Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Twinning
Twinning-ul  - instrument de construire a capacităţii instituţionale
 
Programul Uniunii Europene de Twinning reprezintă un instrument de cooperare administrativă, menită să sprijine țările candidate și pe cele din vecinătatea UE. Programul îşi propune să ajute ţările beneficiare să dezvolte administraţii moderne şi eficiente, cu structurile, resursele umane şi abilităţi manageriale necesare pentru a implementa Acquis-ul UE. Programul oferă administraţiilor publice din ţara beneficiară posibilitatea de a lucra cu omologii lor din statele membre pentru a facilita transpunerea, consolidarea şi implementarea legislaţiei UE.

 
Ce este un Twinning ?
 • Este un instrument de cooperare între Administrația Publică dintr-o Țară Beneficiară/Partener și instituția echivalentă dintr-un stat membru UE (SM).
 • Are drept scop modernizarea instituției într-o Țară Beneficiară, atît prin instruire, reorganizare, cît și elaborarea legilor și regulamentelor modelate după acquis-ul comunitar UE, care este o construcție juridică a Uniunii Europene.
 • Consistă în delegarea ,în Țara Beneficiară a cel puțin unui Consilier Rezident de Twinning pentru a organiza un număr mediu de misiuni pe termen scurt, toate realizate de oficiali publici a instituțiilor SM UE.
 • Una dintre trăsăturile cheie reprezintă conceptul de rezultate obligatorii: atît Beneficiarul cît și partenerii UE se angajează să lucreze împreună pentru un rezultat de comun, care trebuie să fie măsurabil și exact.
 • Proiectele de Twinning sunt finanțate de Comisia Europeană. Partenerul beneficiar contribuie la proiect cu resurse umane, birouri și încăperea pentru training/conferințe.
Twinning-ul  reprezintă  o  iniţiativă  a  Comisiei  Europene,  lansată  în  anul  1998  în  contextul pregătirii  în  vederea  extinderii  Uniunii  Europene.  El  a  fost  conceput  ca  un  instrument  de cooperare  administrativă  ţintită  pentru  sprijinirea  ţărilor  candidate    întărirea  capacităţii administrative şi judiciare de implementare a legislaţiei comunitare în calitate de viitoare state membre   .  
 
Twinning-ul a fost introdus în 1998 în cele 12 ţări dupa cea de a cincea acţiune de extindere. În vestul  Balcanilor,  Twinning-ul  a  fost  lansat  în  vara  anului  2002  pentru  unele  programe  de construire  a   capacităţii  instituţionale,  în  special  în  sectoarele  justiţie  şi  afaceri  interne. Instrumentul este în  prezent disponibil, indiferent de sector, în cadrul Instrumentului de Pre- aderare (IPA).
 
De la finele anului 2003, twinning-ul a devenit disponibil pentru unele ţări din programul Statelor Noi   Independente,  prin  semnarea  Acordurilor  de  Cooperare  dintre  aceste  ţări  şi  UE..  În  contextul  abordării  Politicii  de  Vecinătate (ENP) şi ca un instrument de  implementare a Planurilor de acţiune ale acestei politici, a fost introdus twinning-ul ca un instrument de cooperare pentru construirea capacităţii instituţionale în ţările ENPI
 
 
Proiectele twinning se axează pe o serie de principii de bază:
De regulă, ţara beneficiară (ŢB) selectează Statul Membru care îi va fi partener;
 
Statul Membru astfel selectat îşi asumă transferul necesar de experienţă de care dispune în sectorul public şi administraţia naţională. Aici este inclusă în primul rând detaşarea unui consilier rezident de twinning (un oficial din sectorul public) pe o perioadă de cel puţin 12 luni;
 
 • Proiectele twinning trebuie să aducă ţării beneficiare un rezultat operaţional concret (aşa numit rezultat  obligatoriu) în concordanţă cu acquis-ul european sau alte politici UE deschise pentrucooperare;
 • Partenerii de twinning se angajează să obţină rezultatul obligatoriu şi nu doar să folosească anumite mijloace pentru obţinerea acestui rezultat. La finele proiectului, va funcţiona un sistem nou sau adaptat care va aparţine în totalitate ţării beneficiare şi va fi responsabilitatea acesteia;
 • Twinning-ul este un proiect comun de natura asistenţei nerambursabile. Nu este livrarea unitară a  asistenţei tehnice de la un Stat Membru la o Ţară Beneficiară, ci un proces reciproc, în care fiecare  partener îşi asumă anumite responsabilităţi.      ŢB       se  angajează  să  întreprindă  şi  să finanţeze  reformele,  iar  SM  se  angajează  să  însoţească  acest  proces  pe  întreaga  durată  a proiectului;
 • Pentru întărirea acestui angajament, partenerii de twinning  redactează un proiect de plan de lucru,  înainte  de  începerea  activităţii.  Acesta  poate  suferi  modificări/adaptări  pe  parcursul implementării, însă acest document stabileşte încă de la început elemente de referinţă care vor permite ulterior monitorizarea progreselor înregistrate;
 •  Realizările unui proiect de twinning (rezultatele obligatorii) ar trebui să fie păstrate sub forma unui activ permanent în cadrul administraţiei beneficiare, chiar şi după finalizarea implementării proiectului  twinning.  Acest  lucru  presupune,  inter  alia,  existenţa  unor  mecanisme  în  cadrul administraţiei beneficiare prin care să fie diseminate şi consolidate rezultatele proiectului.
 •  În vederea asigurării transparenţei procedurilor şi egalităţii tuturor participanţilor la proceduri, cererile  de  oferte vor fi transmise doar la Punctele Naţionale de Contact desemnate în acest scop  de  către   administraţiile  Statelor  Membre,  şi  vor  fi  publicate  pe  site-ul  de  internet ELARG/AIDCO.
 Principiile fundamentale valabile pentru toate proiectele twinning
 • Un proiect de twinning NU are doar menirea de a furniza consiliere sau alt gen de asistenţă tehnică clasică. Este un proiect de cooperare administrativă într-un domeniu specific, care trebuie să conducă la REZULTATE OBLIGATORII.
 • Un proiect de twinning NU este doar o simplă asistenţă tehnică unilaterală acordată de SM ţării beneficiare. Este în schimb un parteneriat strâns în care angajamentul concret al beneficiarului, care este şi motorul schimbărilor ţintite prin proiect, este vital.
 • Un proiect de twinning NU îşi doreşte doar să reproducă un sistem administrativ al unui SM, ci mai degrabă se străduieşte să introducă bunele practici UE în legătură cu legislaţia comunitară.
 
Punctele Naţionale de Contact din Ţara Beneficiară
 
Fiecare ţară beneficiară dispune de un Punct Naţional de Contact (PNC) pentru twinning, cu un rol important în desfăşurarea şi coordonarea activităţilor de twinning.
 
În mod concret, PNC din ŢB are următoarele atribuţii:
 
     Punct central de comunicare între Comisie  şi ŢB. Este de asemenea punctul central de contact pentru alte ŢB şi PNC din alte SM;
 •  Canalizarea informaţiilor către Ministerele din ţara beneficiară şi alte instituţii relevante pe care le  îndrumă cu privire la acest proces şi la implementarea proiectelor twinning şi a contractelor ulterioare;
 •  Coordonarea   administrării   tuturor   activităţilor   de   twinning   din   ŢB   şi   rezolvarea obstacolelor orizontale de natură administrativă;
 •  Instruirea  administraţiilor  ŢB   implicate   în   proiectul   twinning   în   ceea   ce   priveşte prevederile de ordin procedural, financiar şi tehnic ale manualului de twinning;
 • Participarea la şedinţele Comisiei cu alte ŢB şi PNC din SM.
 Ciclul unui Proiect de Twinning
 •  Identificarea Proiectului: Ţara Beneficiară identifică nevoile în orientările din politicile Comisiei Europene şi redactează fişele de twinning cu ajutorul asistenţei Comisiei Europene sau a unui contract cadru.
 • Cererea de oferte:  Circularea/transmiterea fişelor de twinning către Punctele Naţionale de Contact ale Statelor Membre, subliniind rezultatele obligatorii
 • Depunerea ofertelor: Statele Membre –  separat sau în cadrul unor consorţii  –  întocmesc şi transmit  o propunere în care CRT şi LP care au fost desemnaţi explică punctele cheie de abordare avute în vedere pentru obţinerea rezultatelor (secţiunile 3.1.2 şi 3.1.3). 
 • Selecţia partenerilor de twinning: Ţara Beneficiară analizează ofertele şi în urma prezentării propunerilor de către Consilierii de twinning rezidenţi şi Liderii Proiectului din Statele Membre, iau o decizie finală (secţiunea 3.5).
 • Pregătirea  şi  finalizarea  contractelor  de  twinning:  Statele  Membre  şi  Ţările  Beneficiare, împreună,  redactează Contractul de Twinning în care sunt incluse Planul de Lucru detaliat şi Bugetul (secţiunea 3.8).
 • Analiza şi semnarea Contractului cu contribuţia CE: Comisia Europeană şi Biroul Administrativ examinează Contractul de Twinning prin Comitetul de Pilotaj/ consultări cu Direcţiile Generale de linie. Contractul de Twinning se semnează de către toate părţile (secţiunile 3.9 şi 3.11)
 • Implementarea Proiectului: Pe baza ţintelor realizabile, CRT în funcţie execută proiectul în ţara  beneficiară cu sprijinul Liderului de Proiect, omologul său CRT ş i  administraţia din Statul Membru.
 • Monitorizare şi Raportare: monitorizarea progreselor înregistrate se face de către Delegaţia CE şi BA al Ţării Beneficiare iar măsurarea se realizează prin intermediul Rapoartelor Intermediare Trimestriale şi a Raportului Final. 
 • Audit : Proiectul de Twinning este auditat de auditorul extern şi, posibil, de Curtea Auditorilor
TWinning in moldova
Proiecte in desfășurare
Informaţii suplimentare
 • Manual Twinning 2012
 • Manualul Twinning pentru specialiștii Biroului de Administrare a Programului din Republica Moldova
 • Ghidul pentru autoritățile beneficiare de proiectele Twinning în Republica Moldova
 • Propuneri pentru îmbunătățirea situației juridice și procedurale în domeniile conexe în RM
 •  Recomandări metodologice privind aplicarea instrumentului Twinning în RM
 • Pachetul de bun venit al Consilierilor Rezidenți de Twinning în Moldova
 • Practicile de stabilire a Birourilor de Administrare a Programului (BAP) în statele de Est ale IEVP
Buletinul Twinning
Buletinul Informativ "Noutăţi din domeniul Twinning, TAIEX, SIGMA, CIB, Coordonarea asistenţei externe - Moldova"
 
Documente

Manual Twinning 2012
Welcome Pack for Resident Twinning Advisers in Moldova

http://www.ncu.moldova.md/public/files/RTA-WP-updated_28_06_12_IP.pdf

Recomandări metodologice privind aplicarea instrumentului Twinning în RMGhidul pentru autoritățile beneficiare de proiectele Twinning în RM


Manualul Twinning pentru specialiștii Biroului de Administrare a Programului din RM

Evaluarea instrumentului de consolidare instituţională Twinning în ţările incluse în PEV

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida