Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Instrumentul european de vecinătate
Politica europeană de vecinătate (PEV) este susținută de o asistență financiară substanțială a UE. Pentru perioada financiară 2007-2013, aproximativ 12 miliarde € au fost furnizate sub formă de granturi prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI).

 Pentru perioada financiară 2014-2020, IEVP a fost urmat de noul Instrument european de vecinătate (IEV). IEV are un buget de 15,4 miliarde € pentru întreaga vecinătate (în prețuri curente), ceea ce este în general comparabil cu finanțarea totală alocată pentru perioada financiară precedentă 2007-2013 în cadrul IEVP.

 ENI se bazează pe și consolidarea unora dintre caracteristicile cheie ale IEVP, în special pe o mai mare diferențiere între țări, bazate pe progresul reformelor și a două noi mecanisme pentru a sprijini o abordare bazată pe stimulente (adesea menționată ca "mai mult pentru mai mult"). Acestea sunt un program-umbrelă de 10% din bugetul ENI care trebuie alocate în țări care prezinta performanțe mai bune; și capacitatea de a varia o gama de alocări bilaterale în sus sau în jos.


In 2013 a  expirat Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului European privind instituirea unui instrument european de vecinătate.

Astfel, la 11 martie Parlamentul European si Consiliul UE, a adoptat un nou  nou Regulament privind instituirea instrumentului european de vecinătate care înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 1638/2006.

IEV a înlocuit Instrumentul european de vecinătate și - cunoscut ca IEVP. Acest instrument de cooperare va continua să fie administrat de către DG Dezvoltare și Cooperare - EuropeAid, care transforma deciziile luate la nivel politic în acțiuni la fața locului.

Încă de la instituirea sa, PEV a întărit relațiile cu țările partenere și a adus beneficii concrete atât Uniunii, cât și partenerilor săi, inclusiv lansarea de inițiative regionale și sprijin acordat democratizării în vecinătatea europeană. O serie de evoluții majore din vecinătatea europeană a avut drept consecință o reexaminare strategică cuprinzătoare a viziunii asupra PEV elaborate în 2011. Acea reexaminare prevede, printre altele, un sprijin sporit pentru partenerii angajați în direcția construirii unor societăți democratice și a realizării de reforme în conformitate cu principiul bazat pe stimulente „mai mult pentru mai mult” și cu principiul „răspunderii reciproce”, parteneriatul cu comunitățile și o abordare mai diferențiată și adaptată pentru fiecare dintre țările partenere în parte. Prezentul regulament ar trebui să stabilească legături clare între cadrul PEV și sprijinul care urmează a fi furnizat prin intermediul instrumentului instituit prin prezentul regulament.

Relațiile și obiectivele urmează să avanseeze prin intermediul Instrumentului european de vecinătate (IEV), care a înlocuit Instrumentul de parteneriat european de vecinătate (IEVP), astfel încât să reflecte necesitatile reale și considerentele care au apărut de-a lungul anilor. Regulamentul de înființare a IEV subliniază că aceasta ar trebui să acorde sprijin pentru punerea în aplicare a inițiativelor politice pentru modelarea PEV, inclusiv Parteneriatul Estic și Uniunea pentru Marea Mediterană.

De ce a fost necesar un nou instrument de asistență, sau de ce acest instrument este mai eficient?

În primul rând, în conformitate cu IEV, asistența acordată vecinilor va deveni mai flexibila si mai rapida, reducând complexitatea și durata procesului de programare, astfel încât relevanța asistenței să nu fie subminată. În al doilea rând, prind acest nou instrumen, UE își va intensifica asistenta pentru acei parteneri care vor pune în aplicare cele convenite și vor atinge performanțe – principiul „mai mlt – pentru mai mult”, prevede o diferentiere si în cazul când asistența va avea un impact sustanțial.

IEV va încuraja, de asemenea, legături mai strânse între UE și țările partenere, pentru a permite cetățenilor lor să participe la programe interne de succes ale UE, cum ar fi mobilitatea studenților, programe pentru tineret sau de sprijin pentru societatea civilă. Un accent deosebit va fi acordată angajamentelor față de societatea civilă.

Acest instrument de finanțare, care răspunde relațiilor în evoluție dintre UE și țările partenere, va continua să asigure procesul de democratizare și să îmbunătățească dezvoltarea economică și socială în vecinătatea imediată a UE, sprijinind astfel procesul de reformă deja efectuată de țările partenere.

Cele șase obiective ale IEV

1. Promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, statul de drept, egalitate, democrație durabilă, bună guvernare și o societate civilă înfloritoare.
2. Realizarea unei integrări progresive în cadrul pieței interne a UE și îmbunătățirea cooperării inclusiv prin armonizare legislativă și convergența de reglementare, consolidarea instituțiilor și investițiilor.
3. Crearea condițiilor pentru o mobilitate bine gestionată a persoanelor și promovarea contactelor „de la om la om”.
4. Încurajarea dezvoltării, reducerea sărăciei, coeziunea economică, socială și teritorială internă, ​​dezvoltarea rurală, acțiunile climatice și rezistența la dezastre.
5. Promovarea consolidării a încrederii și alte măsuri care contribuie la securitate, precum și prevenirea și soluționarea conflictelor.
6. Consolidarea colaborării sub-regionale, regionale și de vecinătate largă, precum și cooperarea transfrontalieră.

Obiectivul general al noului Regulament este realizarea unui spațiu de prosperitate comună și de bună vecinătate la care să participe Uniunea și țările partenere prin dezvoltarea unei relații speciale întemeiate pe cooperare, pace și securitate, responsabilitate reciprocă și un angajament comun față de valorile universale ale democrației, statului de drept și respectării drepturilor omului. In acelasi timp, sprijinul Uniunii furnizat în temeiul prezentului regulament se concentrează asupra promovării unei cooperări politice sporite, a unei democrații solide și durabile, a unei integrări economice progresive și asupra unui parteneriat consolidat cu comunitățile între Uniune și țările partenere și, în special, asupra punerii în aplicare a acordurilor de parteneriat și cooperare, a acordurilor de asociere sau a altor acorduri existente și viitoare, precum și a unor planuri de acțiune stabilite în comun sau a unor documente echivalente. Acest sprijin vizeaza o serie de activitati precum: promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a statului de drept și a principiilor egalității și combaterii discriminării sub toate formele, instituirea unei democrații solide și durabile, promovarea bunei guvernanțe, combaterea corupției, consolidarea capacității instituționale la toate nivelurile și dezvoltarea unei societăți civile active, incluzând partenerii sociali; realizarea unei integrări progresive în cadrul pieței interne a Uniunii și a unei cooperării sectoriale și intersectoriale consolidate, crearea condițiilor propice pentru mai buna organizare a migrării legale și favorizarea unei mobilități bine gestionate a persoanelor, etc.
Noul Regulament are și obiective specifice care se concentrează asupra promovării unei cooperări politice sporite, a unei democrații solide și durabile, a unei integrări economice progresive și asupra unui parteneriat consolidat cu comunitățile între Uniune și țările partenere și, în special, asupra punerii în aplicare a acordurilor de parteneriat și cooperare, a acordurilor de asociere sau a altor acorduri existente și viitoare, precum și a unor planuri de acțiune stabilite în comun sau a unor documente echivalente.

Este importaant să mentionam și obiectivul de a realiza o integrare progresivă în cadrul pieței interne a Uniunii și o cooperare sectorială și intersectorială consolidate, inclusiv prin armonizare legislativă și convergența reglementărilor cu standardele Uniunii și alte standarde internaționale relevante, precum și a unui acces mai larg la piață europeana inclusiv prin intermediul unor zone de liber schimb solide și cuprinzătoare, a unor măsuri conexe în materie de consolidare a instituțiilor și investiții, în special în materie de interconexiuni

Gestionarea şi punerea în aplicare a IEV
Asistența prin intermediul IEV va fi acordată în trei diferite moduri:

- programele bilaterale care acoperă sprijinul pentru o țară parteneră;
- programele multinaționale care abordează provocările comune pentru toate sau pentru o serie de țări partenere, precum și cooperarea regională și subregională între două sau mai multe țări partenere;
- programele de cooperare transfrontalieră între statele membre și țările partenere care au loc de-a lungul frontierei externe comune a UE (inclusiv Rusia).

Alocările financiare orientative pentru fiecare cadru unic de sprijin sunt acordate sub forma unei marje ale cărei limite nu depășesc 20 % din acele alocări, iar durata cadrului unic de sprijin corespunde în principiu duratei documentului relevant.

Alocările financiare orientative conexe sunt și ele acordate sub forma unei marje ale cărei limite nu depășesc 20 % din acele alocări. Documentul de programare are o durată multianuală corespunzătoare.

În cazul programelor multinaționale, se adoptă un document cuprinzător de programare, care conține o strategie și un program orientativ multianual, iar alocările financiare orientative pentru programele multinaționale se stabilesc utilizând criterii transparente și obiective.

Domeniile prioritare de acțiune a IEV
Principalele domenii de cooperare IEV, cărora li se va acorda prioritate sunt:

- Stimularea întreprinderilor mici
- Angajamentul societății civile
- Acțiune ăn dimeniul schimbărilor climatice
- Mobilitatea persoanelor
- Cooperarea în domeniul energiei
- Promovarea egalității de gen
- Integrare economică graduală
- Contacte „people-to-people”
- Transport
- Tineret și ocuparea forței de muncă

Toate aceste priorități prevăzute reflectă provocări comune. Ele constituie cadrul pentru identificarea priorităților specifice cu țările participante la cooperarea transfrontalieră. Organizațiile societății civile vor fi implicate în dezvoltarea programelor și vor constitui, alături de autoritățile locale și regionale, principalii beneficiari ai acestora.

Atât la nivel bilateral cât și la nivel multinațional sprijinul UE abordează între altele și priorități precum:

-drepturile omului, buna guvernanță și statul de drept, inclusiv reforma justiției, a administrației publice și a sectorului securității;
-cooperarea instituțională și dezvoltarea capacităților instituționale, inclusiv pentru punerea în aplicare a acordurilor Uniunii;
-sprijinul furnizat actorilor societății civile și rolului acestora în procesele de reformă și în tranzițiile democratice;
-dezvoltarea economică durabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv la nivel regional și teritorial, și coeziunea teritorială;
-agricultura și dezvoltarea rurală, inclusiv securitatea alimentară;
-ducația și dezvoltarea competențelor, inclusiv învățământul profesional și tehnic;
-consolidarea încrederii și alte măsuri care contribuie la prevenirea și soluționarea conflictelor, inclusiv furnizarea de sprijin pentru populațiile afectate și în vederea reconstrucției.

PEV și planurile de acțiune
Politica europeană de vecinătate (PEV) are drept scop aducerea Europei și vecinilor săi mai aproape, sprijinirea reformelor politice și economice în șaisprezece țări vecine din Europa ca un mijloc de promovare a păcii, stabilității și prosperității economice în întreaga regiune. Acesta este conceput pentru a acentua relațiile bilaterale dintre UE și fiecare țară vecină.

Planurile de acțiune bilaterale sunt principalele documente de orientare a parteneriatului dintre UE și țările partenere participante la PEV. Acest document politic reflectă prioritățile convenite între o țară și UE și precizează reformele economice și politice planificate, cu priorități pe termen scurt și mediu.

Planurile de acțiune sau alte documente echivalente convenite de comun acord, cum ar fi agendele de asociere dintre țările partenere și Uniune, sub formă bilaterală sau multilaterală, inclusiv, în măsura în care sunt relevante, în cadrul Parteneriatului Estic și al dimensiunii sudice a PEV sunt elementele de referință esențiale pentru stabilirea priorităților în materie de sprijin furnizat de Uniune în temeiul prezentului regulament și pentru evaluarea progreselor.

 În cazul în care nu s-au încheiat acorduri, între Uniune și țările partenere, sprijinul Uniunii poate fi furnizat atunci când acesta se dovedește util în vederea îndeplinirii obiectivelor de politică ale Uniunii și este programat în temeiul obiectivelor respective, luând în considerare nevoile țării în cauză.
Pentru programele multinaționale de coordonare, ponderea respectivă este determinată în funcție de progresele înregistrate de țările partenere în procesul de construire a unei democrații solide și durabile, ținând cont în egală măsură de progresele acestora în punerea în aplicare a obiectivelor de reformă convenite care contribuie la îndeplinirea obiectivului respectiv.

Progresele țărilor partenere sunt evaluate periodic, în special prin intermediul unor rapoarte de progres în domeniul PEV, care includ tendințele în comparație cu anii anteriori

Parteneriat și cofinanțare
Sprijinul pe care Uniunea îl furnizează fiecărei țări partenere se bazează pe stimulente și este diferențiat în ceea ce privește forma și cuantumurile acordate, ținând seama de un șir de elemente. Pentru programele multinaționale de coordonare, ponderea respectivă este determinată în funcție de progresele înregistrate de țările partenere în procesul de construire a unei democrații solide și durabile, ținând cont în egală măsură de progresele acestora în punerea în aplicare a obiectivelor de reformă convenite care contribuie la îndeplinirea obiectivului respectiv.

Progresele țărilor partenere sunt evaluate periodic, în special prin intermediul unor rapoarte de progres în domeniul PEV, care includ tendințele în comparație cu anii anteriori.

Este posibil ca sprijinul să fie reconsiderat în cazul unui regres grav sau persistent.

Abordarea bazată pe stimulente nu se aplică sprijinului acordat societății civile, contactelor interpersonale, inclusiv cooperării dintre autoritățile locale, sprijinului pentru îmbunătățirea situației în materie de drepturile omului sau măsurilor de sprijin în context de criză. În cazul unui regres grav sau persistent, este posibil ca acest sprijin să fie intensificat.

Sprijinul pe care Uniunea îl furnizează este stabilit, în principiu, în parteneriat cu beneficiarii. Parteneriatul respectiv implică, după caz, următoarele părți interesate în pregătirea, punerea în aplicare și monitorizarea sprijinului acordat de Uniune: autoritățile naționale și locale; și organizațiile societății civile.

Sprijinul pe care Uniunea îl furnizează estencofinanțat de țările partenere și de alte țări participante prin fonduri publice, contribuții ale beneficiarilor sau alte surse. Se poate deroga de la cerințele privind cofinanțarea în cazuri justificate în mod corespunzător și atunci când aceasta este necesară pentru susținerea dezvoltării societății civile și a actorilor nonstatali, în special a organizațiilor societății civile de mici dimensiuni, fără a aduce atingere respectării celorlalte condiții.


Cooperarea transfrontalieră
IEV are 16 state partenere : IEV Sud - Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia Maroc, Palestina, Siria (temporar suspendate), Tunisia și IEV Est - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina

Cooperarea transfrontalieră urmărește coerența cu obiectivele strategiilor macroregionale actuale și viitoare.

Programele de cooperare transfrontalieră pot fi instituite pentru frontiere terestre , maritime și în jurul unui bazin maritim, care acoperă unitățile teritoriale de coastă. Pentru a se asigura continuarea programelor de cooperare existente și pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor programului, unitățile teritoriale limitrofe pot fi autorizate să participe la cooperarea transfrontalieră. Condițiile în care unitățile teritoriale limitrofe pot participa la cooperare sunt stipulate în programele operaționale comune.

Cooperarea transfrontalieră este pusă în aplicare prin programe operaționale comune multianuale, care reglementează cooperarea la o frontieră sau la un grup de frontiere și care conțin măsuri multianuale menite să răspundă unui set coerent de priorități și care pot fi puse în aplicare cu sprijin furnizat de Uniune.

Conform principiului parteneriatului, țările participante și autoritățile locale ale acestora, după caz, selectează în comun acțiuni susceptibile să beneficieze de sprijin din partea Uniunii, care sunt coerente cu prioritățile și măsurile programului operațional comun.

Programele operaționale comune sunt puse în aplicare, de obicei, în gestiune comună cu statele membre. Cu toate acestea, țările participante pot să propună punerea în aplicare prin gestiune indirectă, de către o entitate în conformitate cu normele de punere în aplicare a acestora.

Statele membre, alte țări participante la cooperarea transfrontalieră și organizațiile internaționale în cauză asigură funcționarea eficace a sistemelor lor de gestiune și control, legalitatea și conformitatea tranzacțiilor subiacente și respectarea principiului bunei gestiuni financiare. Acestea sunt responsabile de gestionarea și controlul programelor.

Comisia poate solicita statului membru sau celeilalte țări participante la cooperarea transfrontalieră sau organizației internaționale în cauză să examineze o plângere înaintată Comisiei privind selectarea sau punerea în aplicare a operațiunilor care au beneficiat de sprijin în temeiul prezentului titlu sau funcționarea sistemului de gestiune și control.

Un statut special au relațiile cu Rusia. relațiile cu această țară nu sunt dezvoltate prin PEV, însă existăun parteneriat strategic care acoperă patru "spații comune". Prin urmare, Rusia este eligibilă numai pentru programele de cooperare regională și transfrontalieră IEV, proiecte care se co-finanțează. Cooperarea bilaterală cu Rusia, este finanțat în cadrul noului Instrument de parteneriat (PI).

Implicarea societății civile

Prin intermediul IEV, UE urmărește să sprijine consolidarea capacității organizațiilor societății civile, garantând responsabilitatea internă eficientă și proprietatea locală, și să joace un rol important în procesul de democratizare.

În conformitate cu Regulamentul IEV, partenerii de acțiune externă, inclusiv a organizațiilor societății civile și a autorităților locale, sunt implicați în pregătirea, implementarea și monitorizarea sprijinului acordat de UE, având în vedere importanța rolurilor lor.

În plus, organizațiile societății civile, sunt invitate să participe la dezvoltarea celor trei programe financiare - bilaterale, multi-țară și cooperarea transfrontalieră - și urmează a fi, împreună cu autoritățile locale și regionale, principalii lor beneficiari.

Sprijinul oferit societății civile ar putea fi chiar majorat, în cazul în care există un regres grav în țară. Mai exact, regulamentul IEV prevede că sprijinul și sumele acordate țărilor partenere se va baza pe progresul lor și, astfel, pot fi reconsiderate.

UE: unul dintre principalii donatori

UE este un donator important pentru vecinătate. Sprijinul pentru regiune este canalizată în principal prin intermediul Direcției Generale pentru Dezvoltare și Cooperare – EuropeAid.

Finanțarea este pusă la dispoziție prin doar două alocări multianuale care acoperă primii patru ani, respectiv ultimii trei ani. Alocarea pentru acea finanțare se reflectă în programarea orientativă multianuală prevăzută în prezentul regulament, în concordanță cu necesitățile și prioritățile identificate ale țărilor în cauză. Sumele alocate pot fi revizuite în caz de circumstanțe majore neprevăzute sau de schimbări politice importante, în conformitate cu prioritățile de acțiune externă ale Uniunii. Pachetul financiar disponibil pentru punerea în aplicare a prezentului regulament pentru perioada 2014-2020 este de 15 432 634 000 EUR în prețuri curente. Până la 5 % din valoarea pachetului financiar se alocă programelor de cooperare transfrontalieră .

Suma totală convenită pentru pachetul UE relațiile externe este de 51,419 milioane € pentru perioada 2014-2020. Vecinătatea este, de asemenea, susținută de unele dintre celelalte instrumente.

Celelalte instrumente și bani alocate sunt:

- Instrumentul de Asistență pentru Pre-aderare (IPA): 11699 de milioane de €
- Instrumentul european de vecinătate (IEV): 15433 de milioane de €
- Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD): 19662 de milioane de €
- Instrumentul de parteneriat (PI): 955 milioane €
- Instrumentul de contribuție la stabilitate și pace (IfSP): 2,339 milioane €
- Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (EIDHR): 1.333 milioane €
 

Informaţii suplimentare
Documente
REGULAMENTUL (UE) NR. 232/2014
de instituire a unui instrument european de vecinătate


UE şi vecinii, un angajament reînnoit


Audiovizual
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida