Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Protecţia drepturilor omului
Protocolul nr. 16 la CEDO

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a adoptat Protocolul nr. 16 la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale şi a decis să-l deschidă pentru semnare la Strasbourg, la 2 octombrie 2013. Protocolul nr. 16 extinde jurisdicţia Curţii europene a Drepturilor Omului de a emite avize consultative la cerere cu privire la interpretarea Convenţiei în contextul unei cauze particulare la nivel naţional.

Propunerea de a extinde competenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (Curtea) de a emite avize consultative a fost exprimată în  Raportul Comitetului Înţelepţilor adresat Comitetului de Miniştri şi inclusă în cadrul Planului de Acţiune adoptat la cel de-al Treilea Summit al Şefilor de Stat şi de Guvern al Consiliului Europei (Varşovia, 16-17 mai 2005) « pentru examinarea chestiunii eficienţei pe termen lung a mecanismului de control al Convenţiei europene a drepturilor omului ». Comitetul Înţelepţilor a conchis că « ar fi utilă instaurarea unui regim în cadrul căruia jurisdicţiile naţionale ar putea sesiza Curtea cu cereri de avize consultative cu privire la probleme juridice ce ţin de interpretarea Convenţiei şi a protocoalelor sale, astfel încât să fie încurajat dialogul între judecători şi să fie consolidat rolul « constituţional » al Curţii. O asemenea cerere de aviz, înaintată doar de jurisdicţiile de ultima instanţă şi jurisdicţiile constituţionale ar fi întotdeauna facultativă, iar avizul emis de Curtea nu ar purta un caracter obligatoriu. » Această nouă competenţă se va adăuga celei acordate în virtutea Protocolului nr. 2 la Convenţia europeană a drepturilor omului (Convenţia), dispoziţiile căruia în prezent sunt refelectate în special în articolele 47-49 din Convenţie. Propunerea Comitetului Înţelepţilor a fost examinată de către Comitetul director pentru drepturile omului (CDDH) care a elaborat un raport la acest subiect.

Conferinţa la nivel înalt cu privire la viitorul Curţii de la Izmir (26-27 aprilie2011), în Declaraţia sa finală, “a invitat Comitetul de Miniştri să reflecte asupra oportunităţii de a introduce o procedură care să permită celor mai înalte jurisdicţii naţionale să solicite Curţii avize consultative cu privire la interpretarea şi aplicarea Convenţiei care ar contribui la clarificarea dispoziţiilor Convenţiei şi a jurisprudenţei Curţii şi astfel a-r oferi orientări suplimentare care ar ajuta Statele Părţi să evite comiterea noilor încălcări”. Ulterior, Comitetul de Miniştri, a invitat CDDH să elaboreze propuneri concrete, în diferite variante, în vederea introducerii unei asemenea proceduri. Raportul final al CDDH către Comitetul de Miniştri privind măsurile care necesită amendarea Convenţiei cuprinde o examinare aprofundată a unei propuneri detaliate prezentată de către experţii din Olanda şi Norvegia, expusă în Contribuţia sa la Conferinţa ministerială organizată de Preşedinţia britanică a Comitetului de Miniştri”.

Chestiunea privind avizele consultative a fost discutată o perioadă îndelungată în cursul pregătirii Conferinţei la nivel înalt cu privire la viitorul Curţii desfăşurată la Brighton (19-20 aprilie 2012), la care Curtea a prezentat un “Document de reflecţie cu privire la propunerea de a extinde competenţa consultativă a Curţii”. În declaraţia finală a Conferinţei de la Brighton este menţionat că “interacţiunea între Curte şi autorităţile naţionale ar putea fi consolidată prin introducerea în Convenţie a unei împuterniciri suplimentare a Curţii, pe care Statele părţi ar putea să o accepte cu titlu opţional, de a emite la cerere avize consultative cu privire la interpretarea Convenţiei în contextul în contextul unei cauze particulare la nivel naţional, fără a prejudicia caracterul non obligatoriu al acestor avize pentru alte State părţi; a invitat Comitetul de Miniştri să elaboreze textul unui protocol facultativ la Convenţie în acest sens până la finele anului 2013; şi a invitat Comitetul de Miniştre să decidă despre necesitatea adoptării lui”.

Ca urmare a Conferinţei de la Brighton, cea de-a 122° sesiune a Comitetului de Miniştri (23 mai 2012) a împuternicit CDDH să elaboreze textul solicitat. Acesta a fost aprobat la reunea CDDH din 22 martie 2013 şi prezentat Comitetului de Miniştri. Principalele chestiuni abordate în cadrul acestui proces au fost: natura autorităţii naţionale care poate solicita Curţii un aviz consultativ; tipul chestiunii cu privire la care Curtea poate emite un aviz consultativ; procedura de examinare a cererii, de deliberare asupra cererilor acceptate şi de emitere a avizelor consultative; şi efectul juridic al unui aviz consultativ asupra diferitor categorii de cauze ulterioare.
 

Informaţii suplimentare

 

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida