Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Texte oficiale
Pe site-ul oficial al tratatelor Consiliului Europei sunt disponibile: textul tuturor tratatelor Consiliului Europei,rapoartele explicative,semnările şi ratificările, declaraţiile şi rezervele făcute de State,notificările emise de către Biroul Tratatelor după 2005.
 
Textele tratatelor în format Html, precum şi rapoartele explicative, care nu sunt încă disponibile în limbile germană, italiană sau rusă, sunt afişate în engleză (cu un link către versiunea franceză), până la momentul când vor fi înlocuite cu traducerea în limbile respective. Textele declaraţiilor şi rezervelor, precum şi notificările electronice sunt disponibile doar în limbile oficiale ale Consiliului Europei (engleza şi franceza).

Site-ul oficial al tratatelor Consiliului Europei este disponibil în franceză, engleză, germană, italiană şi rusă prin bara superioară de navigare.

STE şi STCE
 
Convenţiile şi acordurile deschise pentru semnare între 1949 şi 2003 au fost publicate în „Seria Tratatelor europene” (STE nr. 001 -193 inclusiv). După 2004, aceasta a fost prelungită prin „Seria Tratatelor Consiliului Europei” (STCE nr. 194 şi următoarele). Din considerente tehnice, paginile de căutare de pe acest site-u utilizează în exclusivitate denumirea STCE.
 
Modalităţi de căutare:

FOCUS:
Comitetul Miniştrilor este instanţa de decizie a Consiliului Europei, alcătuită din miniştrii afacerilor externe din toate Statele membre ale Consiliului Europei, sau reprezentanţii permanenţi ai acestora la Strasbourg.

 
Activităţile Comitetului Miniştrilor vizează :
 • dialogul politic
 • relaţiile cu Adunarea Parlamentară / l'Assemblée Parlementaire
 • relaţiile cu Congresul Autorităţilor locale şi regionale al Consiliului Europei /  Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe
 • admiterea noilor State membre
 • monitorizarea respectării angajamentelor asumate de Statele membre
 • adoptarea textului final al convenţiilor şi acordurilor
 • adoptarea recomandărilor adresate Statelor membre
 • adoptarea Programului şi bugetului Consiliului Europei
 • implementarea programelor de cooperare şi asistenţă
 • controlul asupra executării hotărârilor Curţii europene a Drepturilor Omului
Printre şirul vast de documente adoptate de CM, putem menţiona:


opţiuni de căutare
Având în vedere câmpul de vast de activitate al Comitetului Miniştrior, şi documentele emise de această instanţă sunt extrem de variate. Astfel, baza de date a Comitetului Miniştrilor pune la dispoziţie trei motoare de căutare :


Motorul de căutare « după referinţă » permite căutarea unul document după numărul său de identificare, spre exemplu  CM/Del/Dec(2009)1073.

Motorul de căutare „în text integral” permite căutarea unei fraze în conţinutul documentului „de tipul Google”. Utilizând opţiunile de căutare avansată, după modelul Google, rezultatele pot fi filtrate.


Motorul de căutare „după metadate” permite căutarea cuvintelor în titlul documentelor şi/sau filtrarea căutării, prin combinarea a multiple criterii propuse (limba, tipul documentului, subiect, sector ...)


 
Masivul Documentelor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei include textele adoptate de Adunarea parlamentară, documentele publice de lucru şi procesele-verbale ale Adunării.
Texte adoptateAdunarea adoptă trei tipuri de texte : recomandări, rezoluţii şi avize.
 • Recomandările cuprind propuneri adresate Comitetului Miniştrilor, a căror punere în aplicare  ţine de competenţa guvernelor Statelor membre.
 • Rezoluţiile reflectă deciziile Adunării cu privire la problemele pe care ea este abilitată să le reglementateze sau exprimarea opiniilor care angajează unica sa responsabilitate.
 • Avizele sunt formulate de Adunare cu privire la problemele care îi sunt înaintate de către Comitetul Miniştrilor, cum ar fi aderarea noilor State membre la Consiliul Europei, dar şi proiectele de convenţii, bugetul, punerea în aplicare a Cartei sociale.
Până în 2004, Adunarea adopta de asemenea Directive (instrucţiuni adresate de Adunare către una sau mai multe comisii). Ulterior, această categorie de texte a fost abandonată, dar unele caracteristici sunt preluate de Rezoluţii.
 
Textele adoptate de Adunare sunt disponibile în formatul lor provizoriu în cel mai scurt termen după adoptare. Versiunea provizorie este înlocuită cu o versiune definitivă în câteva săptămâni. Textele adoptate au fost indexate şi sunt disponibile în versiune deplină începând cu 1949.
 
 

Caută în catalogul textelor adoptate (recente, după număr, comitet, sesiune, subiect)
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/ATListingSession_E.asp?Session=340
 

Caută textul deplin (după an, număr, raportor, comitet, sesiune, subiect)
http://www.assembly.coe.int/Search/Default.aspx?codelangue=en-US
 
 
Documente şi documente de lucru

Aceste documente sunt numerotate în serii precedate de referinţa Doc. ...

Printre principalele tipuri de documente, pot fi găsite :
 • rapoartele comisiilor : ele sunt prezentate Adunării de către un raportor responsabil de pregătirea raportului. Prima parte conţine un scurt rezumat a problemele examinate şi a soluţiilor propuse. Cea de-a doua parte cuprinde unul sau mai multe proiecte de texte : recomandări sau avize către Comitetul Miniştrilor, rezoluţii. Aceste texte sunt unica parte a raportului care poate fi amendată. Cea de-a treia parte este alcătuită dintr-o expunere de motive. Ea cuprinde motivele pentru care comisia a făcut propunerile care figurează în textul înaintat pentru adoptare.
 • propunerile de recomandări sau de rezoluţii care trebuie să fie semnate de cel puţin zece membri ai Adunării aparţinând la cel puţin cinci delegaţii naţionale. Ulterior propunerile sunt transmise în comisii pentru elaborarea unui raport sau eventual pentru avizare. Un raport este alcătuit din două părţi : proiectul de rezoluţie, recomandare, aviz sau directivă şi expunerea motivelor. Ambele părţi sunt discutate în comisie, dar este pus la vot doar primul text. După ce raportul este adoptat în comisie el este înaintat pentru discuţie Adunării fie în cadrul unei sesiuni, fie în cadrul unei reuniuni a Comisiei permanente.
 • declaraţiile scrise care permit membrilor Adunării să-şi exprime într-un mod oficial opiniile cu privire la subiectele ce fac parte dintr-un domeniu ce ţine de competenţa Consiliului Europei. Declaraţia scrisă trebuie să fie semnată de cel puţin douăzeci de reprezentanţi sau supleanţi de cel puţin 4 cetăţenii sau din cel puţin două grupuri politice. Aceasta nu trebuie să depăşească 200 de cuvinte. Dacă Preşedintele consideră că este admisibilă, ea este imprimată în forma unui document al Adunării şi distribuită. Dacă o declaraţie înaintea deschiderii următoarei sesiunii obţine noi semnături, ea este redistribuită.
 • chestiuni scrise sau orale adresateComitetului Miniştrilor. Ochestiune scrisă este difuzată ca un docuemnt al Adunării, iar răspunsul Comitetului Miniştrilor este publicat ulterior cu un alt document al Adunării. Membrii Adunării pot adresa Preşedintelui în exerciţiu al Comitetului Miniştrilor întrebări pentru răspuns oral  În principiu, Preşedintele Comitetului Miniştrilor răspunde personal la fiecare întrebare în cadrul prezentării comunicatului Comitetului Miniştrilor. Aceste întrebări sunt regrupate într-un singur document. Răspunsurile sunt reproduse în procesul-verbal al şedinţei.
 
 


Alte tipuri de documente sunt :
 • comunicatele Secretarului General
 • cererile de aviz transmise de către Comitetul Miniştrilor
 • rapoartele de activitate ale Biroului şi Comisiei Permanente
 • rapoartele statutare cu privire la activităţile Comitetului Miniştrilor
 
Documentele de lucru sunt indexate după 1949. versiunea deplină a acestor documente poate fi consultată on line începând cu 1992.

Caută în catalogul documentelor de lucru
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/DocListing_E.asp
 

Caută textul deplin
http://www.assembly.coe.int/Search/Default.aspx?codelangue=en-US
 
 
Procesele-verbale ale Adunării

Procesul verbal al dezbaterilor cuprinde procesul verbal al dezbaterilor în engleză sau în franceză  şi un rezumat al interpretării sale simultane  în cealaltă limbă oficială. Astfel, raportul în engleză cuprinde in extenso intervenţiile făcute în engleză, precum şi un rezumat în engleză a intervenţiilor făcute în franceză sau în orice altă limbă.
 
Procesele-verbale ale Adunării sunt disponibile on line începând cu 2000.
Ascultă procesele-verbale
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/CRListingSession_E.asp?IDSession=215
 
 
 Caută textul deplin
 
http://www.assembly.coe.int/Search/Default.aspx?codelangue=en-US
 
În cadrul activităţilor sale şi în baza rapoartelor care sunt examinate în timpul sesiunilor, Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei adoptă recomandări, rezoluţii şi avize.

 
 • Recomandările sunt propuneri adresate Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei, şi a căror aplicare ţine de competenţa guvernelor. Uneori, ele sunt adresate altor organizaţii internaţionale
 • Rezoluţiile se adresează colectivităţilor locale şi/sau regionale, precum şi asociaţiilor acestora.
 • Avizele vizează, la modul general, întrebări care sunt adresate Congresului de către Comitetul Miniştrilor sau Adunarea Parlamentară. Acestea consultă Congresul în probleme care sunt susceptibile să pună în cauză competenţele şi interesele esenţiale ale colectivităţilor locale şi regionale pe care le reprezintă Congresul.

opţiuni de căutare
Totalitatea documentelor Congresului este accesibilă prin baza de date documentară disponibilă pe internet. Accesând acest link Recherche documentaire, puteţi efectua o căutare în această bază de date.


Pentru facilitarea căutării prin textele adoptate de CPLRE, a fost adoptat un index tematic:
 
Baza de date Web Cube Documentaire (WCD) oferă acces la textul integral al documentelor elaborate de următoarele organe ale Consiliului Europei: Comitetul Miniştrilor / Committee of Ministers; Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale / Congress of Regional and Local Authorities; Comisarul pentru Drepturile Omului / Commissioner for Human Rights;Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei / European Commission for the Efficiency of Justice;Grupul de Cooperare pentru Combaterea Abuzului şi Traficului ilicit de Droguri / Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group); Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni / Consultative Council of European Judges.
Mai include:
- Notificări referitoare la Seria Tratatelor / Treaty Series
- Cominicate de presă ale Unităţii de Presă / Press releases of the Press Division

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida