Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consiliul Europei
Demnitatea umană
Egalitatea între femei și bărbați înseamnă vizibilitatea, autonomia, responsabilitatea și participarea egală a femeilor și bărbaților în toate sferele vieții publice și private. Ea se opune inegalității - nu diferenței - între cele două sexe.

Egalitatea șanselor între femei și bărbați impune acceptarea și valorificarea, în mod egal, a complementarității  femeilor și bărbaților, precum și diversele roluri pe care le joacă în societate.

Statutul juridic al femeilor, fără îndoială, s-a îmbunătățit, dar egalitate este departe de a fi o realitate. Chiar dacă femeile au aceleași drepturi ca și bărbații, ele nu au întotdeauna acces egal la oportunitățile oferite bărbaților, și deseori nu reușesc să își exercite drepturile.

Femeile rămân marginalizate în viața politică și publică, sunt discriminate la locul de muncă sau se confruntă cu dificultăți în reconcilierea privată și de familie, sunt plătite mai puțin decât bărbații pentru muncă de valoare egală și mai des decât bărbaţii suferă de sărăcie și de șomaj.

Aceste inegalități și dezechilibre de putere între femei și bărbați își găsesc expresia cele mai gravă în  violențele împotriva femeilor constituie o încălcare a drepturilor omului și un obstacol major în calea egalității între femei și bărbați. Prin urmare, egalitatea ar trebui să fie promovată   prin sprijinirea unor politici specifice pentru femei, care au mai multe şanse decât barbatii să fie expuse la practici care pot fi descrise ca fiind tortură sau tratamente inumane sau degradante (violența fizică și psihologică, violul, mutilării genitale și hărțuire sexuală, trafic pentru exploatare sexuală) Astfel de încălcări ale drepturilor femeii sunt încă frecvente în unele State membre ale Consiliului Europei..

Egalitatea șanselor între femei și bărbați poate fi realizată doar femeile și bărbații vor lucra împreună. mplicarea bărbaților în promovarea egalității șanselor între femei și bărbați sa dezvoltat progresiv în ultimii ani.

rolul consiliului europei
Rolul de pionierat al Consiliului Europei în favoarea egalității între femei și bărbați a dus la crearea unui cadru juridic solid pentru punerea în aplicare a unei abordări cuprinzătoare: standarde care oferă un cadru aplicabil  în toate inițiativele menite să realizeze egalitatea între femei și bărbați; standarde care asigură participarea echilibrată a femeilor și bărbaților în procesul decizional politic și public, protecţia femeile impotriva violența și dezvoltarea instrumentelor și strategiilor de realizare a egalității în fapte, cum ar fi integrarea perspectivei de gen în toate politicile și programele, precum și în procesul bugetar.

Consiliul Europei este în contact permanent cu guvernele, parlamentele, autoritățile locale, societatea civilă și rețele profesionale. Aceste contacte îi permit să ţină pasul cu tendințele, oportunitățile și riscurile. El se prezintă în calitate forum pentru schimbul de bune practici, pentru acţiuni de sensibilizare și de influență asupra politicilor și instrumentele juridice la nivel național și internațional.

Posedând o vastă experiență și o rețea de experți, Consiliul Europei poate consulta și sprijini partenerii săi în punerea în aplicare a standardelor de egalitate între femei și bărbați în Europa și în alte părți.

acţiunea consiliului europei
Acțiune a Consiliului Europei se bazează pe două principii: egalitatea de șanse între femei și bărbați este o parte integrantă a drepturilor omului şi constiuie un criteriu fundamental al democrației. În acest context, Consiliul Europei are un rol determinant  în lupta împotriva inegalităților între femei și bărbați și promovarea egalității de șanse.

Consiliul Europei luptă împotriva oricărei amenințări la adresa libertății și demnității femeilor, pentru a elimina discriminarea pe motive de sex, pentru a promova participarea echilibrată a femeilor și bărbaților în viața politică și publică și încurajează integrarea unei perspective de gen în toate politicile și programele. Din 1980, Consiliul Europei şi-a încheiat misiunea dificilă de a oferi standarde europene, care au condus la o nouă înțelegere a problemei egalității între femei și bărbați și au ghidat evoluția acestora în Europa în ultimele decenii.

Cu lansarea, în 2012, a unui nou program privind egalitatea între femei şi bărbaţi, Consiliul Europei are ca scop creșterea impactului și vizibilității standardelor sale. Pentru a asigura integrarea egalității de gen în toate politicile Consiliului Europei și pentru a sprijini punerea în aplicare a standardelor relevante, Programul mizeaza pe:
 • O Comisie privind egalitatea de gen, compusă din 16 membri numiți de statele membre;
 • O rețea de puncte focale naționale din fiecare stat membru;
 • Raportorii privind egalitatea de gen numiţi printre membrii comisiilor directoare și altor structuri interguvernamentale ale Consiliului Europei;
 • Coordonatorul  tematic al Comitetul de Miniștri privind egalitatea și traficul;
 • O echipă /rețea în cadrul  Secretariatului privind abordarea integrată a egalităţii între femei şi bărbaţi.
Au fost luate măsuri  pentru a pune treptat în aplicare aceste elemente, pocesul fiind încă în curs de desfășurare. Au fost identificate trei domenii principale pentru acţiuni prioritare:
 • protecţia femeilor împotriva violenţei;
 • lupta împotriva stereotipurilor de gen în mass-media;
 • accesului femeilor la justiție.

norme şi mecanisme elaborate de consiliul europei
 • European Convention on Human Rights - Article 14 - Prohibition of discrimination / Convention européenne des droits de l ’homme – Article 14 – Interdiction de la discrimination
 • Protocol No. 7, Article 5 – Equality between spouses / Protocole no 7, Article 5 – Egalité entre époux
 • Protocol No. 12, Article 1 - General Prohibition of discrimination / Protocole no 12, Article 1 – Interdiction générale de la discrimination
 • The European Social Charter (Revised) of 1996 / La Charte sociale européenne (révisée) de 1996
 • Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (CETS No. 197) / La Convention du Conseil de l ’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197)
Recomandările Comitetului de Miniştri:
 • Recommendation No. R(98)14 on gender mainstreaming / Recommandation no R (98) 14 sur l ’approche intégrée de l ’égalité entre les femmes et les hommes
 • Recommendation No. R(2000)11 on action against trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation / Recommandation no R (2000) 11 sur la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d ’exploitation sexuelle
 • Recommendation Rec(2002)5 on the protection of women against violence / Recommandation Rec(2002)5 sur la protection des femmes contre la violence.
 • Recommendation Rec(2003)3 on balanced participation of women and men in political and public decision-making / Recommandation Rec(2003)3 sur la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision politique et publique
 • Recommendation Rec(2007)13 on gender mainstreaming in education / Recommandation Rec(2007)13 sur l ’approche intégrée de l ’égalité entre les femmes et les hommes dans l ’éducation
 • Recommendation Rec(2007)17 on gender equality standards and mechanisms Recommandation Rec(2007)17 sur les normes et mécanismes d ’égalité entre les femmes et les hommes
 • Recommendation CM/Rec(2008)1 on the inclusion of gender differences in health policy / Recommandation CM/Rec(2008)1 sur la prise en compte dans les actions de santé des spécificités entre hommes et femmes
 • Recommendation CM/Rec(2010)10 of the Committee of Ministers to member states on the role of women and men in conflict prevention and resolution and in peace building / Recommandation CM/Rec(2010)10 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le rôle des femmes et des hommes dans la prévention et la résolution des conflits et la consolidation de la paix

Publicaţii, studii şi sinteze

CM/Rec(2007)17

Recommendation Rec(2007)17 of the Committee of Ministers to member states on gender equality standards and mechanisms adopted on 21 November 2007 and explanatory memorandum

EG (2009) 2

National machinery, action plans and gender mainstreaming  in the Council of Europe member states since the 4th World Conference on Women (Beijing, 1995)

CDEG (2004) 19

Stocktaking study of the effective functioning of national mechanisms for gender equality in Council of Europe member states

EG (2004) 4

National machinery, action plans and gender mainstreaming in the Council of Europe member states since the 4th World Conference on Women (Beijing, 1995)

EG (2001) 7

Handbook on national machinery to promote gender equality and action plans

Guidelines for establishing and implementing national machinery to promote equality, with examples of good practice

EG-S-PA (2000) 7
Positive Action in the Field of Equality between Women and Men

Publicaţii:

Human rights and economic challenges in Europe – Gender equality (2007)
Abordarea integrată a egalităţii între femei şi bărbaţi

Factsheets:

 


Informaţii suplimentare

 
Traficul de fiinţe umane subminează valorile fundamentale ale Consiliului Europei, astfel încât Consiliul s-a angajat să-l combată. Mai mult ca atât, fiind un organism pan-european,  Consiliul este cea mai potrivită autoritate chemată să suprime toate manifestările traficului de fiinţe umane şi să protejeze victimele acestuia.

O nouă formă de sclavie
Traficul de fiinţe umane reprezintă o problemă majoră pentru Europa. În fiecare an, un număr tot mai mare de persoane devin victime ale traficului de fiinţe umane. În mare parte,  victimele sînt destinate exploatării sexuale (43%), dar multe din persoanele traficate sînt folosite şi ca muncitori neplătiţi şi ilegali la lucrări agricole, în întreprinderi cu condiţii grele de muncă sau ca servitori în familii (32%).
 
Un asemenea trafic, cu incidenţe penale pentru victimele sale, reprezintă o versiune modernă a comerţului cu sclavi din trecut.
 
Majoritatea  victimelor sunt tineri, chiar uneori  şi copii, toate căutând cu disperare să-şi câştige cel puţin o existenţa precară, dar până la urmă se aleg doar cu viaţa răvăşită de abuzuri şi extorcare.
 
Acţiunile Consiliului Europei
Încă din anii 80, Consiliul Europei s-a implicat activ în combaterea traficului de fiinţe umane, care şi-a relevat tangenţele cu o serie de probleme ce constituiau obiectul de preocupare a Consiliului Europei - protecţia femeilor împotriva violenţei, exploatarea sexuală a femeilor şi copiilor, crima organizată şi migraţiunea.

Traficul de fiinţe umane constituie o încălcare a drepturilor omului şi o atingere împotriva demnităţii şi integritării fiinţei umane. Consiliul Europei, având vocaţia principală de a apăra şi a promova drepturile omului, a devenit "casa naturală" pentru activităţile destinate combaterii fenomenelor ce constituie o încălcare a demnităţii şi integrităţii persoanelor, a libertăţii lor de deplasare, precum şi, în unele cazuri, a dreptului lor la viaţă

Consiliul Europei a venit cu mai multe iniţiative  în acest domeniu: a elaborat, de exemplu, instrumente juridice şi strategii pertinente, a efectuat studii şi acţiuni de monitorizare, a impulsionat cooperarea juridică şi tehnică.
 
Textele de bază adoptate de Consiliul Europei vizând traficul de fiinţe umane sunt:
 • Convenţia Consiliului Europei privind traficul de fiinţe umane
 • Recomandarea (2000) 11 a Comitetului de Miniştri adresată statelor membre privind acţiunile ce trebuie întreprinse împotriva traficului de fiinţe umane în scopul exploatării sexuale;
 • Recomandarea (2001) 16 a Comitetului  Miniştrilor adresată statelor membre privind protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale
Convenţia privind traficul de fiinţe umane
Consiliul Europei este autoritatea cu cele mai mari competenţe atât pentru a combate toate manifestările traficului de fiinţe umane, cât şi pentru a obţine acordul ţărilor de origine, tranzit sau de destinaţie asupra unei politici comune obligatorii. Textele internaţionale existente fie că nu au un caracter executoriu, fie că iau în considerare doar careva aspecte ale problemei.
 
Valoarea adăugată a Convenţiei elaborate în cadrul Consiliului Europei rezidă în primul rând în afirmaţia că traficul de fiinţe umane  constituie o violare a drepturilor omului şi o atingere adusă demnităţii şi integrităţii umane; de aceea se impune o protecţie mai extinsă a victimelor.
 
În al doilea rând, arealul de reglementare al Convenţiei cuprinde toate formele de traficare şi, în al treilea rând, ea stabileşte mecanismele de monitorizare pentru a asigura implementarea eficientă de către statele membre a prevederilor sale.
 
Convenţia este un tratat cuprinzător care are ca scop:

• prevenirea traficului de fiinţe umane;
• protecţia drepturilor fundamentale ale victimelor traficului;
• sancţionarea drastică a traficanţilor.
 
Convenţia este aplicată:

• tuturor formelor de trafic: naţional sau transnaţional, legat sau nu de crima organizată;
• tuturor victimelor: femei, bărbaţi sau copii;
• tuturor formelor de exploatare: exploatare sexuală, muncă sau servicii forţate, sclavia sau alte practici
similare, menţinerea în condiţii de aservire şi prelevarea de organe.
 

Mecanisme de monitorizare
Eficienţa tuturor tratatelor se măsoară prin gradul de eficienţă a mecanismelor de monitorizare. Sistemul de monitorizare stabilit de Convenţia Consiliului Europei este cu certitudine unul din punctele ei forte şi se sprijină  pe doi piloni:
 • GRETA, un grup independent de experţi în acţiunile ce trebuie întreprinse împotriva traficului de fiinţe umane care monitorizează implementarea Convenţiei. Sarcina grupului este de a întocmi rapoarte care vor evalua măsurile întreprinse de statele membre. Statelor care nu respectă integral prevederile Convenţiei, li se va cere să-şi intensifice acţiunile.
 • Comitetul Statelor Părţi la Convenţie, constituit din reprezentanţii statelor membre pentru care Convenţia a intrat în vigoare, poate adopta, în baza rapoartelor şi concluziilor GRETA, recomandări adresate unui stat implicat.

Informaţii suplimentare

Violenţa împotriva femeilor, inclusiv violenţa domestică, este una dintre cele mai serioase forme de încălcări ale drepturilor omului, bazate pe diferenţa între sexe.

 

începe cu ţipete dar nu trebuie să se termine niciodată în tăcere

Violenţa împotriva femeilor, inclusiv violenţa domestică, reprezintă o încălcare a drepturilor omului şi un obstacol major în depăşirea inegalităţii între femei şi bărbaţi. Deşi există o îmbunătăţire a legislaţiei, politicilor şi practicilor, ea apare în toate statele membre ale Consiliului Europei, în toate nivelurile societăţii.

Statisticile arată că 1/5 sau ¼ dintre femeile adulte au suferit violenţe fizice cel puţin o dată în viaţă şi mai mult de 1/10 au suferit violenţe sexuale care au presupus folosirea forţei. Alte analize ne arată că între 12-15% dintre femei au fost abuzate în familie după vârsta de 16 ani.

Cercetările realizate de Consiliul Europei ne arată că în Europa, astăzi, un număr semnificativ de femei suferă de frică, durere şi sunt rănite ca urmare a abuzurilor fizice, emoţionale şi sexuale repetate in familia lor. Violenţa este o încălcare majoră a drepturilor omului, iar Consiliul Europei, organizaţie primordială care luptă pentru drepturile omului pe scena europeană, intenţionează să oprească acest trend şi să garanteze drepturile omului pentru milioanele de femei din Europa.
 

violenţa domestică - încălcare a drepturilor omului

Violenţa domestică nu este o problemă privată. Statele au responsabilitatea de a respecta, proteja şi asigura drepturile omului pentru toţi cetăţenii. Aceasta înseamnă ca ele trebuie să ia măsuri să prevină, investigheze şi să pedepsească toate formele de violenţă împotriva femeilor, inclusiv cea din familie. Dacă poliţia, sistemul juridic penal şi autorităţile publice nu reuşesc să răspundă femeilor care au nevoie de ajutor, atunci statele nu au reuşit să-şi îndeplinească această obligaţie.
 

rolul consiliului europei

Consiliul acţionează în diferite feluri: prin reţele interguvernamentale, cu parlamentari şi parlamente, prin reprezentanţi ai autorităţilor locale şi regionale şi cu ONG-uri.  Seminare şi evenimente vor ajuta la sensibilizare şi vor fi nominalizate „puncte focale” pentru ca acestă Campanie să se desfăşoare în fiecare ţară. Parlamentele naţionale au numit parlamentari de contact care sunt responsabili pentru implementarea acţiunii Adunării Parlamentare „Parlamentele unite în combaterea violenţei împotriva femeilor”. Congresul va realiza un forum al autorităţilor locale şi regionale în care acestea să-şi expună experienţa de lupta împotriva violentei la nivel local şi va transmite cât de larg posibil mesajul Campaniei cetăţenilor lor.

Convenţia privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice
Deschis pentru semnare la 11 mai 2011, la Istanbul, acest nou tratat este unul decisiv şi constituie primul instrument obligatoriu din punct de vedere juridic din Europa care crează un cadru legal cuprinzător în scopul protecţiei femeilor împotriva tuturor formelor de violenţă.Deschis pentru semnare la 11 mai 2011, la Istanbul, acest nou tratat este unul decisiv şi constituie primul instrument obligatoriu din punct de vedere juridic din Europa care crează un cadru legal cuprinzător în scopul protecţiei femeilor împotriva tuturor formelor de violenţă.

Care este scopul convenţiei?

Noua convenţie a Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice reprezintă tratatul internaţional cel mai cuprinzător care abordează această gravă violare a drepturilor omului. Acesta tinde spre toleranţă zero privind această formă de violenţă şi constituie un important pas înainte pentru a face din Europa şi dincolo de ea un loc mai sigur.

Prevenirea violenţei, protecţia victimelor şi trimiterea în judecată a infractorilor reprezintă punctele cheie ale convenţiei. Acest instrument încearcă, totodată, să schimbe mentalitatea şi sentimentele invidizilor, fiind o chemare adresată societăţii, în special bărbaţilor şi tinerilor, să-şi modifice atitudinea. În esenţă, convenţia constituie o nouă chemare pentru egalitatea dintre femei şi bărbaţi, întrucât violenţa împotriva femeilor este adânc înrădăcinată în inegalitatea dintre femei şi bărbaţi în cadrul societăţii şi este perpetuată de o cultură a toleranţei şi a negării.

Mecanismul de monitorizare

Convenţia stabileşte, de asemenea, un mecanism specific de monitorizare, în scopul de a asigura punerea efectivă în aplicare a dispoziţiilor sale de către părţi.

Informaţii suplimentare

În prezent Europa se confruntă cu schimbări demografice semnificative datorate creşterii speranţei de viaţă şi reducerii ratei natalităţii. Această evoluţie demografică, a cărei consecinţă este numărul tot mai mare de persoane vârstice în societate, reprezintă provocări mari pentru drepturile omului ale acestor persoane.

Potrivit unui raport elaborat de către Organizația Mondială a Sănătăţii (European report on preventing elder maltreatment, 2011), cel puțin 4 milioane de persoane în vârstă din Europa sunt victime ale relelor tratamente și 2500 decedează în fiecare an din cauza unui astfel de tratament. Mai mult decât atât, persoanele în vârstă de cele mai multe ori suferă de sărăcie, violență, lipsă de îngrijire adecvată, discriminare din cauza vârstei, și izolare.

Fiind tot mai conștienți de dificultățile cu care se pot confrunta persoanele în vârstă, statele și organizațiile internaționale au început să se ocupe de protecția lor din perspectiva drepturilor omului. În cadrul Consiliului Europei, a fost înființat grupul de lucru CDDH - AGE în vederea elaborării unui instrument fără caracter obligatoriu cu privire la promovarea drepturilor omului ale persoanelor în vârstă. Grupul a organizat patru reuniuni în perioada 2012-2013, cu participarea experților din statele membre și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, societatea civilă, instituțiile naționale pentru drepturile omului și alte comitete interguvernamentale ale Consiliului Europei .

La reuniunea din 23-25 septembrie 2013, CDDH - AGE a finalizat proiectul de recomandare privind promovarea drepturilor omului ale persoanelor în vârstă, care conține principii ce sunt consolidate în șapte teme și ilustrate în continuare cu exemple de bune practici la nivel național, și proiectul expunerii de motive (draft explanatory memorandum) . Ambele documente au fost examinate și aprobate de către CDDH în cadrul reuniunii sale din 26- 29 noiembrie 2013. Ultimul pas a fost  adoptarea lor de către Comitetul de Miniștri, la 19 februarie 2014 .
 

PRIMUL INSTRUMENT EUROPEAN DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI PENTRU PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ

La 19 februarie 2014, Consiliul Europei a adoptat primul instrument european care se ocupă în mod special de drepturile omului ale persoanelor în vârstă și care recomandă acțiuni împotriva discriminării în bază de vârstă, în mai multe domenii.

Recomandarea CM/Rec(2014)2 cu privire la promovarea drepturilor omului ale persoanelor în vârstă, stabilește o serie de principii care trebuie urmate și oferă exemple de bune practici care pot ajuta guvernele să adopte măsuri corespunzătoare în scopul promovării respectului pentru demnitatea inerentă a persoanelor în vârstă. Textul adoptat subliniază importanța de a se asigura că persoanele în vârstă se bucură de drepturile și libertățile lor, fără discriminare pe orice motiv, inclusiv de varsta. "Ei au dreptul de a-şi dirija viața lor în mod independent, într-o modalitate autodeterminată și autonomă", se arată în textul trimis guvernelor, subliniind că aceasta include dreptul de a lua decizii independente cu privire la toate problemele care îi vizează, cum ar fi cele referitoare la proprietatea lor, veniturile și finanțele, locul de trai sau la toate problemele legate de sănătate. Orice limitări ale acestora ar trebui să fie proporționale cu fiecare situație specifică și prevăzute cu măsuri de protecție eficiente pentru a preveni abuzul şi discriminarea.

Recomandarea este o bază excelentă pentru promovarea drepturilor persoanelor în vârstă și pentru a crește gradul de conștientizare a societăţii cu privire la necesitatea abordării drepturilor omului atunci când sunt elaborate politici, de exemplu, pentru a evita deficiențele cu care se confruntă societatea în acest moment ca urmare a măsurilor de criză și de austeritate, deoarece ea recunoaște persoanele mai in varsta ca titularii de drepturi egale, dar nu simpli beneficiari de ajutor social.

Recomandarea Consiliului Europei este un important instrument de politică și de promovare care ar contribui la plasarea fermă a drepturilor persoanelor în vârstă pe agenda internațională şi europeană. În scopul abordării eficiente a schimbărilor demografice și implementării universale a drepturile omului în practică, statele europene ar trebui să-şi ia angajamentul de a proteja și de a promova drepturile persoanelor mai în vârstă, astfel încât ele să fie inviolabile

Informaţii suplimentare


 

Cercetările biologice și medicale și evoluțiile tehnologice au produs progrese spectaculoase în domeniul sănătății. Totodată, aceste avansări ridică probleme de ordin etic care afectează individul și protecția drepturilor individuale și a demnităţii (genetica, procreația asistată medical, diagnosticul prenatal, cercetarea celulelor stem, etc).
 

subiecte controversate
Bioetica este un subiect controversat; unii pot considera, spre exemplu, că cercetările efectuate asupra celulelor stern, testele genetice şi clonarea au un potenţial extraordinar, totuşi persistând sentimentul că aceste cercetări ridică încă un şir de probleme de ordin etic. cercetările biomedicale au permis atingerea unor progrese spectaculoase în domeniul sănătăţii, preum vaccinul împotriva rujeolei sau poliomelitei şi ameliorarea în tratamentul SIDA. Alate descoperiri majore pot duce la rezultate şi mai spectaculoase, dar este important ca tratamentul sau cercetarea să nu aducă prejudicii drepturilor şi demnităţii oamenilor. scopul activităţii Consiliului Europei în acest domeniu este de stabili un echilibru între progresul ştiinţific şi protecţia fiinţei umane.

convenţia privind drepturile omului şi biomedicina

Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi demnităţii fiinţei umane cu privire la aplicarea biologiei şi medicinei, cunoscută ca Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, este primul instrument juridic internaţional generator de obligaţii de natură să protejeze demnitatea, drepturile şi libertăţile fiinţei umane împotriva oricărei aplicări abuzive a progreselor biologiei şi medicinei.

Această Convenţie interzice crearea embrionilor umani pentru cercetări şi a elaborat standarde stricte privind condiţiile de autorizare a testelor genetice şi libertatea de a decide dacă să se aplice sau nu un anumit tratament.
 

etapele terminale ale vieţii

Progresele înregistrate în domeniul sănătății și progrese in medicina - în special evoluțiile în domeniul tehnologiei medicale - permite prelungirea vieţii și sporeşte șansele de supraviețuire. Tansformând maladiile acute sau cele care progresează rapidă în maladii cronice sau de progresare lentă, ele generează situaţii complexe şi, fără îndoială, reaprind dezbaterile cu privire la sfârşitul vieţii şi a cadrului în care sunt luate deciziile relative la tratamentele medicale la etapele terminale.
 
Etapa terminală a vieţii şi întrebările pe care le ridică în ceea ce privește demnitatea persoanei este una dintre preocupările actuale ale statelor membre ale Consiliului Europei, în pofida diferenţelor de abordări culturale şi sociale.
 
Principiile stabilite de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, și în special de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și biomedicina, constituie un cadru etic şi juridic de referinţă prin care Statele membre ar putea găsi răspunsuri  comune şi coordonate la întrebări cu care se confruntă societăţile, având scopul de a garanta protecţia demnităţii umane.
 
În plus, Comitetul de bioetică al Consiliului Europei a elaborat un ghid cu privire la procesul de luare a deciziilor privind tratamentul medical în situaţii terminale ale vieţii, care oferă principii aplicabile în situaţii specifice acestor etape, indiferent de cadrul juridic distinct în fiecare stat.

 

Informaţii suplimentare

Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi demnităţii fiinţei umane cu privire la aplicarea biologiei şi medicinei: Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina


Teste genetice pentru probleme de sănătate

Ghid cu privire la procesul de luare a deciziilor privind tratamentul medical în situaţii terminale ale vieţii
 

 

 

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida