Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Politica Europeană de Vecinătate (PEV)


Politica europeană de vecinătate (PEV) reglementează relațiile UE cu 16 dintre vecinii săi Estici și Sudici. La sud: Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina, Siria și Tunisia și la est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Rusia ia parte la activități de cooperare transfrontalieră în cadrul PEV și nu este o parte dintre PEV ca atare. 

PEV a fost lansat în 2004 și a fost revizuită în 2011, în rezultatul revoltelor din lumea arabă, numite și "Primăvara arabă". Obiectivul PEV al UE revizuit este de a sprijini partenerii care își asumă reformele în domeniul democrației, statului de drept și drepturilor omului; de a contribui la dezvoltarea lor economică favorabilă incluziunii și să promoveze un parteneriat viabil. PEV reînnoită  prevede consolidarea cooperării în sfera politică și de securitate, sprijinirea dezvoltării economice și sociale, stiularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă, stimularea comerțului și consolidarea cooperării în alte sectoare.

În cadrul noii PEV se aplică o abordare bazată pe stimulente ("mai mult pentru mai mult"). Acesta oferă flexibilitate pentru un regim modulant al asistenței financiare pe baza progreselor inregistrate de statele din cadrul PEV în domeniul democrației și respectării drepturilor omului.

Avantajele politicii europene de vecinătate

Politica europeană de vecinătate prezintă avantaje economice care pot fi considerabile. O mai mare convergenţă legislativă şi normativă cu UE, în special în domenii importante pentru îmbunătăţirea accesului pe piaţă, ar trebui să conducă la accelerarea investiţiilor şi la intensificarea ritmului de creştere economică, mai ales dacă la aceasta se adaugă un grad mai ridicat de liberalizare a comerţului, în sectorul serviciilor şi al produselor agricole.

În comparaţie cu acordurile-cadru semnate de UE şi ţările vecine, PEV îşi asumă un rol mai important de catalizator în realizarea reformelor structurale şi în aplicarea unor politici macroeconomice solide. Dar progresele concrete la acest capitol vor depinde în continuare de angajarea acestor ţări în procesul de reformă.

Pentru a asigura reuşita PEV, ţările vecine participante vor trebui să garanteze că angajamentele asumate în cadrul acestei politici sprijină strategiile naţionale de dezvoltare şi corespund capacităţii lor instituţionale şi tehnice. În acelaşi timp, UE va trebui să garanteze integritatea şi funcţionarea concretă a pieţei sale interne.

Cum funcționează PEV?

Colaborarea bilaterală

În marea lor majoritate fonduriloe PEV se utilizează în scopul cooperării bilaterale, adaptate fiecărei țări partenere de vecinătate. Un element-cheie în acest context sunt planurile bilaterale de acțiune PEV (PA), care sunt stabilite de comun acord între UE și fiecare țară parteneră. PA stabilesc agende a reformelor politice și economice cu priorități pe termen scurt și mediu și servesc drept cadru politic de ghidare a prioritățileor de cooperare.

Prioritățile cooperării bilaterale includ

 • buna guvernare (inclusiv. Justiție și securitate),
 • dezvoltarea economică durabilă (inclusiv. Comerț, transport, energie, mediu) și
 • dezvoltarea socială și umană (incl. Educație, sănătate, oameni-contactelor și a societății civile ).
Programele de cooperare regională, interregională și transfrontalieră
Pe lângă cooperarea bilaterală, IEV sprijină prin finanțare, de asemenea programe de cooperare regională, interregională și transfrontalieră (cbc)

Aceste programe sunt concepute pentru a completa programele de cooperare bilaterale.

 
Programele de cooperare regională

Programele de cooperare regională sunt menite să facă față unor provocări cu caracter regional și promovează cooperarea interstatală în domeniul problemelor de interes comun în diferite regiuni ale PEV (programe regionale din vecinătatea sudică și Programe regionale din vecinătatea estică).

Сadrul strategic prioritare și domeniile de cooperare regională în 2014-2020 sunt stabilite în Documentul de strategie regională ENI Est. Aceste domenii prioritare sunt completate de actiuni pentru vecinătatea largită 2014-2017, care abordează aspecte de interes comun pentru cele 16 state vecine UE, care sunt parteneri în cadrul politicii europene de vecinătate.

Cooperarea regională este, de asemenea, finanțată din alte instrumente ale UE care acoperă întreaga lume și nu numai regiunea de vecinătate. Aceste programe includ în special la nivel mondial: Instrumentul care contribuie la pace și stabilitate, Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, programe tematice ale Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, Instrumentul pentru cooperare în materie de securitate nucleară.

Cooperarea regională promovează dialogul între parteneri și construiește punți de legătură între UE și șase țările vecine din Est și între aceste țări din Europa de Est însele. Programele regionale completează programe de asistență la nivel național și susțin prioritățile Parteneriatului Estic.

În plus, o serie de activități regionale au avut loc în contextul altor două inițiative politice regionale: Dimensiunii Nordice și Sinergia Mării Negre.

Principalul instrument financiar de susținere a cooperării cu cele șase țări partenere ale Parteneriatului estic este Instrumentului european de vecinătate (IEV).

Gestionarea frontierelor

EUBAM

Consolidarea capacităților de gestionare a frontierelor integrate Parteneriatului Estic
Întreprinderile mici și mijlocii
East Invest

Energie

Pactul primarilor - Est www.eumayors.eu si www.soglasheniemerov.eu
Secretariatul Tehnic INOGATE (acest program acoperă, de asemenea, Asia Centrală)     INOGATE MOLDOVA
Mediul
Către un sistem comun de informare privind mediul (SEIS) în vecinătatea europeană  Towards a Shared Environmental Information System (SEIS) in the European Neighbourhood
Clima East: Sprijinirea atenuarii schimbărilor climatice și adaptarea în vecinătatea de Est și Rusia Clima East: Supporting Climate Change Mitigation and Adaptation in Neighbourhood East and Russia
Guvernarea calității aerului în partea de est țările IEVP (AIR-Q-GOV Air Quality Governance in the ENPI East Countries (AIR-Q-GOV)
Economiile de ecologizare în vecinătatea de est (EAP-verzi)Greening Economies in the Eastern Neighbourhood (EaP-GREEN)
Guvernare și aplicarea Legii IEVP cu privire la Pădure (FLEG) II
NPI Forest Law Enforcement and Governance (FLEG) II
Rețeaua Emerald IIEmerald Network II
Îmbunătățirea capacităților pentru a elimina și preveni recurenta pesticidelor inutilizabile ca un model pentru combaterea substanțelor chimice periculoase neutilizate în fosta Uniune Sovietică
Protecția civilă

Programul de prevenire, pregătire și răspuns la catastrofele naturale și cele provocate de om din IEVP Regiunea de Est (PPRD East)
Programme for the Prevention, Preparedness and Response to Man-made and Natural Disasters in the ENPI East Region (PPRD East)

Rule of law

Council of Europe Facility  Facilitatea Coe
Eastern Partnership Police Cooperation Programme

Transport

Logistics Processes and Motorways of the Seas II
Civil aviation safety and security II
Transport Dialogue and Networks Interoperability II
Maritime Safety and Security II
Implementation of the Regional Road Safety Action Plan for the Neighbourhood East and Central Asian countries

Water

International Protection of International River Basins (EPIRB)
Improving Environmental Monitoring in the Black Sea (EMBLAS)
EU Water Initiative in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia (EUWI EECCA) 
www.euwi.net and http://www.unece.org/env/water/npd

Territorial Cooperation
Cooperarea teritorială în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC)

Information Society
Regional electronic communications regulatory framework harmonization between the EU and the Eastern Partnership Partner Countries

Higher education
Erasmus +

Societatea civilă
 • Susținerea funcționării Secretariatul Forumului Societății Civile din Parteneriatul estic
 • Consolidarea capacităților actorilor nestatali de promovare a reformei și sporirea responsabilității publice
 • Societatea civilă în calitate de avocat pentru drepturile persoanelor cu handicap în procesul de luare a deciziilor
 • Consolidarea capacităților platformelor naționale ale Forumului societății civile din cadrul Parteneriatului estic
Support to the functioning of the Eastern Partnership Civil Society Forum Secretariat

Strengthening non-State actors' Capacities to Promote Reform and increase Public Accountability

Civil society as an advocate for the rights of persons with disabilities in government decision-making
Strengthening capacities of the National Platforms of the Eastern Partnership Civil Society Forum

Tineret
Culture
Euro East Culture
 
Regional projects funded by global programmes
EaP cooperation in the fight against irregular migration-Supporting the implementation of the Prague Process Action Plan (EaP-SIPPAP)
Asylum System Quality Initiative in Eastern Europe and South CaucasusStrengthening the response of non-state actors to growing needs of women who use drugs

Vecinătatea lărgită (Neighbourhood Wide)

De programele de cooperare regională beneficiază țările din ambele regiuni geografice vecine. Acesta include o varietate de programe și instrumente, cum ar fi Facilitatea de investiții pentru vecinătate (FIV) care se bazează pe granturi și capital de risc cu credite acordate de instituțiile financiare europene pentru proiecte în domeniile: energie, infrastructura de transport, mediu și asistență pentru întreprinderile mici și mijlocii. Alte programe de cooperare de vecinătate sunt Asistență Tehnică și îmbunătățirea schimbului de instituții (TAIEX), Sprijin pentru îmbunătățirea guvernării și managementului (SIGMA) și programele de Twinning.

Majoritatea asistenței furnizate regiunii europene de vecinătate este canalizată prin programe de cooperare bilaterale și regionale. Cu toate acestea, pentru a completa programele de teze, de asemenea, au fost stabilite programelor de cooperare la nivel de vecinătate, deoarece unele activități de ajutor pot fi gestionate mai eficient și flexibil la nivel interregional.

O abordare la nivel de vecinătate poate, de exemplu, spori vizibilitatea unor acțiuni și să conducă la punerea în aplicare mai coerentă a mecanismelor de sprijin.

Cooperarea Interegional este utilă în special pentru

 • acțiunile la scară mică în cazul în care este nevoie de un răspuns rapid și flexibil,
 • unele activități puse în aplicare de către organizațiile internaționale,
 • programe care sunt noi pentru o regiune, în cazul în care este dificil de a anticipa cererea sau alocarea de fonduri între țări.

Programele de cooperare la nivel de vecinătate, includ:

MOLDOVA
Cooperarea Transfrontalieră (CBC)

promovează dezvoltarea economică și răspunde provocărilor comune, cum ar fi sănătatea, educația de mediu în zonele de frontieră între statele membre ale UE și țările partenere ale PEV.

Cooperarea Transfrontalieră este modelată pe principiile de cooperare teritorială a UE, dar adaptată la specificul relațiilor externe ale UE. Ceea ce caracterizează programele de cooperare transfrontalieră și o face un mecanism de cooperare unic este un angajament puternic și de proprietate din partea țărilor participante în funcție de:

 • un parteneriat echilibrat între țările participante, fiecare pe partea sa a frontierei: statele membre și țările vecine au de spus un cuvânt de la egal la egal în deciziile și proiectele de programe pot beneficia de finanțare doar dacă acestea sunt puse în aplicare de către partenerii de pe ambele părți;
 • dacă managementul este încredințat unei autoritati locale sau naționale al unui stat membru, selectate în comun de către toate țările participante la program;
 • norme cadru și de implementare juridice comune: Pentru viitoarea perioada ENI, normele stabilite pentru ENPI Cooperare Transfrontalieră au fost simplificate și adaptate pe baza experienței anterioare. Vezi documentele de programare IEVP și ENI, precum și aplicarea normelor ENPI si ENI privind Cooperarea Transfrontalieră.

Cooperarea Transfrontalieră (CBC) are trei obiective principale:

 1. promovarea dezvoltării economice și sociale în zonele de frontieră
 2. abordarea provocărilor comune (mediu, sănătate publică, siguranță și securitate)
 3. punerea în aplicare a mobilitații persoanelor, mărfurilor și a capitalului


MOLDOVA

Susținerea Societății Civile

Un element fundamental al IEV revizuit este de a consolida și promova rolul actorilor societății civile pe calea reformelor și schimbărilor democratice care au loc în țările învecinate prin intensificarea sprijinului financiar și consolidarea capacităților. În special sunt consolidate organizațiile societății civile locale și capacitatea acestora de a se angaja în reforme de comun cu autoritățile publice.

Pe lângă sprijinul pentru societatea civilă în cadrul programelor de cooperare bilaterale și regionale IEV, UE sprijină diferite inițiative și programe suplimentare, precum și  societatea civilă în regiunea de vecinătate, cum ar fi Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO), Actorii non-statali și programul tematic al Autorităților Locale (NSA-LA) și Facilitatea pentru IEV a Societății Civile.

finanţarea
Noul Instrument european de vecinătate (IEV), cu un buget de 15,4 miliarde € pentru perioada 2014-2020 este instrumentul financiar al Politicii Europene de Vecinătate, oferind cea mai mare parte a finanțării pentru cele 16 țări partenere ale PEV care fac obiectul politicii europene de vecinătate. Bazandu-se pe realizările  Instrumentului European de Vecinătate si Parteneriat  precedent (IEVP), IEV susține consolidarea relațiilor cu țările învecinate și aduce beneficii concrete atât UE, cât și partenerilor săi.

 

traducere si actualizare : decembrie 2014

Informaţii suplimentare
 
PEV : Resurse web

Comisia Europeana - Politica europeană de vecinătate (PEV)


 
Serviciul European pentru Actiune Externa -Politica europeană de vecinătate (PEV)
Documente

Glosare


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida