Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
03.05.2018
Declaraţie de presă comună în urma celei de a patra reuniuni a Consiliului de asociere dintre UE şi Republica Moldova
Consiliul de asociere a analizat progresele înregistrate în punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica Moldova după Consiliul de asociere anterior din 31 martie 2017.

Uniunea Europeană și Republica Moldova au participat astăzi la cea de a patra reuniune a Consiliului de asociere în temeiul Acordului de asociere UE-Republica Moldova. În perioada premergătoare reuniunii, la 5 aprilie, UE a publicat Raportul privind punerea în aplicare a asocierii, iar la 26 februarie Consiliului Afaceri Externe al UE a adoptat concluziile Consiliului privind Republica Moldova. Ambele documente se axează pe eforturile de reformă din Republica Moldova și, recunoscând măsurile de reformă deja luate, subliniază importanța covârșitoare a continuării și a punerii în aplicare a acestor măsuri.

Consiliul de asociere a reafirmat angajamentul Uniunii Europene și al Republicii Moldova în materie de asociere politică și integrare economică, acționând în parteneriat strâns pe baza acordului de asociere. Consiliul de asociere a subliniat că acest proces este bazat în principal pe reforme structurale profunde în sectoare-cheie. Consiliul a subliniat faptul că consolidarea statalității și a societății poate avea loc doar prin combaterea veritabilă și decisivă a intereselor particulare și a corupției, pentru a construi instituții mai puternice și a contribui la creșterea economică a țării.

UE a subliniat necesitatea urgentă a realizării de progrese în cadrul unei anchete și a unei urmăriri penale cuprinzătoare, imparțiale și eficiente privind frauda bancară majoră expusă în 2014. UE a reiterat importanța unei acțiuni decisive și transparente, în vederea recuperării fondurilor deturnate și a aducerii tuturor celor responsabili în fața justiției, indiferent de afilierea politică. Absența progreselor în acest sens ar putea submina eforturile de combatere a corupției în general. Republica Moldova a informat cu privire la acțiunile întreprinse în cadrul anchetării fraudei bancare, printre care se numără publicarea rezumatului celui de al doilea raport Kroll și transmiterea raportului complet către autoritățile competente din Republica Moldova. Republica Moldova a subliniat importanța cooperării dintre statele membre relevante ale UE cu privire la recuperarea activelor însușite în mod ilegal.

Consiliul de asociere a recunoscut eforturile Republicii Moldova de a pune în aplicare acordul de asociere, dar a subliniat necesitatea de a transforma legislația și politicile adoptate în acțiuni concrete. Consiliul a subliniat că reformele structurale sunt cruciale pentru stimularea creșterii economice, pentru crearea de locuri de muncă și pentru reducea sărăciei. UE a subliniat faptul că versiunea revizuită a programului de asociere, care prevede 13 priorități-cheie de acțiune, precum și cele 20 de rezultate preconizate pentru 2020 ar trebui să servească drept ghid practic în acest scop. Consiliul a subliniat necesitatea de a consolida cooperarea dintre UE și Republica Moldova privind comunicarea strategică, inclusiv în vederea sensibilizării opiniei publice cu privire la rezultatele concrete ale cooperării cu UE și a combaterii dezinformării. Republica Moldova a subliniat relevanța asistenței și a expertizei UE în domeniul comunicării strategice și al sprijinului acordat mass-mediei.

Consiliul de asociere a reiterat disponibilitatea UE de a sprijini în continuare Republica Moldova, în vederea susținerii obiectivelor acordului de asociere și a îmbunătățirii condițiilor de trai ale cetățenilor în mod vizibil și concret. UE a reamintit că asistența va continua să se bazeze pe progrese concrete și satisfăcătoare în toate domeniile de reformă, inclusiv justiția și combaterea corupției, cu respectarea unei condiționalități stricte. Republica Moldova a salutat adoptarea unui nou pachet de asistență pentru perioada 2017-2020, prevăzând finanțări în valoare de 284 milioane EUR până la 348 de milioane EUR și și-a reafirmat angajamentul în vederea unei utilizări optime a acesteia. Consiliul a salutat reformele menite să asigure stabilitatea macroeconomică și financiară și restaurarea credibilității în fața donatorilor internaționali, în special în ceea ce privește guvernanța corporativă în sectorul financiar, consolidând independența și competențele în materie de supraveghere ale Băncii Naționale. Republica Moldova a informat, de asemenea, UE cu privire la progresele realizate în vederea îndeplinirii condițiilor tehnice prevăzute pentru plata primei tranșe din cadrul programului de asistență macrofinanciară. UE a reamintit că eliberarea fiecărei tranșe din cadrul programului de asistență macrofinanciară va fi decisă după o evaluare a respectării măsurilor de politici corespunzătoare incluse în memorandumul de înțelegere și după respectarea precondițiilor politice.

Consiliul de asociere a discutat inițiative legislative privind reforme în domenii de politică importante, cum ar fi sistemul electoral și mass-media. Consiliul de asociere a reamintit că o importanță majoră în această direcție o au alegerile transparente, reprezentative și credibile la nivel central și local. UE a subliniat că consecințele noului sistem electoral vor fi monitorizate atent și îndeaproape pe parcursul procesului electoral, sub aspectul impactului lor asupra democrației în general și asupra sistemului pluripartit în special și și-a exprimat regretul privind faptul că modificarea sistemului electoral în iulie 2017 nu a dat curs unora dintre recomandările-cheie ale Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei (CoE) și ale Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Republica Moldova a subliniat faptul că recomandările privind legea electorală au fost luate în considerare în cea mai mare măsură posibilă. Republica Moldova va coopera îndeaproape cu organizațiile internaționale relevante, în special cu OSCE și CoE, pentru a se asigura că viitoarele alegeri parlamentare vor fi în conformitate cu standardele internaționale relevante.

Consiliul de asociere a evidențiat faptul că o reformă amplă ar trebui să sporească transparența și competitivitatea sectorului mass-mediei, în vederea abordării problemei concentrării drepturilor de proprietate asupra mass-mediei, a garantării libertății și pluralismului presei, a creării unui mediu de afaceri propice pentru stimularea activității organelor de presă independente, precum și în vederea oferirii unor informații de calitate cetățenilor. Recenta aprobare, în prima lectură, a proiectului de Cod privind serviciile mass-media audiovizuale este un pas pozitiv. Republica Moldova și-a confirmat angajamentul de a adopta noul cod, în conformitate cu aquis-ul UE, până la sfârșitul lunii iulie. Republica Moldova a prezentat, de asemenea, conceptul național privind dezvoltarea mass-mediei, recent adoptat, un document de referință pentru o politică publică cuprinzătoare în domeniul mass-mediei.

Consiliul de asociere a luat act de măsurile recente, adoptate de autoritățile din Republica Moldova, privind asocierea societății civile la procesele decizionale și a convenit asupra importanței de a continua și intensifica politicile care vizează implicarea deplină a tuturor sectoarelor societății din Republica Moldova. Republica Moldova a informat UE cu privire la Planul de acțiune privind consolidarea relațiilor interetnice.

Consiliul de asociere a salutat punerea eficace în aplicare a regimului de călătorie pe termen scurt fără viză, subliniind faptul că un număr semnificativ de cetățeni din Republica Moldova au beneficiat de înmulțirea ocaziilor de contacte interpersonale înregistrată de la intrarea sa în vigoare. UE a făcut trimitere la primul raport al Comisiei aferent mecanismului privind suspendarea temporară a exceptării de la obligativitatea vizelor din decembrie 2017 și a reamintit că trebuie acordată în continuare o atenție specială respectării fără sincope a criteriilor vizând combaterea corupției și a spălării banilor. Republica Moldova a oferit informații cu privire la acțiunile deja întreprinse pentru a aborda recomandările primului raport aferent mecanismului privind suspendarea temporară a exceptării de la obligativitatea vizelor și a confirmat angajamentul său de a depune eforturile necesare pentru a respecta fără sincope criteriile de liberalizare a vizelor. Republica Moldova a oferit informații și cu privire la adoptarea unei noi strategii și a unui nou plan de acțiune privind traficul de ființe umane. Consiliul de asociere a evidențiat bilanțul pozitiv al punerii în aplicare a parteneriatului de mobilitate UE-Republica Moldova care va împlini zece ani, precum și contribuția Republicii Moldova la dezvoltarea cu succes a acestuia.

Consiliul de asociere a recunoscut măsurile de reformă recente vizând combaterea corupției și adoptarea unei legi de combatere a spălării banilor, în conformitate cu standardele actuale ale UE, dar a evidențiat că este necesar să se continue intensificarea eforturilor dedicate combaterii cu fermitate a corupției. Republica Moldova a prezentat acțiunile care au drept scop consolidarea agențiilor noi și a celor existente responsabile de combaterea corupției și a spălării banilor, precum și de recuperarea bunurilor furate, care se preconizează că vor deveni pe deplin operaționale în curând, oferind personalul și bugetul corespunzător noilor agenții relevante. UE a subliniat necesitatea de a pune în funcțiune Autoritatea Națională de Integritate, responsabilă de primirea și analizarea declarațiilor de avere și de conflict de interese, având în vedere importanța majoră a acesteia în combaterea corupției.

De asemenea, Consiliul a discutat despre necesitatea de a continua dezvoltarea unei strategii cuprinzătoare de reformă a justiției, incluzând măsuri suplimentare legate de parchet, și de a intensifica eforturile de a pune în aplicare măsurile deja convenite, cu scopul de a asigura independența, eficiența și calitatea sistemului judiciar, în special în ceea ce privește transparența și răspunderea, în vederea restabilirii încrederii cetățenilor, precum și a îmbunătățirii mediului pentru investiții. Republica Moldova a prezentat măsurile prioritare de reformă pentru 2018. UE a recunoscut eforturile depuse de Republica Moldova și a pus accentul pe importanța punerii în aplicare a legislației adoptate într-un mod fidel și practic și a avansării în continuare a proceselor de reformă, în conformitate cu recomandările partenerilor internaționali și în consultare cu societatea civilă.

Consiliul de asociere a salutat creșterea continuă a volumului schimburilor comerciale, în special a exporturilor din Republica Moldova către piața UE. În această privință, Republica Moldova a solicitat sprijin pentru creșterea contingentelor tarifare, în conformitate cu clauza de revizuire prevăzută la articolul 147 alineatele (5) și (6) din acordul de asociere, precum și a volumului de declanșare pentru anumite produse agricole care fac obiectul mecanismului împotriva eludării. Consiliul a convenit asupra axării cooperării pe punerea în aplicare eficace și în timp util a zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, inclusiv prin consolidarea capacității operaționale și a independenței instituțiilor relevante. Deși au recunoscut progresele generale semnificative înregistrate în ceea ce privește zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, ambele părți au convenit asupra necesității de a avansa într-o serie de sectoare, inclusiv măsurile sanitare și fitosanitare, precum și asupra îmbunătățirii condițiilor de piață în domeniul energetic, al achizițiilor publice și al accesului la finanțare pentru IMM-uri. De asemenea, drepturile de proprietate intelectuală au fost identificate drept un domeniu de abordat, în special în vederea asigurării protecției indicațiilor geografice, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare. UE a reamintit disponibilitatea sa de a sprijini și de a oferi expertiză autorităților din Republica Moldova în acest sens.

Consiliul de asociere a luat act de adoptarea noii legislații privind energia, în conformitate cu cel de al treilea pachet al UE privind energia, ca fiind o importantă evoluție pozitivă dar a subliniat importanța menținerii ritmului în ceea ce privește reformele din sectorul energiei, prin asigurarea transparenței și a bunei guvernanțe, precum și prin luarea de măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți mediul de afaceri în general. În special, autoritățile din Republica Moldova ar trebui să urmărească crearea unor condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi, astfel încât să se asigure un mediu atrăgător și stabil pentru investiții. Aprobarea unei noi metodologii de stabilire a tarifelor pentru distribuția energiei a reprezentat o evoluție pozitivă în acest sens. Republica Moldova a subliniat necesitatea continuării cooperării pentru dezvoltarea piețelor gazelor și energiei electrice și integrarea lor progresivă pe piața internă a energiei a UE prin intermediul unor noi interconexiuni. Consiliul de asociere a recunoscut progresele înregistrate de Republica Moldova în ceea ce privește transpunerea legislației UE privind promovarea surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice.

Consiliul de asociere a salutat cooperarea extinsă dintre Republica Moldova și UE în domeniul politicii externe și de securitate comune a UE, remarcând în special nivelul ridicat de aliniere a Republicii Moldova la declarațiile UE privind chestiuni internaționale și regionale. Consiliul de asociere a confirmat interesul comun în ceea ce privește consolidarea în continuare a cooperării dintre Republica Moldova și UE în domeniul securității, în special privind contracararea amenințărilor hibride și consolidarea securității cibernetice. UE și-a exprimat aprecierea pentru participarea Republicii Moldova la operațiuni de gestionare a crizelor conduse de UE, precum și pentru disponibilitatea sa de a sprijini consolidarea respectivelor capacități instituționale. Republica Moldova și-a reiterat interesul în ceea ce privește lansarea unui Dialog de securitate strategică cu UE. Republica Moldova a oferit informații cu privire la participarea sa în calitatea de observator la Grupul de lucru pentru protecția datelor și la cooperarea sa consolidată cu Frontex, Europol și Eurojust.

Consiliul de asociere a salutat progresele încurajatoare înregistrate în 2017 în cadrul procesului în format 5+2 în timpul președinției austriece a OSCE și a încurajat ferm toate părțile implicate să valorifice acest nivel de angajare în timpul președinției italiene a OSCE și ulterior. Consiliul de asociere a salutat, în special, cele mai recente progrese în ceea ce privește soluționarea chestiunii referitoare la participarea vehiculelor din Transnistria la traficul rutier internațional, precum și a accesului fermierilor la terenurile lor. UE și-a reiterat sprijinul pentru o soluționare pașnică în cadrul procesului în format 5+2 și, în conformitate cu Declarația ministerială a OSCE din decembrie 2017, a subliniat necesitatea unui proces bazat pe rezultate. UE a luat act de importanța punerii în aplicare cu fidelitate a acordurilor realizate anul trecut, a încurajat Republica Moldova să dezvolte o viziune internă comună privind procesul de soluționare și a confirmat disponibilitatea UE de a oferi asistență și sprijin, în coordonare cu toți partenerii internaționali relevanți. Republica Moldova a salutat sprijinul UE pentru procesul de negociere, măsurile de consolidare a încrederii, împreună cu activitățile importante ale Misiunii UE de asistență la frontieră în Republica Moldova și Ucraina (EUBAM).

UE a felicitat Republica Moldova pentru participarea sa activă și constructivă la dimensiunea multilaterală a Parteneriatului estic și a încurajat acest stat să continue să își aducă aportul la atingerea celor 20 de rezultate preconizate pentru 2020. Aceasta a luat act de propunerile Republicii Moldova privind modalități de consolidare a dialogului cu UE.

Informaţii suplimentare

 

actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 ©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida