287 of 12.10.2001].

Transparenta

Cetățenii se așteaptă ca procesul decizional al UE să fie cât se poate de transparent și de deschis. Cu cât procesul este mai deschis, cu atât este mai ușor să se asigure o reprezentare echilibrată și să se evite exercitarea de presiuni nejustificate și accesul nelegitim sau privilegiat la informații ori factori de decizie. De asemenea, transparența are un rol esențial în a-i încuraja pe cetățenii europeni să participe mai activ la viața democratică a UE.

Instituțiile Uniunii Europene (UE) au obligația de a acționa într-un mod cât mai transparent.

Articolul 15, alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene le acordă cetățenilor UE, precum și oricărei persoane fizice sau juridice care are reședința sau sediul statutar într-o țară din UE, dreptul de acces la documentele instituțiilor.

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei pune în aplicare acest drept de acces la documente.

Regulamentul prevede însă două tipuri de excepții:

  1. excepții absolute, cuprinzând cazurile în care accesul este refuzat în mod automat (din motive de siguranță publică, de apărare, de relații internaționale, de politică economică, monetară sau de protecție a vieții private) și
  2. excepții relative, cuprinzând cazurile în care accesul este refuzat (de exemplu, pentru a proteja interesele comerciale ale unei firme sau ale unei persoane fizice, consultanța juridică, procesul decizional sau investigații aflate în curs), cu excepția cazului în care există un interes public superior care să justifice divulgarea.

 

Registrul de transparență a fost creat pentru a răspunde la întrebări esențiale – de ex., ce interese sunt urmărite, de către cine și cu ce buget. Sistemul este gestionat de Parlamentul European și de Comisia Europeană.

Portalul privind transparența al Comisiei Europene
Cale de navigare

 
O Mai buna legiferare

O mai bună legiferare înseamnă elaborarea politicilor și legislației UE în așa fel încât acestea să își atingă obiectivele cu costuri minime. Ea garantează că politicile sunt elaborate, puse în aplicare și revizuite într-un mod deschis și transparent, pe baza celor mai bune date disponibile și cu implicarea părților interesate.

Pentru a se asigura că acțiunile UE sunt eficiente, Comisia evaluează impactul așteptat și efectiv al politicilor, al legislației și al altor măsuri importante în fiecare etapă a ciclului de elaborare a politicilor (planificare, punere în aplicare, evaluare și revizuire ulterioară).

La data de 19 mai 2015, Comisia a decis să creeze platforma REFIT, care să îi ofere sugestii cu privire la simplificarea legislației UE și creșterea eficienței și eficacității acesteia.

Platforma REFIT reunește experți din mediul de afaceri, din societatea civilă, din rândul partenerilor sociali, din cadrul Comitetului Economic și Social și al Comitetului Regiunilor, precum și din statele membre.  Platforma va sprijini o mai bună realizare a obiectivelor în materie de politici, propunând modalități de simplificare a legislației UE și a măsurilor de punere în aplicare adoptate de către statele membre, precum și modalități de a reduce sarcinile inutile de reglementare.


Părțile interesate își pot exprima opiniile de-a lungul întregului ciclu de viață al unei politici. Încă de la începutul unei inițiative, ele au posibilitatea de a oferi sugestii privind foile de parcurs și evaluările inițiale ale impactului. Comisia consultă în mod activ cetățenii și alte părți interesate pe durata pregătirii tuturor inițiativele politice majore. Părțile interesate pot, de asemenea, să reacționeze cu privire la propunerile Comisiei, de îndată ce sunt adoptate, și să își exprime punctul de vedere pe marginea evaluărilor de impact care le însoțes

Mai mult
Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida