Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
UE şi drepturile omului
Raportul privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE

8.05.2015
 

Carta drepturilor fundamentale ocupă un loc central în cadrul politicilor UE

Raportul pe 2014 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE a fost publicat de Comisia Europeană.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat:

„Carta drepturilor fundamentale ocupă un loc important în cadrul Uniunii, Comisia asumându-și angajamentul de a asigura aplicarea deplină și eficace a acesteia. Drepturile fundamentale reflectă valorile unei societăți libere, deschise și favorabile incluziunii, iar noi toți avem o responsabilitate comună: aceea de a le proteja și promova zi de zi, prin toate acțiunile noastre. Primul nostru colocviu anual privind drepturile fundamentale, care va avea loc în luna octombrie, va sensibiliza opinia publică în special cu privire la încurajarea toleranței și a respectului.”

Věra Jourová, comisarul UE pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat:

„Este de datoria noastră să ne asigurăm că valorile fundamentale înscrise în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a UE înseamnă mai mult decât simple cuvinte. Vom lucra împreună cu statele membre pentru a consolida cooperarea și angajamentul politic în ceea ce privește promovarea și protecția drepturilor fundamentale.”

Noua Comisie se angajează să asigure protejarea și promovarea eficientă a drepturilor fundamentale în UE. În plus, Comisia va organiza în fiecare an un Colocviu privind drepturile fundamentale pentru a favoriza o dezbatere mai amplă pe această temă. Primul astfel de colocviu se va desfășura în perioada 1 - 2 octombrie 2015 și va avea ca subiect promovarea toleranței și a respectului, în special prevenirea și combaterea acțiunilor antisemite și antimusulmane.

Pentru prima dată, raportul din 2014 include o secțiune referitoare la chestiunea drepturilor fundamentale în domeniul digital, care devine tot mai importantă. Revoluția digitală a creat oportunități atât pentru întreprinderi, cât și pentru cetățeni și societate, în general. Pe de altă parte, aceasta a generat preocupări cu privire la protecția efectivă a drepturilor fundamentale în acest mediu. Cetățenii au dreptul la o protecție adecvată a drepturilor lor fundamentale, atât online, cât și offline. Printre aceste drepturi se numără și dreptul la protecția datelor cu caracter personal, garantat de articolul 8 din Cartă.

În 2014, instanțele Uniunii Europene au făcut din ce în ce mai mult trimitere la Cartă în hotărârile pe care le-au pronunțat. În 2014, 210 hotărâri pronunțate de instanțele UE au făcut referire la Carta UE, față de 114 în 2013, 97 în 2012 și 43 în 2011. Acesta este un pas important în crearea unui sistem de protecție a drepturilor fundamentale mai coerent, care să garanteze un nivel de protecție egal în toate statele membre, ori de câte ori se pune în aplicare dreptul UE.

Judecătorii naționali joacă, de asemenea, un rol esențial în apărarea drepturilor fundamentale și a statului de drept. În 2014, instanțele naționale ale statelor membre au făcut trimitere la Cartă pentru orientare și inspirație într-un număr tot mai mare de cazuri.

 


14.04.2014

Raportul pe 2013 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE

Cel de al patrulea raport anual privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE, publicat  de Comisia Europeană, arată că importanța și atenția de care se bucură Carta UE continuă să crească: Curtea de Justiție a UE aplică din ce în ce mai mult prevederile Cartei în hotărârile sale, iar judecătorii din statele membre sunt din ce în ce mai conștienți de impactul acesteia și solicită îndrumări din partea Curții Europene de Justiție. De asemenea, Comisia Europeană a încercat să aducă tot mai mult carta în atenția publicului, prin măsuri care promovează și apără drepturile cetățenilor UE prevăzute în aceasta.

Raportul oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a modului în care drepturile fundamentale au fost puse în aplicare cu succes în UE în cursul anului trecut. Acesta evidențiază, de exemplu, îndrumările oferite de Curtea de Justiție Europeană judecătorilor din statele membre privind aplicabilitatea cartei în punerea în aplicare a dreptului UE la nivel național (hotărârea în cauza Åkerberg Fransson din 2013 care a suscitat numeroase dezbateri). Raportul prezintă, de exemplu, modul în care drepturile consacrate în cartă sunt luate în considerare cu multă atenție de către instituțiile UE atunci când propun și adoptă legislație UE, în timp ce statele membre sunt obligate să aplice carta doar atunci când pun în aplicare politicile și legislația UE la nivel național. În fine, raportul oferă exemple de cazuri în care drepturile fundamentale consacrate în Carta UE au jucat un rol în cadrul acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor inițiate de către Comisie împotriva unor state membre.

Există două căi prin care această cartă poate deveni o realitate

1. Măsuri luate de Comisie pentru a promova carta În domeniile în care UE are competența de a acționa, Comisia poate propune legislație UE care să apere drepturile și principiile prevăzute de cartă.

Iată câteva exemple de propuneri ale Comisiei prezentate în cursul anului 2013:

 - cinci măsuri legislative pentru a stimula garanțiile pentru cetățenii UE în cadrul procedurilor penale (IP/13/1157, MEMO/13/1046
- integrarea romilor este un alt domeniu în care UE continuă să consolideze protecția egalității de drepturi și să promoveze adoptarea de măsuri pozitive ((IP/14/371).  (IP/13/1226, IP/13/607).

2. Instanțele se bazează pe cartă

Instanțele UE au făcut din ce în ce mai des trimiteri la cartă în hotărârile lor și au clarificat și mai mult aplicabilitatea acesteia. Numărul hotărârilor instanțelor UE (Curtea de Justiție, Tribunalul și Tribunalul Funcției Publice) care citează din cartă în motivarea hotărârilor lor a crescut de la 43 în 2011 la 87 în 2012. În 2013, 114 de hotărâri au citat dispoziții ale Cartei UE, un număr de aproape trei ori mai mare decât numărul hotărârilor pronunțate în 2011 (a se vedea anexa 2).

Mai mult


8.05.2013

Raportul pe 2012 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE

La trei ani după ce Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a devenit obligatorie din punct de vedere juridic, impactul ei este din ce în ce mai evident. Carta este pe cale să devină un punct de referință nu numai pentru instituțiile UE atunci când elaborează legislația, ci și pentru instanțele europene și naționale, transformând drepturile fundamentale într-o realitate pentru cetățenii europeni.

Acestea sunt constatările celui de al treilea raport anual privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE, prezentat astăzi, care acoperă anul 2012 și ilustrează,
cu o gamă largă de cauze legate de drepturile fundamentale, faptul că UE continuă să edifice un sistem mai coerent pentru protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor.

Raportul este însoțit de un nou raport privind progresele înregistrate în 2012 în ceea ce privește egalitatea de șanse între femei și bărbați și coincide cu o serie de noi măsuri menite să consolideze drepturile cetățenilor, prezentate de Comisie în raportul său din 2013 privind cetățenia Uniunii Europene


„Drepturile fundamentale reprezintă temelia care stă la baza Uniunii Europene: ele trebuie protejate și consolidate în permanență; asta așteaptă cetățenii din partea noastră”, a afirmat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie

 
„Comisia este hotărâtă să dea exemplu, de aceea am luat măsuri pentru a pune în aplicare drepturile fundamentale în orice domeniu care ține de competența UE, de la asigurarea protecției datelor cu caracter personal până la promovarea egalității de gen și garantarea dreptului la un proces echitabil. Carta drepturilor fundamentale a UE nu este un simplu document, ci devine o realitate pentru cei 500 de milioane de cetățeni ai Europei. Acest lucru se datorește și instanțelor naționale, care, din ce în ce mai mult, dau viață Cartei.”

Raportul oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a modului în care drepturile fundamentale au fost puse în aplicare în UE pe parcursul anului trecut. Acesta subliniază, de exemplu, modul în care drepturile consacrate în Cartă sunt luate în considerare cu multă atenție de către instituțiile UE atunci când acestea propun și adoptă texte legislative UE, în timp ce statele membre sunt obligate să aplice Carta doar în cazurile în care acestea pun în aplicare politicile și legislația UE. Raportul este structurat în șase capitole, care corespund celor șase titluri ale Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene: Demnitatea, Libertățile, Egalitatea, Solidaritatea, Drepturile cetățenilor și Justiția (a se vedea

Mai multe detalii

07.06.2013 - Concluziile Consiliului UE

 

VIDEO
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida