Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
ACORD DE ASOCIERE ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA, PE DE O PARTE, ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE ŞI STATELE MEMBRE ALE ACESTORA, PE DE ALTĂ PARTE
Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part
Anul publicarii: 2014
Pagini: 735
Acces: PDF , On-line
Publicat : 18.07.2014 în Monitorul Oficial al RM  Nr. 185-199     art Nr : 442, Jurnal Oficial  al UE L 260, 30.8.2014, p. 4-738;

30.08.2014 - Jurnal Oficial  al UE
L 260, 30.8.2014, p. 4-738;


ASSOCIATION AGREEMENT between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part = ACORD DE ASOCIERE între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte


JO L 260,  30.8.2014, p. 4-738
 

Data documentului: 27/06/2014; data semnării
Data intrării în vigoare: 01/01/1001; intrare în vigoare a se vedea articolul 464.2
Data intrării în vigoare: 01/09/2014; punere în aplicare aplicare provizorie a se vedea articolul 464.4 şi 22014X0830(02)

*   *   *
 
18.07.2014   - Monitorul Oficial
Nr. 185-199     art Nr : 442

Legea nr. 112 din 2 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.

LEGE Nr. 112
din  02.07.2014
pentru ratificarea Acordului de Asociere între
Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea
Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei
Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Publicat : 18.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 185-199     art Nr : 442
    Art. 1. – Se ratifică Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de ratificare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                           Igor CORMAN

    Nr. 112. Chişinău, 2 iulie 2014.


 

ARTICOLUL 1

Obiective
 
(1)       Se instituie prin prezentul acord o asociere între Uniune și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte.
 
(2)       Obiectivele acestei asocieri sunt:
 
(a)     să promoveze asocierea politică și integrarea economică între părți, pe baza unor valori comune și a unor legături strânse, inclusiv prin creșterea participării Republicii Moldova la politicile, programele și agențiile UE;
 
(b)     să consolideze cadrul pentru un dialog politic consolidat în toate domeniile de interes reciproc, care să permită dezvoltarea unor relații politice strânse între părți;
 
(c)     să contribuie la consolidarea democrației și la stabilitatea politică, economică și instituțională în Republica Moldova;

(d)     să promoveze, să mențină și să consolideze pacea și stabilitatea în regiune și în lume, inclusiv prin unirea eforturilor în vederea eliminării surselor de tensiune, prin îmbunătățirea securității frontierelor, prin promovarea cooperării transfrontaliere și a bunelor relații de vecinătate;
 
(e)     să sprijine și să intensifice cooperarea în spațiul de libertate, securitate și justiție, cu scopul de a consolida statul de drept și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și în ceea ce privește mobilitatea și contactele interpersonale;
 
(f)     să susțină eforturile Republicii Moldova care vizează dezvoltarea potențialului său economic prin intermediul unei cooperări internaționale, precum și prin intermediul apropierii legislației sale de cea a UE;
 
(g)     să creeze condiții prielnice pentru îmbunătățirea relațiilor economice și comerciale, obiectivul final fiind integrarea treptată a Republicii Moldova în cadrul pieței interne a UE, astfel cum se prevede în prezentul acord, inclusiv prin instituirea unei zone de liber schimb complex și cuprinzător, ceea ce va permite realizarea unei apropieri legislative și a liberalizării accesului la piață cu implicații majore, în conformitate cu drepturile și obligațiile care decurg din statutul de membre ale OMC al părților și cu aplicarea transparentă a acestor drepturi și obligații, precum și
 
(h)     să creeze condiții prielnice pentru o cooperare tot mai strânsă în alte domenii de interes reciproc.


ЗАКОН Nr. 112
от  02.07.2014
о ратификации Соглашения об ассоциации
между Республикой Молдова, с одной стороны,
и Европейским Союзом и Европейским
сообществом по атомной энергии и их
государствами-членами, с другой стороны
Опубликован : 18.07.2014 в Monitorul Oficial Nr. 185-199     статья № : 442
    Парламент принимает настоящий органический закон.
    Ст. 1. – Ратифицировать Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова, с одной стороны, и Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, подписанное в Брюсселе 27 июня 2014 года.
    Ст. 2. – Правительству принять необходимые меры по выполнению положений указанного Соглашения.
    Ст. 3. – Министерству иностранных дел и европейской интеграции подготовить и передать депозитарию ратификационную грамоту.

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА                                Игорь КОРМАН

    № 112. Кишинэу, 2 июля 2014 г.Informaţii suplimentare
Căutare
Documente oficiale ale RM

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida