Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
ACORD dintre Republica Moldova şi UE privind participarea RM la Programul „Europa Creativă”
AGREEMENT between the Republic of Moldova and the European Union on the participation of the RM in „Creative Europe”
Locul: Chişinău
Anul publicarii: 2015
Pagini: 11
Acces: PDF , On-line
Legea Republicii Moldova . 60 din  09.04.2015  pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa  Creativă”:  programul UE pentru sectoarele culturale şi creative, şi privind cooperarea dintre Republica Moldova şi  Uniunea Europeană în subprogramul MEDIA al Programului  „Europa Creativă
Publicat : 01.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 105-109     art Nr : 185
Legea Republicii Moldova . 60 din  09.04.2015  pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa  Creativă”:  programul UE pentru sectoarele culturale şi creative, şi privind cooperarea dintre Republica Moldova şi  Uniunea Europeană în subprogramul MEDIA al Programului  „Europa Creativă
Publicat : 01.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 105-109     art Nr : 185

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

    Art. 1. – Se ratifică Acordul dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă”: programul UE pentru sectoarele culturale şi creative, şi privind cooperarea dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în subprogramul MEDIA al Programului  „Europa Creativă”, semnat la Bruxelles la 18 martie 2015.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului nominalizat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Consiliul Uniunii Europene despre ratificarea acordului menţionat.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI            Andrian CANDU

    Nr. 60. Chişinău, 9 aprilie 2015.

 

ACORD dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă”:  programul UE pentru sectoarele culturale şi creative,  şi privind cooperarea dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în subprogramul MEDIA  al Programului „Europa Creativă” Bruxelles, 18 martie 2015
 
 
    Guvernul Republicii Moldova, în numele Republicii Moldova, numit în continuare ”Moldova” pe de o parte, 
    şi COMISIA EUROPEANĂ, numită în continuare „Comisia”, în numele Uniunii    Europene,    pe de altă parte,
    Ţinând cont că:
 
    (1) Un Acord de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Statele lor Membre, pe de o parte, şi Republica Moldova,  pe de altă parte, a fost semnat şi se aplică cu titlu provizoriu între Uniune şi Republica Moldova de la 1 Septembrie 2014. Împreună cu Acordul de Asociere este aplicat cu titlu provizoriu şi Protocolul I al Acordului Cadru  dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova cu privire la principiile generale pentru participarea Republicii Moldova la programele Uniunii (’Protocolul I’). Articolul 5 al Protocolului I prevede ca termenii şi condiţiile specifice, inclusiv contribuţia financiară, în ceea ce priveşte participarea Republicii Moldova în fiecare program particular să fie determinaţi printr-un Acord de Înţelegere dintre Comisie şi autorităţile competente din Republica Moldova pe baza criteriilor stabilite de programele în cauză. 
    (2)„Europa Creativă”: programul Uniunii pentru sectoarele culturale şi creative a fost întemeiat prin rezoluţia Parlamentului European nr. 1295/2013, şi a Consiliului, din 11 decembrie 2013 (denumită în continuare “Regulament 1295/2013”).
    (3) Cooperarea dintre Uniunea Europeană şi Moldova pe anumite acţiuni ale subprogramului MEDIA, bazate pe Articolul 8(5) al  Regulamentului, vor fi limitate la măsuri de formare, evenimente comerciale şi pieţe, festivaluri şi dezvoltarea audienţei în conformitate cu Articolele 10 (a), (e), (i) şi (j) ale Regulamentului 1295/2013.
    (4) Entităţilor din Moldova li se va permite participarea la activităţile curente care trebuie să înceapă până la intrarea în vigoare a acestui Acord. În consecinţă, costurile implicate de astfel de activităţi, implementarea cărora începe în 2015, pot fi considerate eligibile în aceleaşi condiţii ca şi costurile entităţilor stabilite în Statele Membre, cu condiţia ca acest Acord să intre în vigoare până la finele acţiunii vizate,
    AU CONVENIT ASUPRA URMĂTOARELOR:
 
Articolul 1

Programul
    Moldova va participa la „Europa Creativă”: Programul Uniunii pentru sectoarele culturale şi creative (numit în continuare „Programul”), în concordanţă cu condiţiile stabilite în Protocolul I al Acordului  Cadru între  Uniunea Europeană şi Republica Moldova asupra principiilor generale de participare a Republicii Moldova în programele Uniunii , şi sub termenii şi condiţiile la care se face referire în Articolele 2-5 ale acestui Acord.
    Uniunea Europeană şi Moldova la fel vor coopera  asupra anumitor activităţi ale subprogramului MEDIA sub termenii şi condiţiile referitoare la Articolele 2-5 ale acestui Acord.
 
Articolul 2

Termenii şi condiţiile de participare la Program
 
    Moldova va participa:
    (a) în subprogramul Cultural;
    (b) în reţeaua intersectorială a Programului, cu excepţia Facilităţilor Garantate pentru sectoarele creative şi culturale, menţionate în articolul 14 şi în concordanţă cu articolul 8(4) ale Rezoluţiei (UE) nr. 1295/2013;
    (c) în subprogramul MEDIA, din prima zi ce va urma confirmării scrise din partea Serviciilor responsabile ale Comisiei că Moldova îndeplineşte condiţiile stabilite în Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din10 martie 2010, precum şi în concordanţă cu Rezoluţia (UE) nr. 1295/2013.
    Până în momentul în care condiţiile din paragraful (c) vor fi îndeplinite, Uniunea Europeană şi Moldova  vor coopera asupra următoarelor acţiuni ale subprogramului MEDIA:
    (d) măsuri de formare, evenimente comerciale şi pieţe, festivaluri şi dezvoltarea audienţei în conformitate cu Articolele 10 (a), (e), (i) şi (j) ale Regulamentului 1295/2013.
Participarea Moldovei la activităţile din Program va fi în conformitate cu obiectivele, criteriile, procedurile şi termenele -limită definite prin Regulamentul 1295/2013.
    Termenii şi condiţiile aplicabile înaintării, jurizării şi selecţiei aplicaţiilor, dar şi a implementării acţiunilor de către entităţile eligibile din Moldova vor fi aceiaşi ca şi cei aplicabili entităţilor din Statele Membre ale Uniunii Europene.
    Moldova va crea structurile şi mecanismele necesare la nivel naţional şi va adopta toate celelalte măsuri necesare pentru coordonarea de nivel naţional şi organizarea activităţilor de implementare a Programului, în concordanţă cu clauzele relevante din Rezoluţia ce a înfiinţat acest program. În particular, Moldova se pregăteşte pentru crearea unui Birou al Europei Creative în concordanţă cu articolele 16 ale Rezoluţiei, şi cu ghidajul oferit de Comisie. Pentru a participa la Program, Moldova va plăti anual o contribuţiei financiară în Bugetul General al Uniunii Europene, în concordanţă cu Articolul 3 de mai jos.
    Contribuţia financiară a Moldovei, în ceea ce priveşte participarea sa şi implementarea Programului, va fi cumulată sumei alocate anual din Bugetul General al Uniunii Europene pentru fondurile consacrate să asigure obligaţiunile financiare apărute în cadrul diferitelor măsuri necesare execuţiei, managementului şi operării Programului.
    Una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene va fi folosită pentru procedurile referitoare la solicitări, contracte şi rapoarte, precum şi pentru alte aspecte administrative ale Programului.
 
Articolul 3

Contribuţia financiară
 
    Regulile ce fixează contribuţia financiară a Moldovei sunt stabilite în Anexa I.
 
Articolul 4

Raportarea şi evaluarea
 
    Fără prejudicierea responsabilităţilor Comisiei şi a Curţii Europene a Auditorilor în relaţie cu monitorizarea şi evaluarea Programului, participarea Moldovei în Program va fi în continuu monitorizată în baza unui parteneriat ce va include Comisia şi Moldova. Moldova va transmite Comisiei rapoarte relevante şi va lua parte în alte activităţi specifice prevăzute de către Uniunea Europeană în acest context.
    Regulile privind controlul financiar, despăgubirile şi alte măsuri antifraudă sunt formulate în Anexa II.
 
Articolul 5

Dispoziţii finale
 
    Acest Acord se va aplica pe durata Programului. Cu toate acestea, dacă Uniunea Europeană va decide să extindă durata fără modificări substanţiale ale Programului, acest Acord va fi de asemenea prelungit în mod corespunzător şi automat dacă niciuna din Părţi nu îl denunţă pe parcursul unei luni de la intrarea în vigoare a actului legal de extindere a Programului.

    Uniunea Europeană şi Moldova pot sista activităţile stipulate în acest Acord în orice moment, cu notificarea anterioară în scris a faptului cu nu mai puţin de 12 luni. Proiectele şi activităţile în desfăşurare la momentul sistării vor continua până la finalizarea lor în condiţiile stabilite în acest acord, precum şi a aranjamentelor contractuale aplicabile acestor proiecte şi activităţi, dar şi a clauzelor din anexe.
    Anexele vor forma o parte constituentă a acestui Acord.

    Acest Acord poate fi amendat doar în scris, prin consensul părţilor.

    Acest Acord va intra în vigoare din data notificării scrise prin care Moldova va aduce la cunoştinţă Comisiei prin canale diplomatice că cerinţele legale interne pentru intrarea sa în vigoare au fost îndeplinite. El se va aplica provizoriu din 1 ianuarie 2015.

    Semnat la Bruxelles la 18 martie 2015 în două exemplare originale în limba engleză.

    Pentru Guvernul                                         Pentru Comisie,
    Republicii Moldova,                                   în numele Uniunii Europene
    în numele Republicii Moldova

    Monica BABUC                                         Tibor NAVRACSICS
    Ministrul Culturii                                        Comisar pentru Educaţie,
                                                                         Cultură, Tineret şi Sport
 
ANEXA I
Regulile referitoare la contribuţia financiară a Moldovei la
„Europa Creativă”: programul Uniunii Europene pentru sectoarele
 culturale şi creative
    Contribuţia financiară anuală ce va fi plătită de către Moldova Bugetului General al Uniunii Europene pentru a participa la subprogramul Cultural şi la Reţeaua intersectorială a Programului (cu excepţia Facilităţilor Garantate pentru sectoarele culturale şi creative, după cum este menţionat în articolul 14, şi în concordanţă cu articolul 8(4) a Rezoluţiei (UE) nr. 1295/2013), va fi de 35 000 Euro.
    Contribuţia financiară anuală a Republicii Moldova către Bugetul General al Uniunii Europene pentru cooperarea prin intermediul treningurilor, evenimentelor comerciale, târgurilor, festivalurilor şi acţiunilor de creştere a audienţei din cadrul subprogramului MEDIA va fi de 9000 Euro. Contribuţia Moldovei pentru primul an de participare poate fi amendată în scris prin consimţământul părţilor. Pentru anii următori, Moldova va plăti întreaga sumă.
    Costurile de transport şi subzistenţă ale reprezentanţilor şi experţilor Moldovei cu scopul de a lua parte ca observatori la lucrările Comitetului (referinţă la Articolul 23 al Rezoluţiei (UE) nr. 1295/2013) sau la alte întruniri legate de implementare a Programului, vor fi rambursate de către Comisie pe aceiaşi bază şi în concordanţă cu procedurile curente în vigoare pentru reprezentanţii Statelor Membre ale Uniunii Europene.
    Volumul maxim al suportului financiar alocat de Program activităţilor Biroului Europei Creative nu va depăşi 50% din bugetul total al acelor activităţi, şi nu va depăşi două treimi din contribuţia financiară a ţării, aşa cum este menţionat în această Anexă.
    Rezoluţia (UE, Euratom) Nr. 966/2012 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 asupra regulilor financiare aplicabile Bugetului General al Uniunii Europene, se vor aplica managementului contribuţiei Moldovei.
    Atunci când acest Acord va intra în vigoare, şi la începutul fiecărui an bugetar ce va urma, Comisia va transmite Moldovei un apel pentru fonduri, corespunzător contribuţiei pentru costurile acoperite prin acest Acord. Respectiva contribuţie va fi achitată în Euro, într-un cont în Euro, la o bancă desemnată de către Comisie.
    Moldova îşi va achita contribuţia pentru costurile anuale nu mai târziu decât trei luni după data apelului, cu condiţia ca apelurile pentru fonduri să fie transmise de către Comisie până la data de 1 martie, sau cel târziu cu o lună după ce apelurile pentru fonduri au fost transmise. Orice întârziere în achitarea contribuţiei va creşte volumul sumei achitarea prin ratelor dobânzii prestabilite la sumele neachitate începând cu data scadenţei. Rata dobânzii va fi rata aplicată de către Banca Central Europeană principalelor sale operaţiuni de refinanţare, publicate în seriile C ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în vigoare în prima zi calendaristică a lunilor în care este termenul-limită, plus 3,5 puncte procentuale. În cazul în care amânarea achitării contribuţiei este de o asemenea natură încât poate periclita semnificativ implementarea şi managementului Programului, şi în absenţa plăţii timp de 20 de zile lucrătoare după transmiterea unei scrisori oficiale de reamintire din partea Comisiei către Moldova, participarea Moldovei la Program pentru anul în cauză va fi suspendată.
ANEXA II
Controlul financiar, despăgubirile şi alte măsuri antifraudă
    I. Controale şi măsuri antifraudă ale Uniunii
    1. În concordanţă cu prevederile financiare aplicabile Bugetului General al Uniunii Europene, şi cu alte reguli vizate de către acest Acord, contractele şi acordurile de grant încheiate cu beneficiarii Programului stabiliţi în Moldova vor prezenta audituri financiare  sau de alte tipuri, în orice moment pe parcursul implementării contractului sau acordului de grant, şi pe o perioadă de 5 ani, începând de la data plăţii balanţei finale, cu excepţia granturilor cu un volum egal sau mai mic de 60 000 Euro în cazul cărora această perioadă e limitată la 3 ani. Auditurile financiare şi de alt tip vor fi realizate conform condiţiilor contractorilor şi a subcontractorilor acestora, şi conform condiţiilor beneficiarilor, a contractorilor lor şi a subcontractorilor, de către agenţi ai Comisiei sau de către alte persoane mandatate de către Comisie.
    2. Agenţii Comisiei şi alte persoane mandatate de către Comisie vor avea un acces adecvat la locurile, lucrările, documentele şi informaţia necesară realizării unor astfel de audituri, inclusiv în formă electronică. Acest drept de acces va fi explicit stipulat în contractele şi acordurile de grant realizate pentru implementarea instrumentelor la care se face referinţă în acest Acord. Curtea Europeană a Auditorilor va avea aceleaşi drepturi ca şi Comisia.
    3. În cadrul general al acestui Acord, Comisia / Oficiul European Antifraudă (OLAF) vor fi autorizate să efectueze verificări şi inspecţii pe loc, pe teritoriul Moldovei, în concordanţă cu articolele procedurale ale Regulamentului Consiliului (Euratom, EC) nr. 2185/96 din 11 noiembrie 1996.
    Aceste controale şi inspecţii vor fi pregătite şi conduse în strânsă colaborare cu autorităţile competente din Moldova desemnate de autorităţile din Moldova, şi care vor fi informate în timp util despre obiect, scop şi baza legală a verificărilor şi inspecţiilor, astfel încât să poată oferi tot ajutorul necesar.
    Dacă autorităţile interesate din Moldova doresc, verificările şi inspecţiile pe loc pot fi efectuate împreună cu dânsele.
    Acolo unde participanţii la Program se opun verificărilor sau inspecţiilor pe loc, autorităţile din Moldova, în acord cu legile naţionale, vor oferi inspectorilor Comisiei / OLAF asistenţa necesară astfel încât să se poată achita de datoria efectuării acestor verificări sau inspecţii pe loc.
    Comisia / OLAF va raporta cât mai rapid posibil autorităţilor din Moldova orice fapt sau suspiciune legată de vreo neregularitate despre care a aflat în cursul verificărilor sau inspecţiilor pe loc. În orice caz, Comisia / OLAF trebuie să informeze autorităţile anterior menţionate despre rezultatele unor astfel de verificări sau inspecţii.
    II. Informarea şi consultarea
    1. Pentru scopurile implementării adecvate a acestei Anexe, autorităţile competente din Moldova şi Uniunea Europeană vor practica un schimb de informaţii regulat şi, la cererea uneia dintre părţi, vor organiza consultaţii.
    2. Autorităţile competente din Moldova vor informa Comisia fără întârziere despre orice fapt sau suspiciune observată în legătură cu o neregularitate în conexiune cu încheierea şi implementarea contractelor şi a acordurilor de grant, aplicând instrumentele la care se face referinţă în acest Acord.
    III. Măsuri administrative şi penalităţi
    Fără a prejudicia aplicarea dreptului penal al Moldovei, măsuri administrative şi penalităţi pot fi impuse de Comisie în acord cu legislaţia financiară aplicabilă Bugetului General al Uniunii Europene.
    IV. Despăgubiri
    Deciziile luate de Comisie în câmpul acestui Acord şi care impun obligaţii pecuniare asupra persoanelor fizice/juridice (cu excepţia Statelor) vor fi executorii în Moldova. Executarea va fi în conformitate cu regulile procedurii civile din Statul în care este efectuată. Ordinul de execuţie va fi anexat la decizie, fără nici o altă formalitate decât verificarea autenticităţii deciziei de către autoritatea naţională pe care Guvernul Moldovei o va desemna pentru acest scop şi o va face cunoscută şi Comisiei. Când aceste formalităţi sunt completate în aplicaţie de către Comisie, aceasta din urmă poate purcede la execuţie în concordanţă cu legea naţională, prin aducerea clauzei direct în faţa autorităţii competente. Legalitatea deciziilor Comisiei va fi subiectul controlului din partea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
    Verdictele acordate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene corespunzătoare unei clauze de arbitraj dintr-un contract sau un acord de grant din câmpul acestui Acord, vor fi executorii în baza aceloraşi termeni.
    V. Comunicarea directă
    Comisia va comunica direct cu participanţii din Moldova la „Europa Creativă”, programul Uniunii pentru sectoarele creative şi culturale. Aceşti participanţi pot transmite direct Comisiei toată informaţia şi documentaţia relevantă pe care trebuie să o înainteze în baza instrumentelor la care se face referire în acest Acord, şi în contractele şi acordurile de grant încheiate.

Orest Dabija,
şef Direcţie cooperare internaţională

*  *  *


AGREEMENT
between the Republic of Moldova and the European Union
on the participation of the Republic of Moldova in „Creative Europe”:
the Union programme for the cultural and creative sectors, and on
cooperation between the Republic of Moldova and the European
Union in the MEDIA Sub-programme of „Creative Europe”

    THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA, on behalf of the Republic of Moldova, hereinafter referred to as „Moldova”,
    of the one part, and
    THE EUROPEAN COMMISSION, hereinafter referred to as “the Commission”, on behalf of the European Union,
    of the other part,
    Whereas:
    (1) An Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part was signed and shall apply on a provisional basis between the Union and the Republic of Moldova as of 1 September 2014. Together with the Association Agreement, its Protocol I on a Framework Agreement between the European Union and the Republic of Moldova on the general principles for the participation of the Republic of Moldova in Union programmes (‚Protocol I’) is also applied on a provisional basis. Article 5 of the Protocol I provides that the specific terms and conditions, including the financial contribution, with regard to the participation of the Republic of Moldova in each particular programme will be determined in a Memorandum of Understanding between the Commission and the competent authorities of the Republic of Moldova on the basis of the criteria established by the programmes concerned..
    (2) „Creative Europe”: the Union programme for the cultural and creative sectors was established by Regulation (EU) No 1295/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 20131 (hereinafter, the „Regulation 1295/2013”).
    _______________________________
    1 OJ L 347, 20.12.2013, p.221.

    (3) Cooperation between the European Union and Moldova on certain actions of the MEDIA Sub-programme, based on Article 8(5) of the Regulation, will be limited to training measures, trade events and markets, festivals and audience development in accordance with Article 10 (a), (e), (i) and (j) of Regulation 1295/2013.
    (4) Entities established in Moldova should be entitled to participate in recurrent activities which need to start before the entry into force of this Agreement. As a consequence, costs incurred for such activities, the implementation of which starts in 2015, may be considered eligible under the same conditions as those applicable to costs incurred by entities established in Member States provided that this Agreement enters into force before the end of the action concerned,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1
Programme
    Moldova shall participate in „Creative Europe”: the Union programme for the cultural and creative sectors, (hereinafter called „the Programme”), in accordance with the conditions laid down in the Protocol I on a Framework Agreement between the European Union and the Republic of Moldova on the general principles for the participation of the Republic of Moldova in Union programmes, and under the terms and conditions referred to in Articles 2-5 of the present Agreement.
    The European Union and Moldova shall also cooperate on certain actions of the MEDIA Sub-programme under the terms and conditions referred to in Articles 2-5 of this Agreement.
Article 2
Terms and conditions of participation in the Programme
    Moldova shall participate:
    (a) in the Culture Sub-programme;
    (b) in the Cross-sectoral Strand of the Programme, with the exception of the Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility, as mentioned in article 14 and in accordance with article 8(4) of Regulation (EU) No 1295/2013;
    (c) in the MEDIA Sub-programme from the first day following the written confirmation from the responsible Commission service(s) that Moldova meets the conditions set out in Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 20102 and in accordance with article 8 of Regulation 1295/2013.
    ______________________________
    2 OJ L 95, 15.4.2010, p.1.

    Until the moment that the conditions in paragraph (c) are met, the European Union and Moldova shall cooperate in the following actions of the MEDIA Sub-programme:
     (d) training measures, trade events and markets, festivals and audience development in accordance with Article 10 (a), (e), (i) and (j) of Regulation 1295/2013.
    The participation of and cooperation with Moldova in the activities of the Programme shall be in conformity with the objectives, criteria, procedures and deadlines defined in Regulation 1295/2013.
    The terms and conditions applicable for the submission, assessment and selection of applications, and for the implementation of actions by eligible entities from Moldova shall be the same as those applicable to eligible entities from the Member States of the European Union.
    Moldova shall establish the appropriate structures and mechanisms at national level and shall adopt all other necessary measures for national coordination and organisation of activities to implement the Programme in accordance with the relevant provisions in the Regulation establishing this programme. In particular, Moldova undertakes to establish a Creative Europe Desk in accordance with article 16 of Regulation 1295/2013 and the guidance provided by the Commission.
    To participate in the Programme, and to take part in the cooperation actions of the MEDIA Sub-programme Moldova shall pay every year a financial contribution to the General Budget of the European Union in accordance with Article 3 below.
    The financial contribution of Moldova in respect of its participation, cooperation and implementation of the Programme shall be added to the amount earmarked each year in the General Budget of the European Union for commitment appropriations to meet the financial obligations arising out of different forms of measures necessary for the execution, management and operation of the Programme.
    One of the official languages of the European Union shall be used for the procedures related to requests, contracts and reports, as well as for other administrative aspects of the Programme.
Article 3
Financial contribution
    The rules governing the financial contribution of Moldova are set out in Annex I.
Article 4
Reporting and evaluation
    Without prejudice to the responsibilities of the Commission and the European Court of Auditors in relation to the monitoring and evaluation of the Programme, the participation of Moldova in the Programme shall be continuously monitored on a partnership basis involving the Commission and Moldova. Moldova shall submit to the Commission relevant reports and take part in other specific activities provided for by the European Union in that context.
    The rules concerning financial control, recovery and other antifraud measures are laid down in Annex II.
Article 5
Final provisions
    This Agreement shall apply for the duration of the Programme. Nevertheless, should the European Union decide to extend the duration without any substantial change within the Programme, this Agreement shall also be extended correspondingly and automatically if no Party denounces it within one month following the entry into force of a legal act extending the Programme.
    The European Union and Moldova may terminate activities under this agreement at any time upon twelve months’ notice in writing. Projects and activities in progress at the time of termination shall continue until their completion under the conditions laid down in this Agreement, as well as the contractual arrangements applying to these projects and activities and the provisions of the Annexes.
    The Annexes shall form an integral part of this Agreement.
    This Agreement may only be amended in writing by common consent of the parties.
    This Agreement shall enter into force on the date of the written notification by which Moldova notifies the Commission through diplomatic channels that its internal legal requirements for its entry into force have been fulfilled. It shall take effect from 1 January 2015.
    Done at Brussels on 18 March 2015, in two original copies in the English language,

    For the Government of                           For the European Commission,
    the Republic of Moldova,                       on behalf of the European Union,
    on behalf of the Republic of Moldova

    Monica BABUC                                   Tibor NAVRACSICS
    Minister of Culture                                  Commissioner for Education, Culture,
                                                                  Youth and Sport

Annex I
Rules governing the financial contribution of Moldova to „Creative Europe”:
the Union programme for the cultural and creative sectors
    The annual financial contribution to be paid by Moldova to the General Budget of the European Union to participate in the Culture Sub-programme and the Cross-sectoral Strand of the Programme (with the exception of the Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility as mentioned in article 14 and in accordance with article 8(4) of the Regulation 1295/2013), shall be EUR 35 000.
    The annual financial contribution to be paid by Moldova to the General Budget of the European Union to cooperate in the training measures, trade events and markets, festivals and audience development actions of the MEDIA Sub-Programme shall be EUR 9 000.
    Moldova’s contribution for the first year of participation may be amended in writing by common consent of the parties. For the subsequent years Moldova shall pay the full amount.
    Travel costs and subsistence costs incurred by representatives and experts of Moldova for the purposes of taking part as observers in the work of the committee referred to in Article 23 of Regulation 1295/2013 or other meetings related to the implementation of the Programme shall be reimbursed by the Commission on the same basis as and in accordance with the procedures currently in force for representatives of the Member States of the European Union.
    The maximum amount of financial support to be allocated by the Programme to the activities of the Creative Europe Desk shall not exceed 50 percent of the total budget for those activities, and will not exceed two thirds of the financial contribution of the country as specified in this Annex I.
    Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the General Budget of the European Union shall apply to the management of the contribution of Moldova.
    When this Agreement enters into force and at the beginning of each subsequent budgetary year, the Commission shall send Moldova a call for funds corresponding to its contribution of the costs covered by this Agreement.
    That contribution shall be paid in euro to a euro denominated bank account of the Commission.
    Moldova shall pay its contribution to the annual costs no later than three months after the date of the call, provided that the call for funds is sent by the Commission before 1 March, or at the latest one month after the call for funds is sent if later. Any delay in the payment of the contribution shall give rise to the payment of default interest by Moldova on the outstanding amount from the due date. The interest rate shall be the rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Union, in force on the first calendar day of the months in which the deadline falls, increased by 3.5 percentage points. If the delay in the payment of the contribution is such that it may significantly jeopardise the implementation and management of the Programme, and in the absence of payment 20 working days after a formal letter of reminder has been sent by the Commission to Moldova, participation of Moldova in the Programme for the relevant year will be suspended.

Annex II
Financial control, Recovery and other Antifraud measures
    I. Controls and antifraud measures by the Union
    1. In accordance with the financial regulation applicable to the General Budget of the European Union, and with the other rules referred to in this Agreement, the contracts and grant agreements concluded with beneficiaries of the Programme established in Moldova shall provide for financial or other audits to be conducted at any time during the implementation of the contract or the grant agreement and for a period of 5 years, starting from the date of payment of the balance, except for grants of an amount equal or lower than EUR 60 000 for which this period shall be limited to 3 years. The financial or other audits shall be conducted on the premises of the contractors and their subcontractors and on the premises of the beneficiaries and their contractors and subcontractors by Commission agents or by other persons mandated by the Commission.
    2. Commission agents and other persons mandated by the Commission shall have appropriate access to sites, works and documents and to all the information required in order to carry out such audits, including in electronic form. This right of access shall be stated explicitly in the contracts and grant agreements concluded to implement the instruments referred to in this Agreement. The European Court of Auditors shall have the same rights as the Commission.
    3. Within the framework of this Agreement, the Commission/OLAF (the European Anti Fraud Office) shall be authorised to carry out on-the-spot checks and inspections on territory of Moldova, in accordance with the procedural provisions of Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 19963.
    These checks and inspections shall be prepared and conducted in close collaboration with the competent authorities of Moldova designated by the authorities of Moldova, which shall be notified in good time of the object, purpose and legal basis of the checks and inspections, so that they can provide all the requisite help.
    If the authorities of Moldova concerned so wish, the on-the-spot checks and inspections may be carried out jointly with them.
    Where the participants in the Programme resist an on-the-spot check or inspection, the authorities of Moldova, acting in accordance with national rules, shall give Commission/OLAF inspectors such assistance as they need to allow them to discharge their duty in carrying out an on-the-spot check or inspection.
    The Commission/OLAF shall report as soon as possible to the authorities of Moldova any fact or suspicion relating to an irregularity which has come to its notice in the course of the on-the-spot check or inspection. In any event the Commission/OLAF shall be required to inform the above-mentioned authority of the result of such checks and inspections.
    II. Information and consultation
    1. For the purposes of proper implementation of this Annex, the competent authorities of Moldova and European Union authorities shall regularly exchange information and, at the request of one of the Parties, shall conduct consultations.
    2. The competent authorities of Moldova shall inform the Commission without delay of any fact or suspicion which has come to their notice relating to an irregularity in connection with the conclusion and implementation of the contracts and grant agreements concluded in application of the instruments referred to in this Agreement.
    III. Administrative measures and penalties
    Without prejudice to application of the criminal law of Moldova, administrative measures and penalties may be imposed by the Commission in accordance with the financial regulation applicable to the General Budget of the European Union.
    IV. Recovery
    Decisions taken by the Commission within the scope of this Agreement which impose a pecuniary obligation on persons other than States shall be enforceable in Moldova. The enforcement shall be governed by the rules of civil procedure in force in the State in the territory of which it is carried out. The enforcement order shall be appended to the decision, without other formality than verification of the authenticity of the decision, by the national authority which the Government of Moldova shall designate for this purpose and shall make known to the Commission. When these formalities have been completed on application by the Commission, the latter may proceed to enforcement in accordance with the national law, by bringing the matter directly before the competent authority. The legality of the Commission decision shall be subject to control by the Court of Justice of the European Union.
    Judgments delivered by the Court of Justice of the European Union pursuant to an arbitration clause in a contract and a grant agreement within the scope of this Agreement shall be enforceable on the same terms.
    V. Direct communication
    The Commission shall communicate directly with the participants in „Creative Europe”, the Union programme for the cultural and creative sectors established in Moldova. They may submit directly to the Commission all relevant information and documentation which they are required to submit on the basis of the instruments referred to in this Agreement and of the contracts and grant agreements concluded to implement them.

Informaţii suplimentare
Căutare
Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida